GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 mar 2009 - 11:41:04

Witam.


Geodeta na wyjaśnienia dużo czasu nie potrzebuje - to przecież nie organ administracji, że na napisanie pisma i miesiąc nie wystarcza...

Teraz wyjaśnienia kierowane przez geodetę do WINGiK będą obszerne. Skoro WINGiK-a nie przekonały wyjaśnienia złożone poprzednio, to należało teraz je uszczegółowić. Zresztą, tamto postępowanie zostało jakby zakończone, a teraz mamy do czynienia z "nowym otwarciem".


Zastanawiałem się czy opublikować całość tych wyjaśnień (9 stron), czy też dokonać skrótu. Myślę jednak, że skoro od początku "wrzucałem" do dyskusji pełną treść pism, to i tym razem powinno być tak samo.<<

WNIOSEK

W związku ze wszczęciem przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu (...) (zawiadomienie doręczono w dniu (...)) postępowania wyjaśniającego, wynikającego z art.7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 zpóźn.zm.), dotyczącego oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi (...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...), w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, niniejszym wyjaśniam, a na podstawie art. 75 ust.1, art.77, 78 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z póżn.zm.) uprzejmie proszę o przeprowadzenie dowodów, mających istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, określonych w dalszej części pisma.Uzasadnienie.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) zawiadomił, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające wynikające z art7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi 9...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...).

Z treści doręczonego zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia skargi przez Panią (...) i jest ponadto uzasadnione ze względu na ilość prowadzonych uprzednio spraw dyscyplinarnych w mojej sprawie.

W zawiadomieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru wzywa do pisemnego ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów, określonych w skierowanym do Głównego Geodety Kraju wniosku z dnia (...) znak (...). Podstawą sformułowanych zarzutów jest m.in. &#8222;Opinia Techniczna" z dnia (...), sporządzona przez Wojewódzkie Biuro (...).


I. Zawiadomienia

A. Zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest to, że zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3 było konieczne, czego nie uczyniłaem(am). W piśmie o wszczęciu postępowania z dnia (...) WINGiK stwierdza, że w celu wykazania należytej staranności postępowania w trakcie pomiarów oraz w celu zabezpieczenia słusznego interesu strony, w tym i osoby skarżącej (art.7 kpa), należało zapewnić jej czynny udział.

W moim przekonaniu zarzut ten jest nieuzasadniony, ponieważ działka ..3/3 nie graniczy bezpośrednio z działką nr ..1, która podlegała podziałowi, a więc właściciele tej działki nie byli stronami w przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu.

Za przedstawionym przez WINGiK zarzutem nie przemawia komentarz Zygmunta Bojara w opracowaniu &#8222;Podziały nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie l ISBN 83-87178-59-4 str.75), gdzie autor jednoznacznie stwierdza, że w przypadku przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości, o czynnościach przyjęcia tych granic powiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach -- osoby władające tymi nieruchomościami. Zarzut ten nie znajduje również potwierdzenia w Instrukcji Technicznej G-5, gdzie w §167 ust.2 enumeratywnie określono osoby, jednostki organizacyjne i organy, które zawiadamia się o miejscu i terminie przyjęcia granic nieruchomości.

Należy zauważyć, iż postępowanie prowadzone przez geodetę w sprawie przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości nie jest postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Nieuprawnionym jest zatem twierdzenie, że w w/w postępowaniu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, jak stanowi to art. 28 kpa. Geodeta nie rozpatruje w prowadzonym postępowaniu naruszeń interesu prawnego każdej osoby, a także nie jest jakimkolwiek organem administracji państwowej, o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, a który według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru został przeze mnie naruszony. W mojej ocenie zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ w świetle z art. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego geodeta w żadnych przeprowadzanych czynnościach zawodowych nie jest organem, którego dotyczą unormowania wynikające z tej ustawy.

Pragnę przy tym poinformować, iż interesu prawnego Skarżącej nie dopatrzyło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy (...), orzekającej o zatwierdzeniu przedmiotowego podziału. W decyzji sygn. (...) z dnia (...) (kopia w załączeniu) Kolegium ostatecznie odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na brak po stronie wnioskodawczyni legitymacji strony. Kolegium uznało, że w aktualnym stanie prawnym, Pani (...) może wskazać jedynie na swój interes faktyczny w tej sprawie, a ochrona posiadania może być dochodzona przez nią wyłącznie przed sądami powszechnymi.

