GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Ustawa PGIK - projekt
Autor: geobocian (---.telesim.com.pl)
Data: 03 sty 2021 - 19:48:39

Witajcie w nowym roku...

wiedziony wieloma wątpliwościami wyrażonymi na tym forum, jak również kilkoma celnymi uwagami części z Was, oraz wielką osobistą troską o stan geodezji w PL winking smiley, w odróżnieniu od sporej liczby bezrobotnych krzykaczy grinning smiley chciałem Wam przedstawić mój projekt ustawy PGiK.

To tylko projekt, oczywiście niedoskonały, oparty na obecnej ustawie.
Części z Was pewno się spodoba, od większości jednak dostanę tzw. "zjebę", bo zrealizowany projekt mógłby oznaczać zbyt radykalne zmiany w ich życiu...

ale podobno tylko tchórze boją się zmian..

zaczynamy :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

1. Ewentualne drobne korekty, wynikające z kolejnych zmian i dotyczące bezpośrednio nowego podziału Służby G.i K
2. Usunięcie art. 2 pkty 7a – MDCP, 10c - PZGiK

Rozdział 2
Służba G. i K.

Podstawowe zmiany :
1. Likwidacja służby GiK na poziomie starostw. Likwidacja stanowiska Geodety Powiatowego.
Wyłączenie starosty z prowadzenia spraw związanych z PZGiK (Art.6a, Art.7d)
1a. Likwidacja Powiatowych Ośrodków Dokumentacji G. i K. (Art.7d)
2. Powiększenie zadań Marszałka Województwa o prowadzenie zadań dotyczących osnów szczegółowych (Art.7c, WZGiK)
3. Powołanie funkcji Geodety Gminnego – osoba wykonująca zadania z zakresu geodezji nałożone ustawowo na prezydenta, burmistrza, wójta.
Geodeta Gminny – uprawnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków, wykształcenie kierunkowe, wiedza, doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Rozdział 3
Prace G. i K.

Podstawowe zmiany :
1. Wszystkie prace geodezyjne związane ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków przenieść ustawowo w zakres obowiązków Geodety Gminnego. Geodeta Gminny – posiadając uprawnienia z zakresu ewidencji gruntów wykonuje wg zapotrzebowania mieszkańców gminy wszystkie prace związane z ustalaniem (wznawianiem) granic działek, rozgraniczeniami, podziałem działek, a także przygotowywaniem dokumentów do aktów notarialnych (wypis i wyrys) oraz inne prace związane z prawidłowym działaniem egib na terenie gminy.
Geodeta Gminny wykonuje wszystkie prace związane z ewidencją budynków (pomiary powykonawcze obiektów budowlanych t.j budynki mieszkalne, usługowe, garaże i inne)
2. Wszystkie prace związane z bazą GESUT – prowadzą instytucje branżowe wg zakresu działania na terenie województwa.
3. Prace geodezyjne związane z obsługą inwestycji (drogowe, kolejowe, kubaturowe powyżej 1000m3 kubatury obiektu) – zgłaszane i prowadzone przez Wojewódzkie Ośrodki D.G.i K.

Z zadań Geodety Gminnego wyłączyć prace ewidencyjne prowadzone na mocy innych ustaw np. specustawy drogowej, kolejowej – dotyczące projektowanych podziałów pod planowane inwestycje.
Zatwierdzanie tych podziałów – szczebel wojewódzki, Wojewoda.

Rozdział 4
Ewidencja gruntów i budynków (dalej EGicool smiley

podstawowe zmiany :
1. Prowadzenie całości EGiB przenieść w zakres gminy. Prezydent, burmistrz, wójt – za pomocą Geodety Gminnego – prowadzi całość spraw związanych z EGiB na terenie swojego działania (zakres terytorialny). Modernizacja EGiB – w zakresie gminy.
1a. Prezydent, burmistrz, wójt udostępnia informacje dotyczące EGiB – odpłatnie.
2. Rozdzielić tematycznie ewidencję gruntów od ewidencji budynków.
Rozdział 5
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Podstawowa zmiana :
1. Likwidacja powiatowych baz GESUT.
1a. Przeniesienie całości obowiązków prowadzenia GESUT na instytucje branżowe wg zakresu działalności branżowej do terenu województwa.
2. Instytucje branżowe odpowiadają za uzgodnienia projektów, pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) całości sieci uzbrojenia, również na terenie działek prywatnych oraz inne obowiązki wynikające z prowadzenia bazy GESUT (archiwizacja danych w określonym formacie)
3. Instytucje branżowe mogą udostępniać dane z bazy GESUT odpłatnie.

