GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 mar 2009 - 11:41:04

Witam.


Geodeta na wyjaśnienia dużo czasu nie potrzebuje - to przecież nie organ administracji, że na napisanie pisma i miesiąc nie wystarcza...

Teraz wyjaśnienia kierowane przez geodetę do WINGiK będą obszerne. Skoro WINGiK-a nie przekonały wyjaśnienia złożone poprzednio, to należało teraz je uszczegółowić. Zresztą, tamto postępowanie zostało jakby zakończone, a teraz mamy do czynienia z "nowym otwarciem".


Zastanawiałem się czy opublikować całość tych wyjaśnień (9 stron), czy też dokonać skrótu. Myślę jednak, że skoro od początku "wrzucałem" do dyskusji pełną treść pism, to i tym razem powinno być tak samo.<<

WNIOSEK

W związku ze wszczęciem przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu (...) (zawiadomienie doręczono w dniu (...)) postępowania wyjaśniającego, wynikającego z art.7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 zpóźn.zm.), dotyczącego oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi (...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...), w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, niniejszym wyjaśniam, a na podstawie art. 75 ust.1, art.77, 78 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z póżn.zm.) uprzejmie proszę o przeprowadzenie dowodów, mających istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, określonych w dalszej części pisma.Uzasadnienie.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) zawiadomił, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające wynikające z art7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi 9...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...).

Z treści doręczonego zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia skargi przez Panią (...) i jest ponadto uzasadnione ze względu na ilość prowadzonych uprzednio spraw dyscyplinarnych w mojej sprawie.

W zawiadomieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru wzywa do pisemnego ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów, określonych w skierowanym do Głównego Geodety Kraju wniosku z dnia (...) znak (...). Podstawą sformułowanych zarzutów jest m.in. &#8222;Opinia Techniczna" z dnia (...), sporządzona przez Wojewódzkie Biuro (...).


I. Zawiadomienia

A. Zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest to, że zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3 było konieczne, czego nie uczyniłaem(am). W piśmie o wszczęciu postępowania z dnia (...) WINGiK stwierdza, że w celu wykazania należytej staranności postępowania w trakcie pomiarów oraz w celu zabezpieczenia słusznego interesu strony, w tym i osoby skarżącej (art.7 kpa), należało zapewnić jej czynny udział.

W moim przekonaniu zarzut ten jest nieuzasadniony, ponieważ działka ..3/3 nie graniczy bezpośrednio z działką nr ..1, która podlegała podziałowi, a więc właściciele tej działki nie byli stronami w przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu.

Za przedstawionym przez WINGiK zarzutem nie przemawia komentarz Zygmunta Bojara w opracowaniu &#8222;Podziały nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie l ISBN 83-87178-59-4 str.75), gdzie autor jednoznacznie stwierdza, że w przypadku przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości, o czynnościach przyjęcia tych granic powiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach -- osoby władające tymi nieruchomościami. Zarzut ten nie znajduje również potwierdzenia w Instrukcji Technicznej G-5, gdzie w §167 ust.2 enumeratywnie określono osoby, jednostki organizacyjne i organy, które zawiadamia się o miejscu i terminie przyjęcia granic nieruchomości.

Należy zauważyć, iż postępowanie prowadzone przez geodetę w sprawie przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości nie jest postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Nieuprawnionym jest zatem twierdzenie, że w w/w postępowaniu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, jak stanowi to art. 28 kpa. Geodeta nie rozpatruje w prowadzonym postępowaniu naruszeń interesu prawnego każdej osoby, a także nie jest jakimkolwiek organem administracji państwowej, o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, a który według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru został przeze mnie naruszony. W mojej ocenie zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ w świetle z art. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego geodeta w żadnych przeprowadzanych czynnościach zawodowych nie jest organem, którego dotyczą unormowania wynikające z tej ustawy.

