GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 mar 2009 - 11:41:04

Witam.


Geodeta na wyjaśnienia dużo czasu nie potrzebuje - to przecież nie organ administracji, że na napisanie pisma i miesiąc nie wystarcza...

Teraz wyjaśnienia kierowane przez geodetę do WINGiK będą obszerne. Skoro WINGiK-a nie przekonały wyjaśnienia złożone poprzednio, to należało teraz je uszczegółowić. Zresztą, tamto postępowanie zostało jakby zakończone, a teraz mamy do czynienia z "nowym otwarciem".


Zastanawiałem się czy opublikować całość tych wyjaśnień (9 stron), czy też dokonać skrótu. Myślę jednak, że skoro od początku "wrzucałem" do dyskusji pełną treść pism, to i tym razem powinno być tak samo.<<

WNIOSEK

W związku ze wszczęciem przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu (...) (zawiadomienie doręczono w dniu (...)) postępowania wyjaśniającego, wynikającego z art.7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 zpóźn.zm.), dotyczącego oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi (...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...), w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, niniejszym wyjaśniam, a na podstawie art. 75 ust.1, art.77, 78 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z póżn.zm.) uprzejmie proszę o przeprowadzenie dowodów, mających istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, określonych w dalszej części pisma.Uzasadnienie.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) zawiadomił, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające wynikające z art7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi 9...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...).

Z treści doręczonego zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia skargi przez Panią (...) i jest ponadto uzasadnione ze względu na ilość prowadzonych uprzednio spraw dyscyplinarnych w mojej sprawie.

W zawiadomieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru wzywa do pisemnego ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów, określonych w skierowanym do Głównego Geodety Kraju wniosku z dnia (...) znak (...). Podstawą sformułowanych zarzutów jest m.in. &#8222;Opinia Techniczna" z dnia (...), sporządzona przez Wojewódzkie Biuro (...).


I. Zawiadomienia

A. Zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest to, że zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3 było konieczne, czego nie uczyniłaem(am). W piśmie o wszczęciu postępowania z dnia (...) WINGiK stwierdza, że w celu wykazania należytej staranności postępowania w trakcie pomiarów oraz w celu zabezpieczenia słusznego interesu strony, w tym i osoby skarżącej (art.7 kpa), należało zapewnić jej czynny udział.

W moim przekonaniu zarzut ten jest nieuzasadniony, ponieważ działka ..3/3 nie graniczy bezpośrednio z działką nr ..1, która podlegała podziałowi, a więc właściciele tej działki nie byli stronami w przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu.

Za przedstawionym przez WINGiK zarzutem nie przemawia komentarz Zygmunta Bojara w opracowaniu &#8222;Podziały nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie l ISBN 83-87178-59-4 str.75), gdzie autor jednoznacznie stwierdza, że w przypadku przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości, o czynnościach przyjęcia tych granic powiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach -- osoby władające tymi nieruchomościami. Zarzut ten nie znajduje również potwierdzenia w Instrukcji Technicznej G-5, gdzie w §167 ust.2 enumeratywnie określono osoby, jednostki organizacyjne i organy, które zawiadamia się o miejscu i terminie przyjęcia granic nieruchomości.

Należy zauważyć, iż postępowanie prowadzone przez geodetę w sprawie przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości nie jest postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Nieuprawnionym jest zatem twierdzenie, że w w/w postępowaniu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, jak stanowi to art. 28 kpa. Geodeta nie rozpatruje w prowadzonym postępowaniu naruszeń interesu prawnego każdej osoby, a także nie jest jakimkolwiek organem administracji państwowej, o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, a który według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru został przeze mnie naruszony. W mojej ocenie zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ w świetle z art. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego geodeta w żadnych przeprowadzanych czynnościach zawodowych nie jest organem, którego dotyczą unormowania wynikające z tej ustawy.

