GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Ustawa PGIK - projekt
Autor: geobocian (---.telesim.com.pl)
Data: 03 sty 2021 - 19:48:39

Witajcie w nowym roku...

wiedziony wieloma wątpliwościami wyrażonymi na tym forum, jak również kilkoma celnymi uwagami części z Was, oraz wielką osobistą troską o stan geodezji w PL winking smiley, w odróżnieniu od sporej liczby bezrobotnych krzykaczy grinning smiley chciałem Wam przedstawić mój projekt ustawy PGiK.

To tylko projekt, oczywiście niedoskonały, oparty na obecnej ustawie.
Części z Was pewno się spodoba, od większości jednak dostanę tzw. "zjebę", bo zrealizowany projekt mógłby oznaczać zbyt radykalne zmiany w ich życiu...

ale podobno tylko tchórze boją się zmian..

zaczynamy :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

1. Ewentualne drobne korekty, wynikające z kolejnych zmian i dotyczące bezpośrednio nowego podziału Służby G.i K
2. Usunięcie art. 2 pkty 7a – MDCP, 10c - PZGiK

Rozdział 2
Służba G. i K.

Podstawowe zmiany :
1. Likwidacja służby GiK na poziomie starostw. Likwidacja stanowiska Geodety Powiatowego.
Wyłączenie starosty z prowadzenia spraw związanych z PZGiK (Art.6a, Art.7d)
1a. Likwidacja Powiatowych Ośrodków Dokumentacji G. i K. (Art.7d)
2. Powiększenie zadań Marszałka Województwa o prowadzenie zadań dotyczących osnów szczegółowych (Art.7c, WZGiK)
3. Powołanie funkcji Geodety Gminnego – osoba wykonująca zadania z zakresu geodezji nałożone ustawowo na prezydenta, burmistrza, wójta.
Geodeta Gminny – uprawnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków, wykształcenie kierunkowe, wiedza, doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Rozdział 3
Prace G. i K.

Podstawowe zmiany :
1. Wszystkie prace geodezyjne związane ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków przenieść ustawowo w zakres obowiązków Geodety Gminnego. Geodeta Gminny – posiadając uprawnienia z zakresu ewidencji gruntów wykonuje wg zapotrzebowania mieszkańców gminy wszystkie prace związane z ustalaniem (wznawianiem) granic działek, rozgraniczeniami, podziałem działek, a także przygotowywaniem dokumentów do aktów notarialnych (wypis i wyrys) oraz inne prace związane z prawidłowym działaniem egib na terenie gminy.
Geodeta Gminny wykonuje wszystkie prace związane z ewidencją budynków (pomiary powykonawcze obiektów budowlanych t.j budynki mieszkalne, usługowe, garaże i inne)
2. Wszystkie prace związane z bazą GESUT – prowadzą instytucje branżowe wg zakresu działania na terenie województwa.
3. Prace geodezyjne związane z obsługą inwestycji (drogowe, kolejowe, kubaturowe powyżej 1000m3 kubatury obiektu) – zgłaszane i prowadzone przez Wojewódzkie Ośrodki D.G.i K.

Z zadań Geodety Gminnego wyłączyć prace ewidencyjne prowadzone na mocy innych ustaw np. specustawy drogowej, kolejowej – dotyczące projektowanych podziałów pod planowane inwestycje.
Zatwierdzanie tych podziałów – szczebel wojewódzki, Wojewoda.

Rozdział 4
Ewidencja gruntów i budynków (dalej EGicool smiley

podstawowe zmiany :
1. Prowadzenie całości EGiB przenieść w zakres gminy. Prezydent, burmistrz, wójt – za pomocą Geodety Gminnego – prowadzi całość spraw związanych z EGiB na terenie swojego działania (zakres terytorialny). Modernizacja EGiB – w zakresie gminy.
1a. Prezydent, burmistrz, wójt udostępnia informacje dotyczące EGiB – odpłatnie.
2. Rozdzielić tematycznie ewidencję gruntów od ewidencji budynków.
Rozdział 5
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Podstawowa zmiana :
1. Likwidacja powiatowych baz GESUT.
1a. Przeniesienie całości obowiązków prowadzenia GESUT na instytucje branżowe wg zakresu działalności branżowej do terenu województwa.
2. Instytucje branżowe odpowiadają za uzgodnienia projektów, pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) całości sieci uzbrojenia, również na terenie działek prywatnych oraz inne obowiązki wynikające z prowadzenia bazy GESUT (archiwizacja danych w określonym formacie)
3. Instytucje branżowe mogą udostępniać dane z bazy GESUT odpłatnie.