Pragnę przy tym poinformować, iż interesu prawnego Skarżącej nie dopatrzyło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy (...), orzekającej o zatwierdzeniu przedmiotowego podziału. W decyzji sygn. (...) z dnia (...) (kopia w załączeniu) Kolegium ostatecznie odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na brak po stronie wnioskodawczyni legitymacji strony. Kolegium uznało, że w aktualnym stanie prawnym, Pani (...) może wskazać jedynie na swój interes faktyczny w tej sprawie, a ochrona posiadania może być dochodzona przez nią wyłącznie przed sądami powszechnymi.

W mojej ocenie, podzielenie stanowiska WINGiK nie jest możliwe także dlatego, gdyż wówczas:

1. geodeta realizując pracę geodezyjną, która zgodnie z art.12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega zgłoszeniu, jest nieuprawniony do przyjmowania lub ustalania granic pomiędzy nieruchomościami, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością podlegającą podziałowi, gdyż nieruchomości sąsiednie nie są przedmiotem zgłoszenia;

2. właściciel nieruchomości, która nie sąsiaduje bezpośrednio z dzieloną nieruchomością, miałby uprawnienie do podpisywania sporządzanego przez geodetę protokołu z przyjęcia granic lub protokołu granicznego, w szczególności osoba ta mogłaby kwestionować przebieg granicy pomiędzy działkami, z którymi nie graniczy;

3. osobami, które powinno się powiadamiać o czynnościach przyjęcia przebiegu, a szczególnie o czynnościach ustalenia granic, powinni być np. wszyscy właściciele nieruchomości położonych w obszarze określonym przez linie pomiarowe określone w szkicach polowych, gdyż według WINGiK, wykonywane czynności mogłyby rzutować na ich interes prawny.


Jednocześnie należy nadmienić, iż właściciel nieruchomości kwestionujący przebieg granicy ma prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie art.30 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na przyjęte stanowisko przez WINGiK, które w moim przekonaniu jest błędne, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego mającego na celu stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie, wobec wyżej przywołanych argumentów, właściciele działki 723/3 nie byli stronami postępowania.

Środki dowodowe:
1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 póz. 163 z późn.zm.);
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543);
3. §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z1998r.Nr25poz.130);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)
5. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. (...).

B. Zamieszczanie podstawy prawnej w zawiadomieniach.

Obowiązujące w 2002 i 2003r, tj. w okresie wykonywania przeze mnie analizowanego operatu technicznego, przepisy §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr25 poz.130), a także art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie nakładały na geodetę obowiązku podawania w zawiadomieniach o przyjęciu granic podstawy prawnej dotyczącej wykonywanej czynności.

Cytowane wyżej przepisy obligowały geodetę np. do doręczenia wezwania stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, w zawiadomieniach należało poinformować strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, natomiast nie zobowiązywały geodety do zamieszczania w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności, co bezzasadnie zarzuca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Warto nadmienić, że problematyki treści zawiadomień nie reguluje Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 póz.453).

W moim przekonaniu podawanie podstawy prawnej nie było obligatoryjne, zarówno przy czynnościach przyjęcia, jak też ustalania granic nieruchomości. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska WINGiK zwłaszcza, że nie przywołał żadnego konkretnego przepisu prawa, który jakoby został naruszony, a który zobowiązywałby geodetę do zamieszczania na zawiadomieniach podstawy prawnej przy wykonywaniu tych czynności.C. Brak dowodów zawiadomienia.

W sporządzonej &#8222;Opinii Technicznej" z dnia (...) w pkt 3 lit c) Wojewódzkie Biuro (...), jako wady i usterki sporządzonego przeze mnie opracowania wskazuje, że w operacie brak jest dowodu, że właściciele działki ..2/2 zostali zawiadomieni o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i czy zawiadomienia zostały doręczone we właściwym terminie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Instrukcji technicznej O-3, zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień powinny były zostać dołączone do zasobu.