Pragnę przy tym poinformować, iż interesu prawnego Skarżącej nie dopatrzyło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy (...), orzekającej o zatwierdzeniu przedmiotowego podziału. W decyzji sygn. (...) z dnia (...) (kopia w załączeniu) Kolegium ostatecznie odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na brak po stronie wnioskodawczyni legitymacji strony. Kolegium uznało, że w aktualnym stanie prawnym, Pani (...) może wskazać jedynie na swój interes faktyczny w tej sprawie, a ochrona posiadania może być dochodzona przez nią wyłącznie przed sądami powszechnymi.

W mojej ocenie, podzielenie stanowiska WINGiK nie jest możliwe także dlatego, gdyż wówczas:

1. geodeta realizując pracę geodezyjną, która zgodnie z art.12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega zgłoszeniu, jest nieuprawniony do przyjmowania lub ustalania granic pomiędzy nieruchomościami, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością podlegającą podziałowi, gdyż nieruchomości sąsiednie nie są przedmiotem zgłoszenia;

2. właściciel nieruchomości, która nie sąsiaduje bezpośrednio z dzieloną nieruchomością, miałby uprawnienie do podpisywania sporządzanego przez geodetę protokołu z przyjęcia granic lub protokołu granicznego, w szczególności osoba ta mogłaby kwestionować przebieg granicy pomiędzy działkami, z którymi nie graniczy;

3. osobami, które powinno się powiadamiać o czynnościach przyjęcia przebiegu, a szczególnie o czynnościach ustalenia granic, powinni być np. wszyscy właściciele nieruchomości położonych w obszarze określonym przez linie pomiarowe określone w szkicach polowych, gdyż według WINGiK, wykonywane czynności mogłyby rzutować na ich interes prawny.


Jednocześnie należy nadmienić, iż właściciel nieruchomości kwestionujący przebieg granicy ma prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie art.30 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na przyjęte stanowisko przez WINGiK, które w moim przekonaniu jest błędne, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego mającego na celu stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie, wobec wyżej przywołanych argumentów, właściciele działki 723/3 nie byli stronami postępowania.

Środki dowodowe:
1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 póz. 163 z późn.zm.);
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543);
3. §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z1998r.Nr25poz.130);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)
5. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. (...).

B. Zamieszczanie podstawy prawnej w zawiadomieniach.

Obowiązujące w 2002 i 2003r, tj. w okresie wykonywania przeze mnie analizowanego operatu technicznego, przepisy §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr25 poz.130), a także art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie nakładały na geodetę obowiązku podawania w zawiadomieniach o przyjęciu granic podstawy prawnej dotyczącej wykonywanej czynności.

Cytowane wyżej przepisy obligowały geodetę np. do doręczenia wezwania stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, w zawiadomieniach należało poinformować strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, natomiast nie zobowiązywały geodety do zamieszczania w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności, co bezzasadnie zarzuca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Warto nadmienić, że problematyki treści zawiadomień nie reguluje Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 póz.453).

W moim przekonaniu podawanie podstawy prawnej nie było obligatoryjne, zarówno przy czynnościach przyjęcia, jak też ustalania granic nieruchomości. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska WINGiK zwłaszcza, że nie przywołał żadnego konkretnego przepisu prawa, który jakoby został naruszony, a który zobowiązywałby geodetę do zamieszczania na zawiadomieniach podstawy prawnej przy wykonywaniu tych czynności.C. Brak dowodów zawiadomienia.

W sporządzonej &#8222;Opinii Technicznej" z dnia (...) w pkt 3 lit c) Wojewódzkie Biuro (...), jako wady i usterki sporządzonego przeze mnie opracowania wskazuje, że w operacie brak jest dowodu, że właściciele działki ..2/2 zostali zawiadomieni o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i czy zawiadomienia zostały doręczone we właściwym terminie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Instrukcji technicznej O-3, zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień powinny były zostać dołączone do zasobu.