Rozdział 6
Rozgraniczenia

analogia do Rozdziału 3 – przeniesienie tych prac do wyłącznych zadań Geodety Gminnego

Rozdział 7
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Podstawowe zmiany :
1. Likwidacja zasobu na poziomie starostw.
1a. Przeniesienie archiwów :
- dot. spraw związanych z egib – gminy (operaty ewidencyjne, szkice, wykazy i tak dalej) – możliwość prowadzenia zasobów wyłącznie w ramach bazy EGiB przez prezydentów, burmistrzów, wójtów, w swoim zakresie terytorialnym.
- dot. bazy GESUT – instytucje branżowe. Udostępnianie danych - odpłatnie
- dot. bazy BDOT500 – darmowe udostępnienie na Geoportalu, przekształcenie Geoportalu w oficjalny portal rządowy.
Wprowadzenie konieczności aktualizacji co np. 3 lata.
- dot. bazy BDSOG – przeniesienie w kompetencje Marszałka Województwa (Wojewódzkie Ośrodki DGiK). Udostępnianie bazy dla potrzeb prac geodezyjnych – odpłatnie.

Likwidacja mapy zasadniczej jako opracowania znanego do tej pory - w całości.
Likwidacja licencji na materiały zasobu.

Opłaty za korzystanie z materiałów zasobów ustalane wg ustawowego cennika, np. do 1 ha wykorzystywanej bazy, w zależności od % zagęszczenia danych, cena za 1 ha 200-400 zł.
Opłaty za wykorzystywanie danych bazy BDSOG – odpłatnie, przy zgłaszaniu prac geodezyjnych w WODGiK.

Raz na 3-5 lat właściciele baz mają obowiązek darmowego przekazania danych celem uaktualnienia rządowego Geoportalu. Przekazane dane są udostępniane obywatelom za darmo po aktualizacji. Baza Geoportalu w założeniu ma służyć obywatelom jako wstępny element do projektowania i realizacji własnych inwestycji. Na Geoportalu nie udostępnia się żadnych danych mających wpływ i związanych z obronnością kraju.

Tereny zamknięte, tereny związane z obronnością kraju – zakres obowiązków Marszałka Województwa (WODGiK).Rozdział 8
Uprawnienia zawodowe i odpowiedzialność dyscyplinarna

zmiany :
1. Likwidacja wszystkich zakresów uprawnień w okresie max. 5 lat
2. Ustanowienie uprawnień w zakresach :
2a. Inwestycje
- drogowe
- kolejowe
- kubaturowe
2b. Ewidencja (niezbędne dla funkcji Geodety Gminnego)
3. Modyfikacja Art.44 czyli uprawnienia nadawane w oparciu o doświadczenie zawodowe
3a. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w okresie min. 15 lat zakończona egzaminem
3b. Nieprzerwana udokumentowana praca w zawodzie w okresie min.25 lat – bez egzaminu.
4. Modyfikacja Art. 46.
4a. Geodeta Gminny odpowiedzialny jest wyłącznie przed Radą Gminy oraz przed sądem.
4b. Geodeta uprawniony za wykonanie pracy bez wymaganej rzetelności, z naruszeniem innych przepisów prawa itd. – odpowiada przed GGK (specjalne kolegium wybrane przez Głównego Geodetę Kraju) oraz przed sądem na drodze cywilnej, w razie skarżenia.
Utrata uprawnień po prawomocnym wyroku sądu.
5. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wszystkich geodetów uprawnionych.


Rozdział 8a
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Jak w ustawie – gminy. Modyfikacja części przepisów w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