W moim przekonaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną braku tych dokumentów w operacie, przyjętym do zasobu w 2003r., mogło być ich zagubienie przez PODGiK w (...). Na to, że dokumenty te były załączone do operatu, wskazuje sam fakt przyjęcia operatu do zasobu.O prawidłowym zawiadomieniu tych właścicieli świadczy także ich stawiennictwo w wyznaczonym terminie na gruncie i podpisanie sporządzonego przeze mnie protokołu.

Uważam ten zarzut za nieuzasadniony, ponieważ Wojewódzkie Biuro (...) w sporządzonej &#8222;Opinii technicznej" nie udowodniło, że zwrotne poświadczenia odbioru nie zostały przeze mnie do operatu dołączone w 2003r, ani że z mojej winy obecnie brakuje tych dokumentów w zasobie.
II. Opracowanie KEM-(...)/86.

Sporządzona &#8222;Opinia Techniczna" w pkt 2 stwierdza, że operat techniczny KEM-(...)/86 z dnia (...) został wykonany w całości nieprawidłowo. Ustalenie to w pełni podzielam.

W moim przekonaniu wadliwość w/w operatu, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna była być ujawniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...) zarówno na etapie kontroli przy przyjmowaniu operatu do zasobu, jak również podczas dokonywania zmiany danych dzielonej działki nr ..3 w ewidencji gruntów. Pozostawanie w zasobie w całości wadliwie wykonanego operatu, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy tego stanu rzeczy.


A. Ustalenie granicy

Nie podzielam stanowiska Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 2 sporządzonej opinii, jakoby wykonawca przedmiotowego operatu ustalił granicę pomiędzy dzieloną działką nr ..3 a działkami ..1 i ..2. W moim przekonaniu warunkiem bezwzględnie koniecznym do stwierdzenia, że doszło do ustalenia granicy, jest istnienie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Bezspornym jest, że w/w opracowanie geodezyjne nie zostało wykonane w trybie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa w obowiązującym wówczas Dekrecie z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości. Dowodem jest tego jest fakt, że w przedmiotowym operacie nie ma decyzji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w art.4 ust.2, jak również orzeczenia władzy mierniczej, o którym mowa w art.8 ust.1 i art.11 w/w dekretu. Ponadto w dokumentacji nie istnieją ani protokół graniczny, ani akt ugody, których sporządzenie było wymagane w świetle odpowiednio art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.7 ust1-3 w/w dekretu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż czynności geodety wykonane przy opracowaniu przedmiotowego operatu, w żadnym przypadku nie mogą być uznane za czynności ustalenia granic, o których mowa w art.6 ust.1 i 2 dekretu. Ponadto, wobec nieistnienia protokołu, kwestionowana przez Skarżącą granica nie została też ustalona bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, ale w rygorach wynikających z art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.6 ust.1 i 2 w/w dekretu.

Wykonane przez geodetę w 1986r. czynności przy opracowaniu operatu KEM-(...)/86 nie można także uznać, jako ustalenie granic w trybie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, a także wydanych na jej podstawie, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. Zarówno przepisy art. 10 ust. 1-5 tej ustawy, jak przepisy Rozdziału 3 &#8222;Podział nieruchomości nieobjętych skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym" w/w rozporządzenia, nie dawały wykonawcy uprawnienia do ustalenia przebiegu granic dzielonej nieruchomości bez sporządzenia protokołu granicznego.

W przedmiotowym operacie nie znajdują się ponadto jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o fakcie przeprowadzania procedury ustalenia granicy, chociażby np. zawiadomienia stron postępowania,
co dawałoby uzasadnione przypuszczenie, iż do ustalenia granicy faktycznie doszło, natomiast brakuje dokumentu, który to potwierdza.