W moim przekonaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną braku tych dokumentów w operacie, przyjętym do zasobu w 2003r., mogło być ich zagubienie przez PODGiK w (...). Na to, że dokumenty te były załączone do operatu, wskazuje sam fakt przyjęcia operatu do zasobu.O prawidłowym zawiadomieniu tych właścicieli świadczy także ich stawiennictwo w wyznaczonym terminie na gruncie i podpisanie sporządzonego przeze mnie protokołu.

Uważam ten zarzut za nieuzasadniony, ponieważ Wojewódzkie Biuro (...) w sporządzonej &#8222;Opinii technicznej" nie udowodniło, że zwrotne poświadczenia odbioru nie zostały przeze mnie do operatu dołączone w 2003r, ani że z mojej winy obecnie brakuje tych dokumentów w zasobie.
II. Opracowanie KEM-(...)/86.

Sporządzona &#8222;Opinia Techniczna" w pkt 2 stwierdza, że operat techniczny KEM-(...)/86 z dnia (...) został wykonany w całości nieprawidłowo. Ustalenie to w pełni podzielam.

W moim przekonaniu wadliwość w/w operatu, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna była być ujawniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...) zarówno na etapie kontroli przy przyjmowaniu operatu do zasobu, jak również podczas dokonywania zmiany danych dzielonej działki nr ..3 w ewidencji gruntów. Pozostawanie w zasobie w całości wadliwie wykonanego operatu, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy tego stanu rzeczy.


A. Ustalenie granicy

Nie podzielam stanowiska Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 2 sporządzonej opinii, jakoby wykonawca przedmiotowego operatu ustalił granicę pomiędzy dzieloną działką nr ..3 a działkami ..1 i ..2. W moim przekonaniu warunkiem bezwzględnie koniecznym do stwierdzenia, że doszło do ustalenia granicy, jest istnienie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Bezspornym jest, że w/w opracowanie geodezyjne nie zostało wykonane w trybie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa w obowiązującym wówczas Dekrecie z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości. Dowodem jest tego jest fakt, że w przedmiotowym operacie nie ma decyzji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w art.4 ust.2, jak również orzeczenia władzy mierniczej, o którym mowa w art.8 ust.1 i art.11 w/w dekretu. Ponadto w dokumentacji nie istnieją ani protokół graniczny, ani akt ugody, których sporządzenie było wymagane w świetle odpowiednio art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.7 ust1-3 w/w dekretu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż czynności geodety wykonane przy opracowaniu przedmiotowego operatu, w żadnym przypadku nie mogą być uznane za czynności ustalenia granic, o których mowa w art.6 ust.1 i 2 dekretu. Ponadto, wobec nieistnienia protokołu, kwestionowana przez Skarżącą granica nie została też ustalona bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, ale w rygorach wynikających z art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.6 ust.1 i 2 w/w dekretu.

Wykonane przez geodetę w 1986r. czynności przy opracowaniu operatu KEM-(...)/86 nie można także uznać, jako ustalenie granic w trybie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, a także wydanych na jej podstawie, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. Zarówno przepisy art. 10 ust. 1-5 tej ustawy, jak przepisy Rozdziału 3 &#8222;Podział nieruchomości nieobjętych skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym" w/w rozporządzenia, nie dawały wykonawcy uprawnienia do ustalenia przebiegu granic dzielonej nieruchomości bez sporządzenia protokołu granicznego.

W przedmiotowym operacie nie znajdują się ponadto jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o fakcie przeprowadzania procedury ustalenia granicy, chociażby np. zawiadomienia stron postępowania,
co dawałoby uzasadnione przypuszczenie, iż do ustalenia granicy faktycznie doszło, natomiast brakuje dokumentu, który to potwierdza.

