GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Ustawa PGIK - projekt
Autor: Verbatim (---.4.62.15.edial.pl)
Data: 03 sty 2021 - 22:27:22

geobocian Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Witajcie w nowym roku...
>
> wiedziony wieloma wątpliwościami wyrażonymi na tym
> forum, jak również kilkoma celnymi uwagami części
> z Was, oraz wielką osobistą troską o stan geodezji
> w PL winking smiley, w odróżnieniu od sporej liczby
> bezrobotnych krzykaczy grinning smiley chciałem Wam przedstawić
> mój projekt ustawy PGiK.
>
> To tylko projekt, oczywiście niedoskonały, oparty
> na obecnej ustawie.
> Części z Was pewno się spodoba, od większości
> jednak dostanę tzw. "zjebę", bo zrealizowany
> projekt mógłby oznaczać zbyt radykalne zmiany w
> ich życiu...
>
> ale podobno tylko tchórze boją się zmian..
>
> zaczynamy :
>
> Rozdział 1
> Przepisy ogólne
>
> 1. Ewentualne drobne korekty, wynikające z
> kolejnych zmian i dotyczące bezpośrednio nowego
> podziału Służby G.i K
> 2. Usunięcie art. 2 pkty 7a – MDCP, 10c -
> PZGiK
>
> Rozdział 2
> Służba G. i K.
>
> Podstawowe zmiany :
> 1. Likwidacja służby GiK na poziomie starostw.
> Likwidacja stanowiska Geodety Powiatowego.
> Wyłączenie starosty z prowadzenia spraw związanych
> z PZGiK (Art.6a, Art.7d)
> 1a. Likwidacja Powiatowych Ośrodków Dokumentacji
> G. i K. (Art.7d)
> 2. Powiększenie zadań Marszałka Województwa o
> prowadzenie zadań dotyczących osnów szczegółowych
> (Art.7c, WZGiK)
> 3. Powołanie funkcji Geodety Gminnego –
> osoba wykonująca zadania z zakresu geodezji
> nałożone ustawowo na prezydenta, burmistrza,
> wójta.
> Geodeta Gminny – uprawnienia z zakresu
> ewidencji gruntów i budynków, wykształcenie
> kierunkowe, wiedza, doświadczenie na stanowisku
> kierowniczym.
>
> Rozdział 3
> Prace G. i K.
>
> Podstawowe zmiany :
> 1. Wszystkie prace geodezyjne związane ze zmianami
> w ewidencji gruntów i budynków przenieść ustawowo
> w zakres obowiązków Geodety Gminnego. Geodeta
> Gminny – posiadając uprawnienia z zakresu
> ewidencji gruntów wykonuje wg zapotrzebowania
> mieszkańców gminy wszystkie prace związane z
> ustalaniem (wznawianiem) granic działek,
> rozgraniczeniami, podziałem działek, a także
> przygotowywaniem dokumentów do aktów notarialnych
> (wypis i wyrys) oraz inne prace związane z
> prawidłowym działaniem egib na terenie gminy.
> Geodeta Gminny wykonuje wszystkie prace związane z
> ewidencją budynków (pomiary powykonawcze obiektów
> budowlanych t.j budynki mieszkalne, usługowe,
> garaże i inne)
> 2. Wszystkie prace związane z bazą GESUT –
> prowadzą instytucje branżowe wg zakresu działania
> na terenie województwa.
> 3. Prace geodezyjne związane z obsługą inwestycji
> (drogowe, kolejowe, kubaturowe powyżej 1000m3
> kubatury obiektu) – zgłaszane i prowadzone
> przez Wojewódzkie Ośrodki D.G.i K.
>
> Z zadań Geodety Gminnego wyłączyć prace
> ewidencyjne prowadzone na mocy innych ustaw np.
> specustawy drogowej, kolejowej – dotyczące
> projektowanych podziałów pod planowane
> inwestycje.
> Zatwierdzanie tych podziałów – szczebel
> wojewódzki, Wojewoda.