Rozdział 6
Rozgraniczenia

analogia do Rozdziału 3 – przeniesienie tych prac do wyłącznych zadań Geodety Gminnego

Rozdział 7
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Podstawowe zmiany :
1. Likwidacja zasobu na poziomie starostw.
1a. Przeniesienie archiwów :
- dot. spraw związanych z egib – gminy (operaty ewidencyjne, szkice, wykazy i tak dalej) – możliwość prowadzenia zasobów wyłącznie w ramach bazy EGiB przez prezydentów, burmistrzów, wójtów, w swoim zakresie terytorialnym.
- dot. bazy GESUT – instytucje branżowe. Udostępnianie danych - odpłatnie
- dot. bazy BDOT500 – darmowe udostępnienie na Geoportalu, przekształcenie Geoportalu w oficjalny portal rządowy.
Wprowadzenie konieczności aktualizacji co np. 3 lata.
- dot. bazy BDSOG – przeniesienie w kompetencje Marszałka Województwa (Wojewódzkie Ośrodki DGiK). Udostępnianie bazy dla potrzeb prac geodezyjnych – odpłatnie.

Likwidacja mapy zasadniczej jako opracowania znanego do tej pory - w całości.
Likwidacja licencji na materiały zasobu.

Opłaty za korzystanie z materiałów zasobów ustalane wg ustawowego cennika, np. do 1 ha wykorzystywanej bazy, w zależności od % zagęszczenia danych, cena za 1 ha 200-400 zł.
Opłaty za wykorzystywanie danych bazy BDSOG – odpłatnie, przy zgłaszaniu prac geodezyjnych w WODGiK.

Raz na 3-5 lat właściciele baz mają obowiązek darmowego przekazania danych celem uaktualnienia rządowego Geoportalu. Przekazane dane są udostępniane obywatelom za darmo po aktualizacji. Baza Geoportalu w założeniu ma służyć obywatelom jako wstępny element do projektowania i realizacji własnych inwestycji. Na Geoportalu nie udostępnia się żadnych danych mających wpływ i związanych z obronnością kraju.

Tereny zamknięte, tereny związane z obronnością kraju – zakres obowiązków Marszałka Województwa (WODGiK).Rozdział 8
Uprawnienia zawodowe i odpowiedzialność dyscyplinarna

zmiany :
1. Likwidacja wszystkich zakresów uprawnień w okresie max. 5 lat
2. Ustanowienie uprawnień w zakresach :
2a. Inwestycje
- drogowe
- kolejowe
- kubaturowe
2b. Ewidencja (niezbędne dla funkcji Geodety Gminnego)
3. Modyfikacja Art.44 czyli uprawnienia nadawane w oparciu o doświadczenie zawodowe
3a. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w okresie min. 15 lat zakończona egzaminem
3b. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w okresie min.25 lat – bez egzaminu.
4. Modyfikacja Art. 46.
4a. Geodeta Gminny odpowiedzialny jest wyłącznie przed Radą Gminy oraz przed sądem.
4b. Geodeta uprawniony za wykonanie pracy bez wymaganej rzetelności, z naruszeniem innych przepisów prawa itd. – odpowiada przed GGK (specjalne kolegium wybrane przez Głównego Geodetę Kraju) oraz przed sądem na drodze cywilnej, w razie skarżenia.
Utrata uprawnień po prawomocnym wyroku sądu.
5. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich geodetów uprawnionych.


Rozdział 8a
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Jak w ustawie – gminy. Modyfikacja części przepisów w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