Analizując treść pkt 2 &#8222;Opinii technicznej", odnoszącego się do wykonania i skutków wynikających z wykonania w/w operatu, nie sposób uznać za udowodnione, co sugeruje WB(...), że skutkiem prawnym wykonania tego operatu było ustalenie spornej granicy. Użyte w opinii określenie, że &#8222;wykonawca pomierzył prawdopodobnie stan użytkowania na gruncie, przyjął ten stan jako stan własności, ustalając tym samym granice bez zawiadomienia i zgody stron zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich" jest przypuszczeniem i domysłem, a nie faktem, który został udowodniony. Kontrowersyjne w tym określeniu i nie udowodnione, ponieważ nie wynika to z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym operacie, jest także uznanie za fakt, iż pomierzone wówczas ogrodzenie znajdujące się na działce ..1, stanowiło granice użytkowania przez właścicieli działki ..3. Równie prawdopodobne jest założenie, że granice użytkowania tych osób powinno stanowić ogrodzenie znajdujące się na działce ..3, które analogicznie jak poprzednie nie odzwierciedlało faktycznych granic użytkowania.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie wyrażoną w tym zakresie opinię przez Wojewódzkie Biuro (...), z którą w sposób oczywisty zgodzić się nie można, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, mający stwierdzić, że wobec nieistnienia w operacie jednostkowym KEM-(...)/86 jakichkolwiek dokumentów świadczących o ustaleniu granicy pomiędzy działkami ..3, a działkami nr ..1 i ..2, przedmiotowa granica w tym postępowaniu nie została ustalona, a nie jak bezzasadnie przyjęli WINGiK i WB(...) - że została ustalona niewłaściwie lub niezgodnie z Instrukcją Techniczną G-4 i obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/86;
2. mapa ewidencyjna;
3. Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1946r. Nr 53 póz. 298);
4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości (Dz.U. z 1948r. Nr 55póz. 439);
5. Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz.32);
6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r. w sprawie ewidencji gruntów;
7. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntem! i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1985r.Nr22poz.99);
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
B. Przyjęcie granicy.

W mojej ocenie, szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy pozwala stwierdzić, że w postępowaniu przeprowadzonym przez geodetę w 1986r. przedmiotowa granica nie została przyjęta.

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 1986r. (gdzie protokół z tej czynności nie był sporządzany), jak i w okresie późniejszym (z czynności obligatoryjnie sporządza się protokół), przyjęcie granic w swojej istocie sprowadzało się wówczas i obecnie sprowadza, do zagwarantowania zgodności określanych granic z danymi ewidencyjnymi. Przyjęcie granicy zarówno w stanie prawnym obowiązującym wówczas nie mogło skutkować, jak i obecnie nie skutkuje, zmianą granic nieruchomości. Ponieważ w 1986r. przyjęcie granic przedmiotowych nieruchomości mogło odbyć się bez zawiadamiania stron i bez sporządzania protokołu, wykluczonym jest, aby czynność ta mogła zmienić stany własności nieruchomości sąsiednich.

Ponieważ z przedmiotowego operatu wynika, że określona tam granica w istotny sposób odbiega od danych ewidencyjnych - współrzędne punktów granicznych f i g, stanowiących granicę pomiędzy działkami ..1, ..2 i ..3, różnią się odpowiednio o około 10m. i 7m. w stosunku do danych ewidencyjnych, a zatem nie można uznać, iż przedmiotowa granica została przyjęta. W moim przekonaniu nie można też przedmiotowego postępowania uznać, jako przyjęcie granic wykonane błędnie, ponieważ &#8222;błąd" ten nie polegał np. na dokonaniu niewłaściwych lub niedokładnych obliczeń przy potwierdzaniu stanu ujawnionego w danych ewidencyjnych. Sposób określenia granicy ma znamiona zamiaru zmiany stanu własności, co z uwagi na występowanie istotnych rozbieżności z danymi ewidencyjnymi, nie mogło odbyć się w trybie przyjęcia granic.
III. Operat techniczny KEM-(...)/2003.

A. Przyjęcie granicy pomiędzy działkami ..1, ..2/2 i ..3/4.

Istotnym dla ustalenia stanu faktycznego sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w wykonanym przeze mnie opracowaniu KEM-(...)/2003 spoma granica pomiędzy działkami ..1 i ..2/2 a działką ..3/4 została przyjęta, czy też granica ta została przeze mnie ustalona.