>
> Rozdział 4
> Ewidencja gruntów i budynków (dalej EGicool smiley
>
> podstawowe zmiany :
> 1. Prowadzenie całości EGiB przenieść w zakres
> gminy. Prezydent, burmistrz, wójt – za
> pomocą Geodety Gminnego – prowadzi całość
> spraw związanych z EGiB na terenie swojego
> działania (zakres terytorialny). Modernizacja EGiB
> – w zakresie gminy.
> 1a. Prezydent, burmistrz, wójt udostępnia
> informacje dotyczące EGiB – odpłatnie.
> 2. Rozdzielić tematycznie ewidencję gruntów od
> ewidencji budynków.
> Rozdział 5
> Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
>
> Podstawowa zmiana :
> 1. Likwidacja powiatowych baz GESUT.
> 1a. Przeniesienie całości obowiązków prowadzenia
> GESUT na instytucje branżowe wg zakresu
> działalności branżowej do terenu województwa.
> 2. Instytucje branżowe odpowiadają za uzgodnienia
> projektów, pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze)
> całości sieci uzbrojenia, również na terenie
> działek prywatnych oraz inne obowiązki wynikające
> z prowadzenia bazy GESUT (archiwizacja danych w
> określonym formacie)
> 3. Instytucje branżowe mogą udostępniać dane z
> bazy GESUT odpłatnie.
>
> Rozdział 6
> Rozgraniczenia
>
> analogia do Rozdziału 3 – przeniesienie tych
> prac do wyłącznych zadań Geodety Gminnego
>
> Rozdział 7
> Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
>
> Podstawowe zmiany :
> 1. Likwidacja zasobu na poziomie starostw.
> 1a. Przeniesienie archiwów :
> - dot. spraw związanych z egib – gminy
> (operaty ewidencyjne, szkice, wykazy i tak dalej)
> – możliwość prowadzenia zasobów wyłącznie w
> ramach bazy EGiB przez prezydentów, burmistrzów,
> wójtów, w swoim zakresie terytorialnym.
> - dot. bazy GESUT – instytucje branżowe.
> Udostępnianie danych - odpłatnie
> - dot. bazy BDOT500 – darmowe udostępnienie
> na Geoportalu, przekształcenie Geoportalu w
> oficjalny portal rządowy.
> Wprowadzenie konieczności aktualizacji co np. 3
> lata.
> - dot. bazy BDSOG – przeniesienie w
> kompetencje Marszałka Województwa (Wojewódzkie
> Ośrodki DGiK). Udostępnianie bazy dla potrzeb prac
> geodezyjnych – odpłatnie.
>
> Likwidacja mapy zasadniczej jako opracowania
> znanego do tej pory - w całości.
> Likwidacja licencji na materiały zasobu.
>
> Opłaty za korzystanie z materiałów zasobów
> ustalane wg ustawowego cennika, np. do 1 ha
> wykorzystywanej bazy, w zależności od %
> zagęszczenia danych, cena za 1 ha 200-400 zł.
> Opłaty za wykorzystywanie danych bazy BDSOG
> – odpłatnie, przy zgłaszaniu prac
> geodezyjnych w WODGiK.
>
> Raz na 3-5 lat właściciele baz mają obowiązek
> darmowego przekazania danych celem uaktualnienia
> rządowego Geoportalu. Przekazane dane są
> udostępniane obywatelom za darmo po aktualizacji.
> Baza Geoportalu w założeniu ma służyć obywatelom
> jako wstępny element do projektowania i realizacji
> własnych inwestycji. Na Geoportalu nie udostępnia
> się żadnych danych mających wpływ i związanych z
> obronnością kraju.
>
> Tereny zamknięte, tereny związane z obronnością
> kraju – zakres obowiązków Marszałka
> Województwa (WODGiK).