W mojej ocenie, podzielenie stanowiska WINGiK nie jest możliwe także dlatego, gdyż wówczas:

1. geodeta realizując pracę geodezyjną, która zgodnie z art.12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega zgłoszeniu, jest nieuprawniony do przyjmowania lub ustalania granic pomiędzy nieruchomościami, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością podlegającą podziałowi, gdyż nieruchomości sąsiednie nie są przedmiotem zgłoszenia;

2. właściciel nieruchomości, która nie sąsiaduje bezpośrednio z dzieloną nieruchomością, miałby uprawnienie do podpisywania sporządzanego przez geodetę protokołu z przyjęcia granic lub protokołu granicznego, w szczególności osoba ta mogłaby kwestionować przebieg granicy pomiędzy działkami, z którymi nie graniczy;

3. osobami, które powinno się powiadamiać o czynnościach przyjęcia przebiegu, a szczególnie o czynnościach ustalenia granic, powinni być np. wszyscy właściciele nieruchomości położonych w obszarze określonym przez linie pomiarowe określone w szkicach polowych, gdyż według WINGiK, wykonywane czynności mogłyby rzutować na ich interes prawny.


Jednocześnie należy nadmienić, iż właściciel nieruchomości kwestionujący przebieg granicy ma prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie art.30 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na przyjęte stanowisko przez WINGiK, które w moim przekonaniu jest błędne, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego mającego na celu stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie, wobec wyżej przywołanych argumentów, właściciele działki 723/3 nie byli stronami postępowania.

Środki dowodowe:
1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 póz. 163 z późn.zm.);
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543);
3. §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z1998r.Nr25poz.130);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)
5. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. (...).

B. Zamieszczanie podstawy prawnej w zawiadomieniach.

Obowiązujące w 2002 i 2003r, tj. w okresie wykonywania przeze mnie analizowanego operatu technicznego, przepisy §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr25 poz.130), a także art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie nakładały na geodetę obowiązku podawania w zawiadomieniach o przyjęciu granic podstawy prawnej dotyczącej wykonywanej czynności.

Cytowane wyżej przepisy obligowały geodetę np. do doręczenia wezwania stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, w zawiadomieniach należało poinformować strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, natomiast nie zobowiązywały geodety do zamieszczania w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności, co bezzasadnie zarzuca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Warto nadmienić, że problematyki treści zawiadomień nie reguluje Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 póz.453).

W moim przekonaniu podawanie podstawy prawnej nie było obligatoryjne, zarówno przy czynnościach przyjęcia, jak też ustalania granic nieruchomości. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska WINGiK zwłaszcza, że nie przywołał żadnego konkretnego przepisu prawa, który jakoby został naruszony, a który zobowiązywałby geodetę do zamieszczania na zawiadomieniach podstawy prawnej przy wykonywaniu tych czynności.C. Brak dowodów zawiadomienia.

W sporządzonej &#8222;Opinii Technicznej" z dnia (...) w pkt 3 lit c) Wojewódzkie Biuro (...), jako wady i usterki sporządzonego przeze mnie opracowania wskazuje, że w operacie brak jest dowodu, że właściciele działki ..2/2 zostali zawiadomieni o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i czy zawiadomienia zostały doręczone we właściwym terminie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Instrukcji technicznej O-3, zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień powinny były zostać dołączone do zasobu.

W moim przekonaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną braku tych dokumentów w operacie, przyjętym do zasobu w 2003r., mogło być ich zagubienie przez PODGiK w (...). Na to, że dokumenty te były załączone do operatu, wskazuje sam fakt przyjęcia operatu do zasobu.O prawidłowym zawiadomieniu tych właścicieli świadczy także ich stawiennictwo w wyznaczonym terminie na gruncie i podpisanie sporządzonego przeze mnie protokołu.

Uważam ten zarzut za nieuzasadniony, ponieważ Wojewódzkie Biuro (...) w sporządzonej &#8222;Opinii technicznej" nie udowodniło, że zwrotne poświadczenia odbioru nie zostały przeze mnie do operatu dołączone w 2003r, ani że z mojej winy obecnie brakuje tych dokumentów w zasobie.
II. Opracowanie KEM-(...)/86.

Sporządzona &#8222;Opinia Techniczna" w pkt 2 stwierdza, że operat techniczny KEM-(...)/86 z dnia (...) został wykonany w całości nieprawidłowo. Ustalenie to w pełni podzielam.