W mojej ocenie, granica ta w przeprowadzonym postępowaniu w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości została przyjęta, zgodnie z archiwalnymi dokumentami źródłowymi. Przyjęcie tej granicy było możliwe i dopuszczalne, z uwagi na istnienie wiarygodnego szkicu polowego nr 12, czytelnych miar opisanych na tym szkicu, jednoznacznie określonego początku (opartego o narożnik budynku istniejącego od kilkudziesięciu lat) i końca linii pomiarowej (oznaczonego na szkicu polowym nr 12 pkt jako nr 166, którego współrzędne zostały określone i w 1997r. przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), wykonanych przeze mnie pomiarów uzupełniających w terenie, w szczególności budynku, o który oparto linię pomiarową.

Generalnie można zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 1 &#8222;Opinii technicznej", iż dane zawarte na szkicu polowym oraz zarysie pomiarowym nie dają możliwości jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych poszczególnych działek. Jednakże, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednej strony z punktem jednoznacznie określonym, którego współrzędne zostały w 1997r. przyjęte do zasobu (punkt oznaczony na szkicu jako nr 166), i z drugiej strony narożnikiem budynku, którego położenie w terenie od kilkudziesięciu lat nie uległo zmianie. W moim przekonaniu tak określone dane ewidencyjne są jednoznaczne i nie byb uzasadnionego powodu ani podstaw do ich kwestionowania, ani do przeprowadzania procedury ustalenia tej granicy. Warto przy tym nadmienić, iż w danych udostępnionych przez Ośrodek nie było żadnej informacji, że współrzędne punktu oznaczonego na szkicu jako nr 166, przyjęte do zasobu w1997r., nie spełniają wymagań dokładnościowych, lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględniane przy wykonywaniu innych podziałów.

Wykonane przeze mnie w tym zakresie czynności wyczerpują znamiona procedury przyjęcia granicy, a nie jej ustalenia. Dowodem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest spójność obliczonych przeze mnie współrzędnych punktów granicznych bicz danymi wykazanymi w operatach ewidencyjnych. Przyjęcie kwestionowanej granicy, a nie jak błędnie to określa WINGiK - jej ustalenie, potwierdza zapis w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym z dnia (...), w którym stwierdzam, że &#8222;Na odcinku b-c granicę ustaloną zgodnie z danymi z op. ewid. gruntów KEM-(...)/65 zastabilizowano kołkami i rurkami metalowymi.". Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowa granica, wykazana w danych ewidencyjnych, w prowadzonym postępowaniu została przeze mnie zaakceptowana i określona zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów KEM-(...)/65, wyrazem czego było zastabilizowanie jej na gruncie.

Z uwagi na spójne stanowisko zajęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) oraz Wojewódzkie Biuro (...), stwierdzające jakobym w ramach wykonywanego opracowania dokonał(a) ustalenia granicy kwestionowanej przez Skarżącą, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, która stwierdzić powinna, że zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, granica na odcinku b-c została przyjęta, zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, a nie jak bezzasadnie zarzuca WINGiK i WB(...) - ustalona.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/2003, w tym protokół graniczny z (...);
2. operat ewidencyjny KEM-(...)/65;
3. Szkic polowy nr 12 z 1962r;
4. pomiary uzupełniające w terenie.
B. Przyjęcie/ ustalenie pozostałych granic.

Odrębną grupą zarzutów formułowanych przez WINGiK, stanowią zarzuty dotyczące przyjęcia/ustalenia pozostałych granic dzielonej przeze mnie w 2002 i 2003r. dz. nr ew. ..1.