>
>
>
> Rozdział 8
> Uprawnienia zawodowe i odpowiedzialność
> dyscyplinarna
>
> zmiany :
> 1. Likwidacja wszystkich zakresów uprawnień w
> okresie max. 5 lat
> 2. Ustanowienie uprawnień w zakresach :
> 2a. Inwestycje
> - drogowe
> - kolejowe
> - kubaturowe
> 2b. Ewidencja (niezbędne dla funkcji Geodety
> Gminnego)
> 3. Modyfikacja Art.44 czyli uprawnienia nadawane w
> oparciu o doświadczenie zawodowe
> 3a. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w
> okresie min. 15 lat zakończona egzaminem
> 3b. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w
> okresie min.25 lat – bez egzaminu.
> 4. Modyfikacja Art. 46.
> 4a. Geodeta Gminny odpowiedzialny jest wyłącznie
> przed Radą Gminy oraz przed sądem.
> 4b. Geodeta uprawniony za wykonanie pracy bez
> wymaganej rzetelności, z naruszeniem innych
> przepisów prawa itd. – odpowiada przed GGK
> (specjalne kolegium wybrane przez Głównego Geodetę
> Kraju) oraz przed sądem na drodze cywilnej, w
> razie skarżenia.
> Utrata uprawnień po prawomocnym wyroku sądu.
> 5. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla
> wszystkich geodetów uprawnionych.
>
>
> Rozdział 8a
> Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
>
> Jak w ustawie – gminy. Modyfikacja części
> przepisów w odniesieniu do poprzednich rozdziałów
>
>
> Rozdział 9
> Przepisy karne i kary pieniężne
>
> Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich
> rozdziałów
>
>
> Rozdział 10
> Przepisy przejściowe i końcowe
>
> Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich
> rozdziałów
>
>
> INNE ZMIANY (luźny opis) :
> 1. Już teraz widoczna konieczność modyfikacji
> części przepisów dla potrzeb głównych założeń
> projektu. Część do likwidacji.
> 2. Likwidacja mapy zasadniczej skutkuje likwidacją
> mapy do celów projektowych w obecnie znanym
> formacie. Dla potrzeb projektów każdorazowo byłaby
> potrzeba wykonania mapy pod projekt inwestycji.
> Obowiązek wykonania mapy i wszelkie konsekwencje
> jej wykonania lub nie spoczywałby na inwestorze.
> Wykonanie projektu umożliwiałby darmowy dostęp do
> rządowego Geoportalu, jak również zlecenie
> wykonania mapy geodecie uprawnionemu (wg uprawnień
> w zakresie danej inwestycji).
> 3. jednostki wykonawstwa geodezyjnego –
> firmy prowadzące usługi w zakresie prac
> geodezyjnych, wprowadzona i obowiązująca zasada :
> jeden geodeta uprawniony - jedna firma.
> 4. Brak konieczności przekazywania wyników prac
> geodezyjnych poza :
> - inwestorem (staje się współwłaścicielem, poza
> geodetą uprawnionym, wyników pracy)
> - Geoportal w zakresie bazy BDOT500 – po
> pomiarach dla potrzeb projektowanych inwestycji.
> - WODGiK w zakresie bazy BDSOG (inwentaryzacja
> punktów osnowy)
> 5. Finansowanie geodezji:
> - poziom gminny : stanowi budżet gminy,
> uzupełniony o opłaty za udostępnianie bazy EGiB,
> wydawanie dokumentów do notariusza lub innych
> materiałów z bazy egib.
> - poziom wojewódzki : baza BDSOG z opłat za
> zgłoszenia prac geodezyjnych, dotacje rządowe.
> - Geoportal : wyłączna dotacja rządowa.

Dzięki geobocian za odwagę.
Jest o czym rozmawiać!
Założenia ze wszech miar słuszne! Nie czytałem następnych komentarzy.