W moim przekonaniu wadliwość w/w operatu, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna była być ujawniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...) zarówno na etapie kontroli przy przyjmowaniu operatu do zasobu, jak również podczas dokonywania zmiany danych dzielonej działki nr ..3 w ewidencji gruntów. Pozostawanie w zasobie w całości wadliwie wykonanego operatu, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy tego stanu rzeczy.


A. Ustalenie granicy

Nie podzielam stanowiska Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 2 sporządzonej opinii, jakoby wykonawca przedmiotowego operatu ustalił granicę pomiędzy dzieloną działką nr ..3 a działkami ..1 i ..2. W moim przekonaniu warunkiem bezwzględnie koniecznym do stwierdzenia, że doszło do ustalenia granicy, jest istnienie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Bezspornym jest, że w/w opracowanie geodezyjne nie zostało wykonane w trybie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa w obowiązującym wówczas Dekrecie z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości. Dowodem jest tego jest fakt, że w przedmiotowym operacie nie ma decyzji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w art.4 ust.2, jak również orzeczenia władzy mierniczej, o którym mowa w art.8 ust.1 i art.11 w/w dekretu. Ponadto w dokumentacji nie istnieją ani protokół graniczny, ani akt ugody, których sporządzenie było wymagane w świetle odpowiednio art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.7 ust1-3 w/w dekretu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż czynności geodety wykonane przy opracowaniu przedmiotowego operatu, w żadnym przypadku nie mogą być uznane za czynności ustalenia granic, o których mowa w art.6 ust.1 i 2 dekretu. Ponadto, wobec nieistnienia protokołu, kwestionowana przez Skarżącą granica nie została też ustalona bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, ale w rygorach wynikających z art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.6 ust.1 i 2 w/w dekretu.

Wykonane przez geodetę w 1986r. czynności przy opracowaniu operatu KEM-(...)/86 nie można także uznać, jako ustalenie granic w trybie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, a także wydanych na jej podstawie, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. Zarówno przepisy art. 10 ust. 1-5 tej ustawy, jak przepisy Rozdziału 3 &#8222;Podział nieruchomości nieobjętych skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym" w/w rozporządzenia, nie dawały wykonawcy uprawnienia do ustalenia przebiegu granic dzielonej nieruchomości bez sporządzenia protokołu granicznego.

W przedmiotowym operacie nie znajdują się ponadto jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o fakcie przeprowadzania procedury ustalenia granicy, chociażby np. zawiadomienia stron postępowania,
co dawałoby uzasadnione przypuszczenie, iż do ustalenia granicy faktycznie doszło, natomiast brakuje dokumentu, który to potwierdza.

Analizując treść pkt 2 &#8222;Opinii technicznej", odnoszącego się do wykonania i skutków wynikających z wykonania w/w operatu, nie sposób uznać za udowodnione, co sugeruje WB(...), że skutkiem prawnym wykonania tego operatu było ustalenie spornej granicy. Użyte w opinii określenie, że &#8222;wykonawca pomierzył prawdopodobnie stan użytkowania na gruncie, przyjął ten stan jako stan własności, ustalając tym samym granice bez zawiadomienia i zgody stron zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich" jest przypuszczeniem i domysłem, a nie faktem, który został udowodniony. Kontrowersyjne w tym określeniu i nie udowodnione, ponieważ nie wynika to z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym operacie, jest także uznanie za fakt, iż pomierzone wówczas ogrodzenie znajdujące się na działce ..1, stanowiło granice użytkowania przez właścicieli działki ..3. Równie prawdopodobne jest założenie, że granice użytkowania tych osób powinno stanowić ogrodzenie znajdujące się na działce ..3, które analogicznie jak poprzednie nie odzwierciedlało faktycznych granic użytkowania.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie wyrażoną w tym zakresie opinię przez Wojewódzkie Biuro (...), z którą w sposób oczywisty zgodzić się nie można, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, mający stwierdzić, że wobec nieistnienia w operacie jednostkowym KEM-(...)/86 jakichkolwiek dokumentów świadczących o ustaleniu granicy pomiędzy działkami ..3, a działkami nr ..1 i ..2, przedmiotowa granica w tym postępowaniu nie została ustalona, a nie jak bezzasadnie przyjęli WINGiK i WB(...) - że została ustalona niewłaściwie lub niezgodnie z Instrukcją Techniczną G-4 i obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/86;
2. mapa ewidencyjna;
3. Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1946r. Nr 53 póz. 298);
4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości (Dz.U. z 1948r. Nr 55póz. 439);
5. Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz.32);
6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r. w sprawie ewidencji gruntów;
7. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntem! i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1985r.Nr22poz.99);
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
B. Przyjęcie granicy.