Analiza sporządzonego przeze mnie operatu jednostkowego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż tryb wykonywanego przeze mnie podziału nieruchomości był zgodny z §6 ust.2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu. Zgodnie z w/w przepisami rozporządzenia zawiadomiłem(am) zainteresowane strony o czynnościach przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, dowodem czego są zawiadomienia wysłane do stron postępowania. W terminie określonym w zawiadomieniach, tj. w dniu (...) zainteresowane strony stawiły się na gruncie. Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu granic zgodnie z danymi ewidencyjnymi, zainteresowane strony zdecydowały o dokonaniu nieznacznych korekt przebiegu granic w stosunku do danych ewidencyjnych, wyrazem czego było złożenie zgodnych oświadczeń stron w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym. W szczególności zgodzono się na przebieg granic po istniejących ogrodzeniach, które zostały następnie przeze mnie pomierzone, a uzyskane współrzędne wykorzystane do ustalenia przebiegu granicy. Z uwagi na powyższe niezrozumiały jest zarzut sformułowany przez Wojewódzkie Biuro (...), że ustaliłam granice działki ..1 w ramach bieżącego opracowania sugerujący, jakoby w procedurze dokonywania podziału nieruchomości ustalenie granic tej nieruchomości było niedopuszczalne.


C. Sposób wykonania obliczeń.

Analiza sporządzonego przeze mnie opracowania geodezyjnego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż kwestionowana przez Skarżącą granica pomiędzy działkami nr ..1, ..2/2 a działką ..3/4, określona została współrzędnymi punktów granicznych nr b i c tego opracowania. Współrzędne te zostały obliczone przeze mnie poprawnie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi, w szczególności wyliczone punkty graniczne bezspornie leżą na jednoznacznie określonej na szkicu pomiarówce, z zachowaniem czołówek opisanych na w/w szkicu. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem dotyczącym sposobu obliczenia współrzędnych punktów zwłaszcza, że WINGiK nie przywołuje żadnego przepisu prawa, który został naruszony, a który obligowałby wykonawcę do obliczenia tych punktów takim, a nie innym sposobem obliczenia współrzędnych.
Dwa zarzuty stawiane przez WINGiK, które wymagają odrębnej analizy, to niedołączenie do sporządzonego przeze mnie operatu obliczeń oraz sposób wykonania wykazu zmian gruntowych. Wnoszę, aby w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uwzględnił istotne, systemowe, aspekty towarzyszące wykonywaniu opracowań geodezyjnych w PODGiK w (...) w rozpatrywanym okresie.


D. Brak dołączonych obliczeń do operatu technicznego.

W mojej ocenie, dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy istotnym jest uwzględnienie wprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym tzw. &#8222;obrębowego" kompletowania dokumentacji, wymaganego w omawianym okresie przez PODGiK w (...).

Sposób ten polegał na tym, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączano jedynie niektóre dokumenty, określone przez Ośrodek. Pomimo wydania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zarządzenia nr 1 z dnia 4 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej O-3 &#8222;Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej'", do jesieni 2003r. w PODGiK w (...) obowiązywały inne ustalenia w zakresie kompletowania operatów, których przestrzegania wymagano od wszystkich geodetów wykonujących opracowania na tym terenie.

W okresie tym, przekazywana do zasobu dokumentacja nie była kompletowana wg załącznika Nr 6 do Instrukcji O-3 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (zasób bazowy, zasób użytkowy, zasób przejściowy), a w opracowanych operatach nie wymagano w szczególności sprawozdań technicznych i wykonanych obliczeń. O problemie rygorystycznego egzekwowania kompletowania dokumentacji przez PODGiK w (...), według standardów ustalanych przez siebie, a nie określonych w Instrukcji O-3, świadczy dobitnie wszczęte, na mój wniosek, postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (w załączeniu kopie pismm do WINGiK z dnia (...) 2003r., (...) 2003r. i rozstrzygnięcia z dnia (...)2004r). Wydaje się, że dopiero interwencja WINGiK wymusiła na Ośrodku kompletowanie operatów wg standardów określonych Instrukcją O-3.


E. Wykazy zmian gruntowych

Z opisaną powyżej praktyką dotyczącą wprowadzania własnych wytycznych/ustaleń przez Ośrodek, wiąże się ściśle problematyka sporządzania wykazów zmian gruntowych.

Ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wymaga przyznania, że w rozpatrywanym okresie w PODGiK w (...) istniały dwie grupy miejscowości, dla których odmiennie sporządzano mapy podziałowe i związane z tym wykazy zmian gruntowych. W pierwszej grupie znajdowały się takie miejscowości jak: (...), (...) i (...), dla których prowadzona przez Ośrodek ewidencja gruntów opracowana była z dokładnością do 1 m.kw. Drugą grupę stanowiły pozostałe obręby gminy, w tym m. (...), gdzie ewidencja gruntów prowadzona była z dokładnością do 1 ara. Dowodem na potwierdzenie zróżnicowanych wymagań dla opracowanych operatów technicznych są wszystkie mapy podziałowe i wykazy zmian gruntowych z omawianego okresu, wykonywane nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich geodetów.

Dla miejscowości (...) mapy i wykazy zmian gruntowych sporządzane były wyłącznie z dokładnością 1 m.kw, natomiast dla pozostałej części gminy mapy zawierały podwójne wykazy powierzchni, tj. z dokładnością do 1 m.kw. oraz do 1 ara, a wykazy zmian gruntowych z dokładnością wyłącznie do 1 ara. W celu zobrazowania tych wymagań Ośrodka, w załączeniu przedstawiam przykładowo wypełniony &#8222;Wykaz zmian gruntowych - Stan nowy", wyjaśniający zasady sporządzania tych wykazów dla obu grup miejscowości.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż niedołączanie do operatów obliczeń, a także sposób sporządzania wykazu zmian gruntowych było standardem, a nie odstępstwem od wymagań, określonych przez PODGiK.


Celem ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, z lat 2002 i 2003, będących w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), który wykaże, iż sformułowane w tym zakresie przez WINGiK zarzuty dotyczą rozwiązań systemowych, a nie jednostkowego działania geodety.

Środki dowodowe:
1. opracowania jednostkowe dla wsi (...) z okresu 2002 - 2003r.;
2. opracowania jednostkowe dla wsi (...) i pozostałych obrębów gminy (...) z okresu 2002-2003r.


Z uwagi na powyższe wnoszę o przeprowadzenie postulowanych dowodów, które w moim przekonaniu mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Jednocześnie, na podstawie art. 73 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie uwierzytelnionych odpisów wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych przez WINGiK w stosunku do mojej osoby (z wyjątkiem postępowania zakończonego decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...)).

Jak wynika z Pana/Pani pisma z dnia (...), przeciwko mnie została wszczęta i prowadzona znaczna liczba postępowań dyscyplinarnych. Informacja ta jest dla mnie zaskakująca i budzi moje zaniepokojenie, gdyż nie posiadam żadnej wiedzy o tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, jakie jest mi znane i w którym byłem(am) stroną, to postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zakończone decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...). W przedmiotowej decyzji Główny Geodeta Kraju orzekł, że zebrane dokumenty, materiały i opinie w sprawie nie wskazywały na naruszenie przeze mnie art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, iż bezspornie powinienem(am) był(a) uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, a w nich nie uczestniczyłem(am), wnioskowane odpisy z akt są mi niezbędne do zapoznania się, kiedy i jakie postępowania dyscyplinarne były przeciwko mnie wszczęte i przeprowadzone, jakie stawiano mi zarzuty, jak je rozpatrzono i ewentualnie, jakimi sankcjami dyscyplinarnymi mnie ukarano, a także w celu podjęcia przeze mnie stosownych czynności prawnych.

Z uwagi na zamieszkiwanie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od (...), uprzejmie proszę o przesłanie w/w dokumentów pocztą.


Z poważaniem
>>

Uff... jak ktoś doczytał do tego miejsca, to podziwiam...