Powiem, odważnie! Daj chwilę, przemyślę, wypowiem mniej lub bardziej mądre przemyślenia? Jeszcze raz dzięki za propozycję.
pozdrawiamTemat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Ustawa PGIK - projekt 5131 geobocian 2021-01-03 19:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 848 Przemko 2021-01-03 21:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 776 dr_Lecter 2021-01-03 22:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 690 Verbatim 2021-01-03 22:31
  Re: Ustawa PGIK - projekt 1056 Verbatim 2021-01-03 22:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 790 Verbatim 2021-01-03 22:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 955 dr_Lecter 2021-01-04 01:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 898 Przemko 2021-01-04 07:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 571 geobocian 2021-01-05 00:12
  Re: Ustawa PGIK - projekt 509 dr_Lecter 2021-01-05 02:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 531 geobocian 2021-01-08 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 423 MIERNIK 2021-01-08 21:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 394 Przemko 2021-01-08 22:58
  Re: Ustawa PGIK - projekt 421 geobocian 2021-01-08 23:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 470 jeometra 2021-01-09 00:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 543 geobocian 2021-01-09 00:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 490 Przemko 2021-01-09 21:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 409 jm 2021-01-12 21:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 404 Verbatim 2021-01-12 21:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 364 jm 2021-01-12 22:08
  Re: Ustawa PGIK - projekt 386 jeometra 2021-01-12 22:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 362 GEORG 2021-01-14 23:23
  Re: Ustawa PGIK - projekt 391 geobocian 2021-01-14 23:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 438 kouczan 2021-01-15 07:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 396 GEORG 2021-01-16 13:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 417 stardust 2021-01-13 14:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 696 jeometra 2021-01-04 09:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 475 mat60 2021-01-11 09:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 444 Przemko 2021-01-11 09:57
  Re: Ustawa PGIK - projekt 474 GEORG 2021-01-11 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 451 Verbatim 2021-01-11 22:26
  Re: Ustawa PGIK - projekt 446 Verbatim 2021-01-11 22:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 424 jeometra 2021-01-12 00:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 396 Verbatim 2021-01-12 07:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 444 Przemko 2021-01-12 08:22
  Re: Ustawa PGIK - projekt 454 Verbatim 2021-01-12 09:00
  Re: Ustawa PGIK - projekt 381 Gieodetta 2021-01-12 11:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 427 jeometra 2021-01-12 12:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 427 Verbatim 2021-01-12 13:53
  Re: Ustawa PGIK - projekt 429 jeometra 2021-01-12 14:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 414 oskar wilde 2021-01-12 13:28
  Re: Ustawa PGIK - projekt 386 geobocian 2021-01-12 14:05
  Re: Ustawa PGIK - projekt 393 Przemko 2021-01-12 14:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 381 geobocian 2021-01-12 14:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 437 Przemko 2021-01-12 14:55
  Re: Ustawa PGIK - projekt 404 geobocian 2021-01-12 15:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 424 Przemko 2021-01-12 15:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 463 Verbatim 2021-01-12 15:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 391 Stanley 2021-01-12 15:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 464 rafter76 2021-01-15 16:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 451 jeometra 2021-01-15 17:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 443 rafter76 2021-01-15 17:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 459 geobocian 2021-01-15 19:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 401 jeometra 2021-01-15 19:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 393 Stanley 2021-01-15 21:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 437 geobocian 2021-01-16 11:07
  Re: Ustawa PGIK - projekt 482 geobocian 2021-01-16 12:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 517 jeometra 2021-01-19 12:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 397 geobocian 2021-01-24 22:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 494 jeometra 2021-01-25 12:43
  Re: Ustawa PGIK - projekt 449 rafter76 2021-01-16 13:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 454 geodetka 2021-01-22 13:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 443 oskar wilde 2021-01-23 09:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 382 jeometra 2021-01-24 10:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 393 Przemko 2021-01-24 13:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 363 jeometra 2021-01-24 14:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 387 Przemko 2021-01-24 14:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 441 jeometra 2021-01-24 14:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 386 geodetka 2021-01-25 10:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 394 jeometra 2021-01-25 11:55


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.