Analizując treść pkt 2 &#8222;Opinii technicznej", odnoszącego się do wykonania i skutków wynikających z wykonania w/w operatu, nie sposób uznać za udowodnione, co sugeruje WB(...), że skutkiem prawnym wykonania tego operatu było ustalenie spornej granicy. Użyte w opinii określenie, że &#8222;wykonawca pomierzył prawdopodobnie stan użytkowania na gruncie, przyjął ten stan jako stan własności, ustalając tym samym granice bez zawiadomienia i zgody stron zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich" jest przypuszczeniem i domysłem, a nie faktem, który został udowodniony. Kontrowersyjne w tym określeniu i nie udowodnione, ponieważ nie wynika to z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym operacie, jest także uznanie za fakt, iż pomierzone wówczas ogrodzenie znajdujące się na działce ..1, stanowiło granice użytkowania przez właścicieli działki ..3. Równie prawdopodobne jest założenie, że granice użytkowania tych osób powinno stanowić ogrodzenie znajdujące się na działce ..3, które analogicznie jak poprzednie nie odzwierciedlało faktycznych granic użytkowania.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie wyrażoną w tym zakresie opinię przez Wojewódzkie Biuro (...), z którą w sposób oczywisty zgodzić się nie można, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, mający stwierdzić, że wobec nieistnienia w operacie jednostkowym KEM-(...)/86 jakichkolwiek dokumentów świadczących o ustaleniu granicy pomiędzy działkami ..3, a działkami nr ..1 i ..2, przedmiotowa granica w tym postępowaniu nie została ustalona, a nie jak bezzasadnie przyjęli WINGiK i WB(...) - że została ustalona niewłaściwie lub niezgodnie z Instrukcją Techniczną G-4 i obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/86;
2. mapa ewidencyjna;
3. Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1946r. Nr 53 póz. 298);
4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości (Dz.U. z 1948r. Nr 55póz. 439);
5. Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz.32);
6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r. w sprawie ewidencji gruntów;
7. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntem! i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1985r.Nr22poz.99);
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
B. Przyjęcie granicy.

W mojej ocenie, szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy pozwala stwierdzić, że w postępowaniu przeprowadzonym przez geodetę w 1986r. przedmiotowa granica nie została przyjęta.

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 1986r. (gdzie protokół z tej czynności nie był sporządzany), jak i w okresie późniejszym (z czynności obligatoryjnie sporządza się protokół), przyjęcie granic w swojej istocie sprowadzało się wówczas i obecnie sprowadza, do zagwarantowania zgodności określanych granic z danymi ewidencyjnymi. Przyjęcie granicy zarówno w stanie prawnym obowiązującym wówczas nie mogło skutkować, jak i obecnie nie skutkuje, zmianą granic nieruchomości. Ponieważ w 1986r. przyjęcie granic przedmiotowych nieruchomości mogło odbyć się bez zawiadamiania stron i bez sporządzania protokołu, wykluczonym jest, aby czynność ta mogła zmienić stany własności nieruchomości sąsiednich.

Ponieważ z przedmiotowego operatu wynika, że określona tam granica w istotny sposób odbiega od danych ewidencyjnych - współrzędne punktów granicznych f i g, stanowiących granicę pomiędzy działkami ..1, ..2 i ..3, różnią się odpowiednio o około 10m. i 7m. w stosunku do danych ewidencyjnych, a zatem nie można uznać, iż przedmiotowa granica została przyjęta. W moim przekonaniu nie można też przedmiotowego postępowania uznać, jako przyjęcie granic wykonane błędnie, ponieważ &#8222;błąd" ten nie polegał np. na dokonaniu niewłaściwych lub niedokładnych obliczeń przy potwierdzaniu stanu ujawnionego w danych ewidencyjnych. Sposób określenia granicy ma znamiona zamiaru zmiany stanu własności, co z uwagi na występowanie istotnych rozbieżności z danymi ewidencyjnymi, nie mogło odbyć się w trybie przyjęcia granic.
III. Operat techniczny KEM-(...)/2003.

A. Przyjęcie granicy pomiędzy działkami ..1, ..2/2 i ..3/4.

Istotnym dla ustalenia stanu faktycznego sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w wykonanym przeze mnie opracowaniu KEM-(...)/2003 spoma granica pomiędzy działkami ..1 i ..2/2 a działką ..3/4 została przyjęta, czy też granica ta została przeze mnie ustalona.