Tym razem nie będę opatrywał tego pisma komentarzem. Poczekam na Wasze opinie.Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-03-11 13:11 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 32230 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5904 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5515 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4627 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3444 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3594 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3426 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2964 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3149 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2555 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2513 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2654 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3087 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2729 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2668 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2446 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2352 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2176 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2712 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2085 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2295 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1995 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2555 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1943 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2017 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1976 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2076 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1875 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2592 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1709 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2066 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1762 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1737 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2864 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1780 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1942 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1572 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1677 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1710 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1629 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1594 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1599 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2106 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1748 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1479 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2033 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2606 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1821 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1658 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1730 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1591 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1807 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1982 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2018 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1653 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1484 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1695 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2680 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1966 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1938 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2057 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2425 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2238 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2499 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1589 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2106 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1455 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2390 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2275 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1623 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1949 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1640 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2024 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1643 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2228 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1745 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2282 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1908 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2004 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2233 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1572 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1552 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1835 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1589 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1551 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1982 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1520 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1555 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1926 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1521 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1798 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1659 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2065 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1865 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1679 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1837 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1852 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1719 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1597 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1546 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2088 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1431 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1595 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1316 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2123 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1435 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1535 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1548 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1871 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1590 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1744 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1853 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1582 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1971 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1532 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1438 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1556 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1711 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1875 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1876 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1844 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1602 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1862 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1803 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1543 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1282 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1452 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1691 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1865 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1570 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1575 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1790 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1961 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1295 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1566 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1500 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1566 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1528 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1868 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1485 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1925 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2381 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1449 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1585 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2140 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1449 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1480 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1980 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1510 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1558 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1504 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1542 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1417 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1674 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1659 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1523 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1569 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1733 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1703 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1521 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1665 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1656 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2023 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1664 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1541 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1550 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1518 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1882 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2300 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1726 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1806 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1441 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1390 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1508 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1484 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1379 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1469 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1323 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1739 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1476 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1571 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2015 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1422 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1366 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1628 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1667 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1394 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1567 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1494 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1549 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1722 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1360 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1339 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1304 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1662 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1406 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1566 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1367 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1475 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1579 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1332 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1658 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1750 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1487 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1728 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1361 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1401 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1274 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1424 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1392 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1292 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1485 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1340 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1426 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1281 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1274 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1335 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1371 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1315 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1195 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1343 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1262 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1303 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1439 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1574 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1359 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1280 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1225 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1292 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1175 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1196 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1115 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1140 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1203 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1127 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1111 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1229 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1160 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1171 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1183 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1308 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1382 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1246 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1242 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1254 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1290 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1856 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1202 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1250 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1168 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1186 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1214 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1285 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1237 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1294 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1321 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1160 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1178 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1170 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1110 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1263 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1274 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1180 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1311 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1244 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1113 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1327 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1312 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1295 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1379 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1180 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1225 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1353 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1323 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1103 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1345 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1324 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1271 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1199 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1034 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1049 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1166 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1129 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1189 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1165 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1123 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1163 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1331 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1279 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1377 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1192 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1211 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1146 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1140 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1135 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1248 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1172 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1097 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1098 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1082 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1123 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1148 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1185 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1105 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1281 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1335 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1175 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1220 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1150 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1223 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1189 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1138 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1042 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1084 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1038 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1293 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1385 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1229 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1170 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1146 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1180 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1208 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1117 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 962 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1081 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1065 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1019 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1057 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 938 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 988 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1055 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1179 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1065 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 973 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1047 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1116 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1060 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1046 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 871 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1070 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1037 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 998 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1069 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1244 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 981 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 986 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1059 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1120 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1045 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 933 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 949 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 966 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1005 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1001 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 994 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1060 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1077 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 970 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 845 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 953 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1123 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 980 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1096 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 938 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 911 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 943 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1092 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1078 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1002 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1153 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1093 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1310 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1146 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1255 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 955 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1105 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1041 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1062 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 962 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 821 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1000 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 922 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 929 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 957 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1015 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 959 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 993 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1129 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 972 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 976 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1014 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 975 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 939 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1028 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 844 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 904 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 998 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1000 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1064 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 918 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 705 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1033 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 991 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1203 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1208 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1408 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1068 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 845 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 857 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 958 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 955 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1011 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1179 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1596 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.