W mojej ocenie, szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy pozwala stwierdzić, że w postępowaniu przeprowadzonym przez geodetę w 1986r. przedmiotowa granica nie została przyjęta.

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 1986r. (gdzie protokół z tej czynności nie był sporządzany), jak i w okresie późniejszym (z czynności obligatoryjnie sporządza się protokół), przyjęcie granic w swojej istocie sprowadzało się wówczas i obecnie sprowadza, do zagwarantowania zgodności określanych granic z danymi ewidencyjnymi. Przyjęcie granicy zarówno w stanie prawnym obowiązującym wówczas nie mogło skutkować, jak i obecnie nie skutkuje, zmianą granic nieruchomości. Ponieważ w 1986r. przyjęcie granic przedmiotowych nieruchomości mogło odbyć się bez zawiadamiania stron i bez sporządzania protokołu, wykluczonym jest, aby czynność ta mogła zmienić stany własności nieruchomości sąsiednich.

Ponieważ z przedmiotowego operatu wynika, że określona tam granica w istotny sposób odbiega od danych ewidencyjnych - współrzędne punktów granicznych f i g, stanowiących granicę pomiędzy działkami ..1, ..2 i ..3, różnią się odpowiednio o około 10m. i 7m. w stosunku do danych ewidencyjnych, a zatem nie można uznać, iż przedmiotowa granica została przyjęta. W moim przekonaniu nie można też przedmiotowego postępowania uznać, jako przyjęcie granic wykonane błędnie, ponieważ &#8222;błąd" ten nie polegał np. na dokonaniu niewłaściwych lub niedokładnych obliczeń przy potwierdzaniu stanu ujawnionego w danych ewidencyjnych. Sposób określenia granicy ma znamiona zamiaru zmiany stanu własności, co z uwagi na występowanie istotnych rozbieżności z danymi ewidencyjnymi, nie mogło odbyć się w trybie przyjęcia granic.
III. Operat techniczny KEM-(...)/2003.

A. Przyjęcie granicy pomiędzy działkami ..1, ..2/2 i ..3/4.

Istotnym dla ustalenia stanu faktycznego sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w wykonanym przeze mnie opracowaniu KEM-(...)/2003 spoma granica pomiędzy działkami ..1 i ..2/2 a działką ..3/4 została przyjęta, czy też granica ta została przeze mnie ustalona.

W mojej ocenie, granica ta w przeprowadzonym postępowaniu w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości została przyjęta, zgodnie z archiwalnymi dokumentami źródłowymi. Przyjęcie tej granicy było możliwe i dopuszczalne, z uwagi na istnienie wiarygodnego szkicu polowego nr 12, czytelnych miar opisanych na tym szkicu, jednoznacznie określonego początku (opartego o narożnik budynku istniejącego od kilkudziesięciu lat) i końca linii pomiarowej (oznaczonego na szkicu polowym nr 12 pkt jako nr 166, którego współrzędne zostały określone i w 1997r. przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), wykonanych przeze mnie pomiarów uzupełniających w terenie, w szczególności budynku, o który oparto linię pomiarową.

Generalnie można zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 1 &#8222;Opinii technicznej", iż dane zawarte na szkicu polowym oraz zarysie pomiarowym nie dają możliwości jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych poszczególnych działek. Jednakże, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednej strony z punktem jednoznacznie określonym, którego współrzędne zostały w 1997r. przyjęte do zasobu (punkt oznaczony na szkicu jako nr 166), i z drugiej strony narożnikiem budynku, którego położenie w terenie od kilkudziesięciu lat nie uległo zmianie. W moim przekonaniu tak określone dane ewidencyjne są jednoznaczne i nie byb uzasadnionego powodu ani podstaw do ich kwestionowania, ani do przeprowadzania procedury ustalenia tej granicy. Warto przy tym nadmienić, iż w danych udostępnionych przez Ośrodek nie było żadnej informacji, że współrzędne punktu oznaczonego na szkicu jako nr 166, przyjęte do zasobu w1997r., nie spełniają wymagań dokładnościowych, lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględniane przy wykonywaniu innych podziałów.