W mojej ocenie, granica ta w przeprowadzonym postępowaniu w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości została przyjęta, zgodnie z archiwalnymi dokumentami źródłowymi. Przyjęcie tej granicy było możliwe i dopuszczalne, z uwagi na istnienie wiarygodnego szkicu polowego nr 12, czytelnych miar opisanych na tym szkicu, jednoznacznie określonego początku (opartego o narożnik budynku istniejącego od kilkudziesięciu lat) i końca linii pomiarowej (oznaczonego na szkicu polowym nr 12 pkt jako nr 166, którego współrzędne zostały określone i w 1997r. przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), wykonanych przeze mnie pomiarów uzupełniających w terenie, w szczególności budynku, o który oparto linię pomiarową.

Generalnie można zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 1 &#8222;Opinii technicznej", iż dane zawarte na szkicu polowym oraz zarysie pomiarowym nie dają możliwości jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych poszczególnych działek. Jednakże, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednej strony z punktem jednoznacznie określonym, którego współrzędne zostały w 1997r. przyjęte do zasobu (punkt oznaczony na szkicu jako nr 166), i z drugiej strony narożnikiem budynku, którego położenie w terenie od kilkudziesięciu lat nie uległo zmianie. W moim przekonaniu tak określone dane ewidencyjne są jednoznaczne i nie byb uzasadnionego powodu ani podstaw do ich kwestionowania, ani do przeprowadzania procedury ustalenia tej granicy. Warto przy tym nadmienić, iż w danych udostępnionych przez Ośrodek nie było żadnej informacji, że współrzędne punktu oznaczonego na szkicu jako nr 166, przyjęte do zasobu w1997r., nie spełniają wymagań dokładnościowych, lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględniane przy wykonywaniu innych podziałów.

Wykonane przeze mnie w tym zakresie czynności wyczerpują znamiona procedury przyjęcia granicy, a nie jej ustalenia. Dowodem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest spójność obliczonych przeze mnie współrzędnych punktów granicznych bicz danymi wykazanymi w operatach ewidencyjnych. Przyjęcie kwestionowanej granicy, a nie jak błędnie to określa WINGiK - jej ustalenie, potwierdza zapis w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym z dnia (...), w którym stwierdzam, że &#8222;Na odcinku b-c granicę ustaloną zgodnie z danymi z op. ewid. gruntów KEM-(...)/65 zastabilizowano kołkami i rurkami metalowymi.". Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowa granica, wykazana w danych ewidencyjnych, w prowadzonym postępowaniu została przeze mnie zaakceptowana i określona zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów KEM-(...)/65, wyrazem czego było zastabilizowanie jej na gruncie.

Z uwagi na spójne stanowisko zajęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) oraz Wojewódzkie Biuro (...), stwierdzające jakobym w ramach wykonywanego opracowania dokonał(a) ustalenia granicy kwestionowanej przez Skarżącą, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, która stwierdzić powinna, że zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, granica na odcinku b-c została przyjęta, zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, a nie jak bezzasadnie zarzuca WINGiK i WB(...) - ustalona.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/2003, w tym protokół graniczny z (...);
2. operat ewidencyjny KEM-(...)/65;
3. Szkic polowy nr 12 z 1962r;
4. pomiary uzupełniające w terenie.
B. Przyjęcie/ ustalenie pozostałych granic.

Odrębną grupą zarzutów formułowanych przez WINGiK, stanowią zarzuty dotyczące przyjęcia/ustalenia pozostałych granic dzielonej przeze mnie w 2002 i 2003r. dz. nr ew. ..1.

