GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"?
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 30 mar 2014 - 11:02:43

I mamy ciąg dalszy... Otóż Sąd - w reakcji na pismo obrońcy - wystosował do Skarżącej pismo - wezwanie następującej treści:
Cytat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
(Adres)

Dnia 21 marca 2014r.
Sygn. akt VI SA/Wa 3657/13

Adresat: Skarżąca

WEZWANIE

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 14 marca 2014 r., w związku z pismem [obrońcy] z dnia 4 marca 2014 r., w którym kwestionuje on ustanowienie go pełnomocnikiem Pani w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia 7 listopada 2013r., nr NG-694-16/10-ZK w przedmiocie udzielenia nagany dla osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wzywa Panią jako skarżącą do wskazania w terminie 7 dni, czy Pani oświadczenie z 12 lutego 2014 r. "Upoważnienie do obrony" należy traktować jako udzielenie pełnomocnictwa Pani mężowi (...) do reprezentowania Pani w niniejszej sprawie.

Sąd informuje, że w przypadku nieudzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie Sąd uzna, że Pani występuje w sprawie osobiście.

Ponadto w związku z wnioskiem o wydanie z akt przedmiotowej sprawy pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. WG-1.431.56.2012 Sąd informuje, że dysponentem akt administracyjnych sprawy jest organ i to do organu należy się zwrócić ze stosownym wnioskiem.

Sąd poucza o treści art. 34 - 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., póz. 270):

Art. 34. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

(Dalej treść art.35, 36 i 37 ustawy ppsa)

W odpowiedzi na w/w wezwanie Sądu geodeta udzielił następującej odpowiedzi:

Cytat:
Miejscowość, dnia 26 marca 2014r.
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w Warszawie

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 21 marca 2014r., doręczone mi w związku z zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 14 marca 2014r., wyjaśniam co następuje:

Pismem procesowym z dnia 12 lutego 2014r. zawiadomiłam tutejszy Sąd, że na podstawie art.42 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach przysługującego mi uprawnienia do obrony w wymiarze formalnym, w dniu 12 lutego 2014r. ustanowiłam swojego obrońcę z wyboru - mojego męża (...). Do pisma załączone zostało "Upoważnienie do obrony" z dnia 12 lutego 2014r.

Z uwagi na powyższe "Upoważnienie do obrony" z dnia 12 lutego 2014r. należy traktować jako oświadczenie woli w przedmiocie wyboru obrońcy, o którym mowa w art.42 ust.2 Konstytucji.

Prawo do obrony.

Przepis art.42 ust.2 Konstytucji stanowi, że: "Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu".

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sposób jednoznaczny wynika, że gwarancje ustanowione w rozdziale II Konstytucji, odnoszą się do wszelkich postępowań represyjnych, w szczególności postępowań, których celem jest poddanie obywatela określonej formie ukarania lub sankcji (zob. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995r., sygn. akt K 11/94; wyroki TK z 3 listopada 2004r. sygn. akt K 18/03 i 19 marca 2007r. sygn. akt K 47/05). Według Trybunału ustawodawca ma wręcz prawny obowiązek "takiego ukształtowania przepisów regulujących wszelkiego rodzaju postępowania dyscyplinarne, by, tak jak w postępowaniu karnym, zapewniały odpowiedni poziom prawa do obrony, w wymiarze materialnym i formalnym" (wyrok TK z 19 marca 2007r., sygn. akt K 47/05). Według Trybunału, prawo do obrony w aspekcie formalnym oznacza możliwość ustanowienia przez obwinionego - lub otrzymania z urzędu - obrońcy, natomiast w aspekcie materialnym prawo do obrony oznacza możność bronienia przez oskarżonego swoich interesów, w szczególności przejawiające się w możliwości składania wniosków dowodowych.

W tym stanie rzeczy wnoszę o uznanie przez Sąd, że ustanowienie przeze mnie w dniu 12 lutego 2014r. obrońcy z wyboru jest bezpośrednim wyrazem realizacji przysługującej mi konstytucyjnej gwarancji w zakresie prawa do obrony w wymiarze formalnym w niniejszym postępowaniu.


Wydanie kserokopii dokumentu z akt sprawy.

Niniejszym ponadto wyjaśniam, że mój obrońca nie zwracał się do tutejszego Sądu o wydanie dokumentu (pisma) z akt przedmiotowej sprawy (wniosek obrońcy z dnia 12 lutego 2014r. ponowiony pismem z dnia 4 marca 2014r.), ale kserokopii dokumentu (pisma).

Biorąc pod uwagę, że:
1. zgodnie z art.54 §2 ppsa organ administracji był zobowiązany przekazać Sądowi skargę wraz z aktami sprawy;
2. zgodnie z art.62 pkt 1 ppsa przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, tj. akt o których mowa w art.12a §1 ppsa;
3. zgodnie z art.12a §2 ppsa akta sprawy udostępnia się stronom postępowania, w szczególności poprzez udostępnienie kopii z tych akt

przedmiotowy dokument, jako istotny w sprawie (organ orzekający powołuje jego treść w uzasadnieniu skarżonej decyzji), winien być załączony do akt sprawy, w związku z powyższym wniosek mojego obrońcy o wydanie kserokopii żądanego dokumentu jest uzasadniony, jak i możliwy do rozpatrzenia przez tutejszy Sąd.