Rozdział 9
Przepisy karne i kary pieniężne

Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe

Modyfikacja w odniesieniu do poprzednich rozdziałów


INNE ZMIANY (luźny opis) :
1. Już teraz widoczna konieczność modyfikacji części przepisów dla potrzeb głównych założeń projektu. Część do likwidacji.
2. Likwidacja mapy zasadniczej skutkuje likwidacją mapy do celów projektowych w obecnie znanym formacie. Dla potrzeb projektów każdorazowo byłaby potrzeba wykonania mapy pod projekt inwestycji. Obowiązek wykonania mapy i wszelkie konsekwencje jej wykonania lub nie spoczywałby na inwestorze.
Wykonanie projektu umożliwiałby darmowy dostęp do rządowego Geoportalu, jak również zlecenie wykonania mapy geodecie uprawnionemu (wg uprawnień w zakresie danej inwestycji).
3. jednostki wykonawstwa geodezyjnego – firmy prowadzące usługi w zakresie prac geodezyjnych, wprowadzona i obowiązująca zasada : jeden geodeta uprawniony - jedna firma.
4. Brak konieczności przekazywania wyników prac geodezyjnych poza :
- inwestorem (staje się współwłaścicielem, poza geodetą uprawnionym, wyników pracy)
- Geoportal w zakresie bazy BDOT500 – po pomiarach dla potrzeb projektowanych inwestycji.
- WODGiK w zakresie bazy BDSOG (inwentaryzacja punktów osnowy)
5. Finansowanie geodezji:
- poziom gminny : stanowi budżet gminy, uzupełniony o opłaty za udostępnianie bazy EGiB, wydawanie dokumentów do notariusza lub innych materiałów z bazy egib.
- poziom wojewódzki : baza BDSOG z opłat za zgłoszenia prac geodezyjnych, dotacje rządowe.
- Geoportal : wyłączna dotacja rządowa.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Ustawa PGIK - projekt 5081 geobocian 2021-01-03 19:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 830 Przemko 2021-01-03 21:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 758 dr_Lecter 2021-01-03 22:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 672 Verbatim 2021-01-03 22:31
  Re: Ustawa PGIK - projekt 1040 Verbatim 2021-01-03 22:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 768 Verbatim 2021-01-03 22:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 937 dr_Lecter 2021-01-04 01:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 880 Przemko 2021-01-04 07:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 551 geobocian 2021-01-05 00:12
  Re: Ustawa PGIK - projekt 492 dr_Lecter 2021-01-05 02:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 515 geobocian 2021-01-08 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 407 MIERNIK 2021-01-08 21:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 382 Przemko 2021-01-08 22:58
  Re: Ustawa PGIK - projekt 402 geobocian 2021-01-08 23:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 453 jeometra 2021-01-09 00:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 522 geobocian 2021-01-09 00:38
  Re: Ustawa PGIK - projekt 471 Przemko 2021-01-09 21:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 388 jm 2021-01-12 21:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 386 Verbatim 2021-01-12 21:29
  Re: Ustawa PGIK - projekt 345 jm 2021-01-12 22:08
  Re: Ustawa PGIK - projekt 369 jeometra 2021-01-12 22:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 346 GEORG 2021-01-14 23:23
  Re: Ustawa PGIK - projekt 375 geobocian 2021-01-14 23:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 418 kouczan 2021-01-15 07:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 376 GEORG 2021-01-16 13:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 399 stardust 2021-01-13 14:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 675 jeometra 2021-01-04 09:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 458 mat60 2021-01-11 09:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 429 Przemko 2021-01-11 09:57
  Re: Ustawa PGIK - projekt 454 GEORG 2021-01-11 21:14
  Re: Ustawa PGIK - projekt 433 Verbatim 2021-01-11 22:26
  Re: Ustawa PGIK - projekt 423 Verbatim 2021-01-11 22:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 399 jeometra 2021-01-12 00:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 383 Verbatim 2021-01-12 07:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 424 Przemko 2021-01-12 08:22
  Re: Ustawa PGIK - projekt 439 Verbatim 2021-01-12 09:00
  Re: Ustawa PGIK - projekt 366 Gieodetta 2021-01-12 11:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 409 jeometra 2021-01-12 12:10
  Re: Ustawa PGIK - projekt 406 Verbatim 2021-01-12 13:53
  Re: Ustawa PGIK - projekt 411 jeometra 2021-01-12 14:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 393 oskar wilde 2021-01-12 13:28
  Re: Ustawa PGIK - projekt 368 geobocian 2021-01-12 14:05
  Re: Ustawa PGIK - projekt 376 Przemko 2021-01-12 14:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 356 geobocian 2021-01-12 14:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 420 Przemko 2021-01-12 14:55
  Re: Ustawa PGIK - projekt 385 geobocian 2021-01-12 15:16
  Re: Ustawa PGIK - projekt 393 Przemko 2021-01-12 15:25
  Re: Ustawa PGIK - projekt 442 Verbatim 2021-01-12 15:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 375 Stanley 2021-01-12 15:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 435 rafter76 2021-01-15 16:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 431 jeometra 2021-01-15 17:48
  Re: Ustawa PGIK - projekt 426 rafter76 2021-01-15 17:59
  Re: Ustawa PGIK - projekt 444 geobocian 2021-01-15 19:15
  Re: Ustawa PGIK - projekt 380 jeometra 2021-01-15 19:46
  Re: Ustawa PGIK - projekt 371 Stanley 2021-01-15 21:54
  Re: Ustawa PGIK - projekt 417 geobocian 2021-01-16 11:07
  Re: Ustawa PGIK - projekt 466 geobocian 2021-01-16 12:18
  Re: Ustawa PGIK - projekt 497 jeometra 2021-01-19 12:30
  Re: Ustawa PGIK - projekt 384 geobocian 2021-01-24 22:49
  Re: Ustawa PGIK - projekt 478 jeometra 2021-01-25 12:43
  Re: Ustawa PGIK - projekt 430 rafter76 2021-01-16 13:11
  Re: Ustawa PGIK - projekt 432 geodetka 2021-01-22 13:17
  Re: Ustawa PGIK - projekt 425 oskar wilde 2021-01-23 09:51
  Re: Ustawa PGIK - projekt 365 jeometra 2021-01-24 10:32
  Re: Ustawa PGIK - projekt 372 Przemko 2021-01-24 13:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 348 jeometra 2021-01-24 14:04
  Re: Ustawa PGIK - projekt 366 Przemko 2021-01-24 14:27
  Re: Ustawa PGIK - projekt 425 jeometra 2021-01-24 14:56
  Re: Ustawa PGIK - projekt 369 geodetka 2021-01-25 10:42
  Re: Ustawa PGIK - projekt 381 jeometra 2021-01-25 11:55


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.