Analiza sporządzonego przeze mnie operatu jednostkowego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż tryb wykonywanego przeze mnie podziału nieruchomości był zgodny z §6 ust.2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu. Zgodnie z w/w przepisami rozporządzenia zawiadomiłem(am) zainteresowane strony o czynnościach przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, dowodem czego są zawiadomienia wysłane do stron postępowania. W terminie określonym w zawiadomieniach, tj. w dniu (...) zainteresowane strony stawiły się na gruncie. Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu granic zgodnie z danymi ewidencyjnymi, zainteresowane strony zdecydowały o dokonaniu nieznacznych korekt przebiegu granic w stosunku do danych ewidencyjnych, wyrazem czego było złożenie zgodnych oświadczeń stron w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym. W szczególności zgodzono się na przebieg granic po istniejących ogrodzeniach, które zostały następnie przeze mnie pomierzone, a uzyskane współrzędne wykorzystane do ustalenia przebiegu granicy. Z uwagi na powyższe niezrozumiały jest zarzut sformułowany przez Wojewódzkie Biuro (...), że ustaliłam granice działki ..1 w ramach bieżącego opracowania sugerujący, jakoby w procedurze dokonywania podziału nieruchomości ustalenie granic tej nieruchomości było niedopuszczalne.


C. Sposób wykonania obliczeń.

Analiza sporządzonego przeze mnie opracowania geodezyjnego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż kwestionowana przez Skarżącą granica pomiędzy działkami nr ..1, ..2/2 a działką ..3/4, określona została współrzędnymi punktów granicznych nr b i c tego opracowania. Współrzędne te zostały obliczone przeze mnie poprawnie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi, w szczególności wyliczone punkty graniczne bezspornie leżą na jednoznacznie określonej na szkicu pomiarówce, z zachowaniem czołówek opisanych na w/w szkicu. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem dotyczącym sposobu obliczenia współrzędnych punktów zwłaszcza, że WINGiK nie przywołuje żadnego przepisu prawa, który został naruszony, a który obligowałby wykonawcę do obliczenia tych punktów takim, a nie innym sposobem obliczenia współrzędnych.
Dwa zarzuty stawiane przez WINGiK, które wymagają odrębnej analizy, to niedołączenie do sporządzonego przeze mnie operatu obliczeń oraz sposób wykonania wykazu zmian gruntowych. Wnoszę, aby w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uwzględnił istotne, systemowe, aspekty towarzyszące wykonywaniu opracowań geodezyjnych w PODGiK w (...) w rozpatrywanym okresie.


D. Brak dołączonych obliczeń do operatu technicznego.

W mojej ocenie, dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy istotnym jest uwzględnienie wprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym tzw. &#8222;obrębowego" kompletowania dokumentacji, wymaganego w omawianym okresie przez PODGiK w (...).

Sposób ten polegał na tym, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączano jedynie niektóre dokumenty, określone przez Ośrodek. Pomimo wydania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zarządzenia nr 1 z dnia 4 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej O-3 &#8222;Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej'", do jesieni 2003r. w PODGiK w (...) obowiązywały inne ustalenia w zakresie kompletowania operatów, których przestrzegania wymagano od wszystkich geodetów wykonujących opracowania na tym terenie.

W okresie tym, przekazywana do zasobu dokumentacja nie była kompletowana wg załącznika Nr 6 do Instrukcji O-3 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (zasób bazowy, zasób użytkowy, zasób przejściowy), a w opracowanych operatach nie wymagano w szczególności sprawozdań technicznych i wykonanych obliczeń. O problemie rygorystycznego egzekwowania kompletowania dokumentacji przez PODGiK w (...), według standardów ustalanych przez siebie, a nie określonych w Instrukcji O-3, świadczy dobitnie wszczęte, na mój wniosek, postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (w załączeniu kopie pismm do WINGiK z dnia (...) 2003r., (...) 2003r. i rozstrzygnięcia z dnia (...)2004r). Wydaje się, że dopiero interwencja WINGiK wymusiła na Ośrodku kompletowanie operatów wg standardów określonych Instrukcją O-3.


E. Wykazy zmian gruntowych

Z opisaną powyżej praktyką dotyczącą wprowadzania własnych wytycznych/ustaleń przez Ośrodek, wiąże się ściśle problematyka sporządzania wykazów zmian gruntowych.

Ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wymaga przyznania, że w rozpatrywanym okresie w PODGiK w (...) istniały dwie grupy miejscowości, dla których odmiennie sporządzano mapy podziałowe i związane z tym wykazy zmian gruntowych. W pierwszej grupie znajdowały się takie miejscowości jak: (...), (...) i (...), dla których prowadzona przez Ośrodek ewidencja gruntów opracowana była z dokładnością do 1 m.kw. Drugą grupę stanowiły pozostałe obręby gminy, w tym m. (...), gdzie ewidencja gruntów prowadzona była z dokładnością do 1 ara. Dowodem na potwierdzenie zróżnicowanych wymagań dla opracowanych operatów technicznych są wszystkie mapy podziałowe i wykazy zmian gruntowych z omawianego okresu, wykonywane nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich geodetów.

Dla miejscowości (...) mapy i wykazy zmian gruntowych sporządzane były wyłącznie z dokładnością 1 m.kw, natomiast dla pozostałej części gminy mapy zawierały podwójne wykazy powierzchni, tj. z dokładnością do 1 m.kw. oraz do 1 ara, a wykazy zmian gruntowych z dokładnością wyłącznie do 1 ara. W celu zobrazowania tych wymagań Ośrodka, w załączeniu przedstawiam przykładowo wypełniony &#8222;Wykaz zmian gruntowych - Stan nowy", wyjaśniający zasady sporządzania tych wykazów dla obu grup miejscowości.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż niedołączanie do operatów obliczeń, a także sposób sporządzania wykazu zmian gruntowych było standardem, a nie odstępstwem od wymagań, określonych przez PODGiK.


Celem ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, z lat 2002 i 2003, będących w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), który wykaże, iż sformułowane w tym zakresie przez WINGiK zarzuty dotyczą rozwiązań systemowych, a nie jednostkowego działania geodety.

Środki dowodowe:
1. opracowania jednostkowe dla wsi (...) z okresu 2002 - 2003r.;
2. opracowania jednostkowe dla wsi (...) i pozostałych obrębów gminy (...) z okresu 2002-2003r.


Z uwagi na powyższe wnoszę o przeprowadzenie postulowanych dowodów, które w moim przekonaniu mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Jednocześnie, na podstawie art. 73 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie uwierzytelnionych odpisów wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych przez WINGiK w stosunku do mojej osoby (z wyjątkiem postępowania zakończonego decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...)).

Jak wynika z Pana/Pani pisma z dnia (...), przeciwko mnie została wszczęta i prowadzona znaczna liczba postępowań dyscyplinarnych. Informacja ta jest dla mnie zaskakująca i budzi moje zaniepokojenie, gdyż nie posiadam żadnej wiedzy o tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, jakie jest mi znane i w którym byłem(am) stroną, to postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zakończone decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...). W przedmiotowej decyzji Główny Geodeta Kraju orzekł, że zebrane dokumenty, materiały i opinie w sprawie nie wskazywały na naruszenie przeze mnie art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, iż bezspornie powinienem(am) był(a) uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, a w nich nie uczestniczyłem(am), wnioskowane odpisy z akt są mi niezbędne do zapoznania się, kiedy i jakie postępowania dyscyplinarne były przeciwko mnie wszczęte i przeprowadzone, jakie stawiano mi zarzuty, jak je rozpatrzono i ewentualnie, jakimi sankcjami dyscyplinarnymi mnie ukarano, a także w celu podjęcia przeze mnie stosownych czynności prawnych.

Z uwagi na zamieszkiwanie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od (...), uprzejmie proszę o przesłanie w/w dokumentów pocztą.


Z poważaniem
>>

Uff... jak ktoś doczytał do tego miejsca, to podziwiam...