Analizując treść "Wezwania" wystosowanego przez Sąd dochodzę do wniosku, że "żarty się skończyły"... Sąd poucza Skarżącą o przysługujących jej prawach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi... I zupełnie niepotrzebnie... Bo przecież zasady te są nam doskonale znane... smiling smiley

Czy Sąd nie może napisać, że w postępowaniu przed sądami administracyjnymi po prostu nie występuje instytucja obrońcy? Chyba nie może, stąd też "wije się jak piskorz"... Bo tym samym przyznałby, że postępowanie to - mające ewidentnie charakter represyjny - nie zapewnia podstawowych gwarancji konstytucyjnych... Zauważyć trzeba, że na razie cała polemika dotyczy jedynie zapewnienia geodecie prawa do obrony w wymiarze formalnym... O wymiarze materialnym nie wspomnę... Sąd chyba też nie ma ochoty na jakąkolwiek dyskusję w tym drugim aspekcie...

No cóż... Niech każdy (w tym Sąd) robi swoje... Dziwi tylko, że Sąd ustanowienie obrońcy odczytuje jako ustanowienie pełnomocnika, a żądanie wydania kserokopii dokumentu traktuje jako żądanie wydania dokumentu...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.

Strona domowa PTG : http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Images/Podpis_ptg_www.jpg Forum PTG : http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Images/Podpis_ptg_forum.jpgZmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2014-03-30 11:05 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 32965 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5994 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5947 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4712 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3521 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3710 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3480 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3208 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3541 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2630 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2582 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3132 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3167 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2799 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2900 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2746 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2422 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2228 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2789 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2257 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2747 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2057 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2619 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2163 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2080 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2485 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2138 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1947 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2952 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1760 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2118 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1835 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1790 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3173 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1851 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2005 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1631 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1746 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1774 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1703 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1661 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1699 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2171 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1822 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1539 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2363 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2679 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1899 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1711 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1779 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1649 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1876 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2052 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2072 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1712 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1589 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1765 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2738 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2035 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2036 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2498 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2499 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2730 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2938 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1631 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2551 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1499 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2462 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2617 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1695 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2005 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1712 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2437 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1686 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2270 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1785 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2335 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1961 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2048 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2306 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1636 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1601 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1906 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1658 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1622 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2040 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1585 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1621 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2200 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1579 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1866 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1725 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2134 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1933 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1749 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2334 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1917 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2166 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1710 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1606 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2158 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1502 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1670 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1381 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2198 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1507 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1607 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1613 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1941 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1659 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2106 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1924 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1649 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2046 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1598 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1501 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1681 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1809 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1945 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1947 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1916 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1681 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1926 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1873 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1604 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1346 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1504 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1810 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1936 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1609 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1643 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2226 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2424 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1364 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1826 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1579 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1641 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1581 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1909 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1549 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1994 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2435 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1517 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1639 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2208 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1494 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1552 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2056 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1579 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1631 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1575 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1607 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1486 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1732 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1724 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1610 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1641 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1864 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1754 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1589 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1725 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1700 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2085 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1734 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1612 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1616 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1573 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1949 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2691 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1789 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2160 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1515 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1451 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1574 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1755 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1435 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1538 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1389 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1802 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1539 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1644 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2139 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1496 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1410 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1700 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1711 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1452 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1629 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1856 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1622 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1758 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1431 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1394 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1372 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1718 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1481 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1622 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1444 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1538 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1634 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1386 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1709 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1804 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1839 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1796 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1413 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1444 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1319 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1491 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1464 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1338 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1554 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1394 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1476 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1326 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1326 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1401 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1509 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1383 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1263 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1391 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1334 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1375 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1572 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1644 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1434 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1345 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1289 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1345 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1240 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1264 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1184 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1218 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1269 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1182 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1179 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1291 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1225 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1226 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1223 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1402 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1448 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1289 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1301 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1320 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1339 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1918 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1259 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1294 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1230 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1247 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1276 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1337 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1299 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1364 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1383 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1207 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1220 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1228 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1167 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1361 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1338 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1238 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1365 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1309 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1357 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1396 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1375 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1662 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1522 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1219 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1298 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1415 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1380 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1162 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1406 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1389 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1343 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1261 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1102 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1106 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1232 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1178 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1256 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1214 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1186 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1230 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1470 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1469 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1435 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1276 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1275 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1184 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1209 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1196 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1291 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1238 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1146 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1163 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1230 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1152 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1206 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1226 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1168 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1331 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1396 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1238 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1285 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1196 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1289 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1507 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1179 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1106 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1146 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1087 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1363 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1447 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1291 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1236 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1204 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1220 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1274 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1157 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1025 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1138 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1129 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1069 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1115 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 992 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1029 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1110 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1309 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1097 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1072 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1196 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1176 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1119 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1107 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 932 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1113 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1090 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1063 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1133 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1314 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1041 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1052 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1114 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1179 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1078 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 991 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 990 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1292 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1161 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1051 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1059 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1050 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1144 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1116 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1018 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 900 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1016 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1164 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1038 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1165 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1001 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 979 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 998 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1154 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1144 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1062 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1218 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1158 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1370 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1182 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1318 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1015 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1157 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1096 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1124 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1020 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 865 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1057 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 972 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 982 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1016 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1058 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 991 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1051 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1193 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1034 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1031 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1075 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1021 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1003 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1084 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 904 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 966 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1059 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1062 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1129 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 975 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 767 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1063 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1020 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1520 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1268 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1461 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1119 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 895 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 922 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1013 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1019 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1073 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1255 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1663 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.