Rozdział 9
Przepisy karne i kary pieniężne

Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe

Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


INNE ZMIANY (luźny opis) :
1. Już teraz widoczna konieczność modyfikacji części przepisów dla potrzeb głównych założeń projektu. Część do likwidacji.
2. Likwidacja mapy zasadniczej skutkuje likwidacją mapy do celów projektowych w obecnie znanym formacie. Dla potrzeb projektów każdorazowo byłaby potrzeba wykonania mapy pod projekt inwestycji. Obowiązek wykonania mapy i wszelkie konsekwencje jej wykonania lub nie spoczywałby na inwestorze.
Wykonanie projektu umożliwiałby darmowy dostęp do rządowego Geoportalu, jak również zlecenie wykonania mapy geodecie uprawnionemu (wg uprawnień w zakresie danej inwestycji).
3. jednostki wykonawstwa geodezyjnego – firmy prowadzące usługi w zakresie prac geodezyjnych, wprowadzona i obowiązująca zasada : jeden geodeta uprawniony - jedna firma.
4. Brak konieczności przekazywania wyników prac geodezyjnych poza :
- inwestorem (staje się współwłaścicielem, poza geodetą uprawnionym, wyników pracy)
- Geoportal w zakresie bazy BDOT500 – po pomiarach dla potrzeb projektowanych inwestycji.
- WODGiK w zakresie bazy BDSOG (inwentaryzacja punktów osnowy)
5. Finansowanie geodezji:
- poziom gminny : stanowi budżet gminy, uzupełniony o opłaty za udostępnianie bazy EGiB, wydawanie dokumentów do notariusza lub innych materiałów z bazy egib.
- poziom wojewódzki : baza BDSOG z opłat za zgłoszenia prac geodezyjnych, dotacje rządowe.
- Geoportal : wyłączna dotacja rządowa.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Ustawa PGIK - projekt 3933 geobocian 2021-01-03 19:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 526 Przemko 2021-01-03 21:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 476 dr_Lecter 2021-01-03 22:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 436 Verbatim 2021-01-03 22:31
  Re: Ustawa PGIK - projekt 507 Verbatim 2021-01-03 22:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 382 Verbatim 2021-01-03 22:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 472 dr_Lecter 2021-01-04 01:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 447 Przemko 2021-01-04 07:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 272 geobocian 2021-01-05 00:12
  Re: Ustawa PGIK - projekt 285 dr_Lecter 2021-01-05 02:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 231 geobocian 2021-01-08 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 175 MIERNIK 2021-01-08 21:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 165 Przemko 2021-01-08 22:58
  Re: Ustawa PGIK - projekt 179 geobocian 2021-01-08 23:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 189 jeometra 2021-01-09 00:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 222 geobocian 2021-01-09 00:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 210 Przemko 2021-01-09 21:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 148 jm 2021-01-12 21:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 140 Verbatim 2021-01-12 21:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 135 jm 2021-01-12 22:08
  Re: Ustawa PGIK - projekt 161 jeometra 2021-01-12 22:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 114 GEORG 2021-01-14 23:23
  Re: Ustawa PGIK - projekt 126 geobocian 2021-01-14 23:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 127 kouczan 2021-01-15 07:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 130 GEORG 2021-01-16 13:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 139 stardust 2021-01-13 14:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 408 jeometra 2021-01-04 09:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 196 mat60 2021-01-11 09:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 194 Przemko 2021-01-11 09:57
  Re: Ustawa PGIK - projekt 164 GEORG 2021-01-11 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 151 Verbatim 2021-01-11 22:26
  Re: Ustawa PGIK - projekt 154 Verbatim 2021-01-11 22:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 161 jeometra 2021-01-12 00:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 156 Verbatim 2021-01-12 07:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 162 Przemko 2021-01-12 08:22
  Re: Ustawa PGIK - projekt 160 Verbatim 2021-01-12 09:00
  Re: Ustawa PGIK - projekt 139 Gieodetta 2021-01-12 11:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 142 jeometra 2021-01-12 12:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 134 Verbatim 2021-01-12 13:53
  Re: Ustawa PGIK - projekt 141 jeometra 2021-01-12 14:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 150 oskar wilde 2021-01-12 13:28
  Re: Ustawa PGIK - projekt 144 geobocian 2021-01-12 14:05
  Re: Ustawa PGIK - projekt 136 Przemko 2021-01-12 14:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 148 geobocian 2021-01-12 14:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 142 Przemko 2021-01-12 14:55
  Re: Ustawa PGIK - projekt 148 geobocian 2021-01-12 15:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 156 Przemko 2021-01-12 15:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 177 Verbatim 2021-01-12 15:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 189 Stanley 2021-01-12 15:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 165 rafter76 2021-01-15 16:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 151 jeometra 2021-01-15 17:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 161 rafter76 2021-01-15 17:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 156 geobocian 2021-01-15 19:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 164 jeometra 2021-01-15 19:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 155 Stanley 2021-01-15 21:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 158 geobocian 2021-01-16 11:07
  Re: Ustawa PGIK - projekt 190 geobocian 2021-01-16 12:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 223 jeometra 2021-01-19 12:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 112 geobocian 2021-01-24 22:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 135 jeometra 2021-01-25 12:43
  Re: Ustawa PGIK - projekt 188 rafter76 2021-01-16 13:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 187 geodetka 2021-01-22 13:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 163 oskar wilde 2021-01-23 09:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 153 jeometra 2021-01-24 10:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 145 Przemko 2021-01-24 13:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 142 jeometra 2021-01-24 14:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 144 Przemko 2021-01-24 14:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 160 jeometra 2021-01-24 14:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 138 geodetka 2021-01-25 10:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 132 jeometra 2021-01-25 11:55


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.