Tym razem nie będę opatrywał tego pisma komentarzem. Poczekam na Wasze opinie.Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-03-11 13:11 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33420 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6125 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6118 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4889 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3657 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3979 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3605 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3370 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3748 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2783 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2729 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3340 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3315 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2949 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3017 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2876 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2564 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2308 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2940 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2413 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2979 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2162 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2713 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2276 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2162 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2660 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2275 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2054 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3129 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1856 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2220 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1945 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1937 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3323 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1997 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2124 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1761 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1881 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1896 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1841 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1773 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1823 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2312 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1961 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1671 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2492 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2837 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2043 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1804 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1879 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1774 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2019 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2174 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2171 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1833 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1745 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1884 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2855 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2161 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2345 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2728 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2655 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2901 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3119 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1750 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2817 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1603 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2588 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2721 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1813 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2110 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1843 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2549 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1803 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2390 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1884 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2441 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2066 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2162 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2442 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1758 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1722 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2039 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1787 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1870 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2166 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1708 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1762 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2349 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1687 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1996 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1848 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2231 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2050 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1895 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2513 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2032 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2429 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1802 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1711 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2296 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1632 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1771 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1505 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2308 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1629 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1744 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1747 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2080 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1799 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2246 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2028 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1787 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2163 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1702 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1635 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1816 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1905 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2088 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2085 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2033 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1801 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2021 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1977 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1707 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1466 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1613 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1975 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2066 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1721 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1766 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2355 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2699 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1467 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1972 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1732 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1835 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1676 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2013 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1664 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2099 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2615 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1618 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1836 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2318 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1582 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1657 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2160 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1758 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1749 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1689 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1711 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1616 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1855 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1824 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1709 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1836 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 2032 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1868 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1738 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1857 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1824 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2209 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1872 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1791 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1755 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1692 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2076 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2876 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1888 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2314 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1640 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1586 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1671 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1904 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1540 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1674 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1511 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1908 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1670 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1745 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2321 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1634 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1518 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1836 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1812 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1549 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1719 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2123 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1763 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1860 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1562 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1517 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1489 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1863 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1618 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1742 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1596 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1635 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1761 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1483 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1842 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1954 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1948 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1919 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1552 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1553 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1431 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1625 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1611 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1435 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1684 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1529 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1582 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1416 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1467 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1538 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1627 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1494 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1400 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1504 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1440 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1479 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1691 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1754 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1574 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1450 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1416 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1458 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1363 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1403 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1315 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1354 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1372 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1291 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1309 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1416 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1325 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1346 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1332 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1537 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1579 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1392 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1415 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1458 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1484 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 2025 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1382 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1399 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1360 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1356 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1376 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1436 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1418 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1494 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1482 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1324 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1326 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1354 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1298 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1469 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1460 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1349 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1464 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1448 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1477 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1568 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1469 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1775 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1659 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1403 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1471 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1514 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1507 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1274 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1514 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1488 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1440 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1360 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1214 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1201 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1366 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1289 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1399 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1326 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1329 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1384 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1744 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1574 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1586 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1374 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1381 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1289 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1329 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1326 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1391 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1351 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1264 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1290 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1338 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1258 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1330 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1341 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1265 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1439 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1532 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1374 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1391 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1316 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1426 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1647 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1280 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1206 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1275 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1197 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1505 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1574 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1420 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1332 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1313 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1341 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1386 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1257 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1166 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1248 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1234 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1180 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1214 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1127 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1139 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1247 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1451 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1204 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1275 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1310 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1279 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1242 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1208 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1035 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1228 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1210 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1162 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1273 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1451 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1171 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1171 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1236 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1280 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1192 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1092 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1097 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1417 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1313 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1160 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1227 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1209 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1352 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1233 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1114 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1027 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1155 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1276 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1135 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1309 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1104 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1134 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1291 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1253 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1172 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1346 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1257 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1474 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1302 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1432 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1128 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1256 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1227 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1263 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1116 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 947 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1191 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1078 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1084 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1182 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1164 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1118 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1161 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1295 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1173 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1149 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1217 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1138 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1139 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1193 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1032 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1069 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1181 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1174 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1267 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1072 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 900 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1179 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1139 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1758 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1460 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1582 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1220 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1018 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1061 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1121 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1149 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1215 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1357 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1786 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.