Wykonane przeze mnie w tym zakresie czynności wyczerpują znamiona procedury przyjęcia granicy, a nie jej ustalenia. Dowodem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest spójność obliczonych przeze mnie współrzędnych punktów granicznych bicz danymi wykazanymi w operatach ewidencyjnych. Przyjęcie kwestionowanej granicy, a nie jak błędnie to określa WINGiK - jej ustalenie, potwierdza zapis w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym z dnia (...), w którym stwierdzam, że &#8222;Na odcinku b-c granicę ustaloną zgodnie z danymi z op. ewid. gruntów KEM-(...)/65 zastabilizowano kołkami i rurkami metalowymi.". Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowa granica, wykazana w danych ewidencyjnych, w prowadzonym postępowaniu została przeze mnie zaakceptowana i określona zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów KEM-(...)/65, wyrazem czego było zastabilizowanie jej na gruncie.

Z uwagi na spójne stanowisko zajęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) oraz Wojewódzkie Biuro (...), stwierdzające jakobym w ramach wykonywanego opracowania dokonał(a) ustalenia granicy kwestionowanej przez Skarżącą, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, która stwierdzić powinna, że zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, granica na odcinku b-c została przyjęta, zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, a nie jak bezzasadnie zarzuca WINGiK i WB(...) - ustalona.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/2003, w tym protokół graniczny z (...);
2. operat ewidencyjny KEM-(...)/65;
3. Szkic polowy nr 12 z 1962r;
4. pomiary uzupełniające w terenie.
B. Przyjęcie/ ustalenie pozostałych granic.

Odrębną grupą zarzutów formułowanych przez WINGiK, stanowią zarzuty dotyczące przyjęcia/ustalenia pozostałych granic dzielonej przeze mnie w 2002 i 2003r. dz. nr ew. ..1.

Analiza sporządzonego przeze mnie operatu jednostkowego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż tryb wykonywanego przeze mnie podziału nieruchomości był zgodny z §6 ust.2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu. Zgodnie z w/w przepisami rozporządzenia zawiadomiłem(am) zainteresowane strony o czynnościach przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, dowodem czego są zawiadomienia wysłane do stron postępowania. W terminie określonym w zawiadomieniach, tj. w dniu (...) zainteresowane strony stawiły się na gruncie. Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu granic zgodnie z danymi ewidencyjnymi, zainteresowane strony zdecydowały o dokonaniu nieznacznych korekt przebiegu granic w stosunku do danych ewidencyjnych, wyrazem czego było złożenie zgodnych oświadczeń stron w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym. W szczególności zgodzono się na przebieg granic po istniejących ogrodzeniach, które zostały następnie przeze mnie pomierzone, a uzyskane współrzędne wykorzystane do ustalenia przebiegu granicy. Z uwagi na powyższe niezrozumiały jest zarzut sformułowany przez Wojewódzkie Biuro (...), że ustaliłam granice działki ..1 w ramach bieżącego opracowania sugerujący, jakoby w procedurze dokonywania podziału nieruchomości ustalenie granic tej nieruchomości było niedopuszczalne.


C. Sposób wykonania obliczeń.

Analiza sporządzonego przeze mnie opracowania geodezyjnego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż kwestionowana przez Skarżącą granica pomiędzy działkami nr ..1, ..2/2 a działką ..3/4, określona została współrzędnymi punktów granicznych nr b i c tego opracowania. Współrzędne te zostały obliczone przeze mnie poprawnie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi, w szczególności wyliczone punkty graniczne bezspornie leżą na jednoznacznie określonej na szkicu pomiarówce, z zachowaniem czołówek opisanych na w/w szkicu. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem dotyczącym sposobu obliczenia współrzędnych punktów zwłaszcza, że WINGiK nie przywołuje żadnego przepisu prawa, który został naruszony, a który obligowałby wykonawcę do obliczenia tych punktów takim, a nie innym sposobem obliczenia współrzędnych.
Dwa zarzuty stawiane przez WINGiK, które wymagają odrębnej analizy, to niedołączenie do sporządzonego przeze mnie operatu obliczeń oraz sposób wykonania wykazu zmian gruntowych. Wnoszę, aby w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uwzględnił istotne, systemowe, aspekty towarzyszące wykonywaniu opracowań geodezyjnych w PODGiK w (...) w rozpatrywanym okresie.


D. Brak dołączonych obliczeń do operatu technicznego.

W mojej ocenie, dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy istotnym jest uwzględnienie wprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym tzw. &#8222;obrębowego" kompletowania dokumentacji, wymaganego w omawianym okresie przez PODGiK w (...).

Sposób ten polegał na tym, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączano jedynie niektóre dokumenty, określone przez Ośrodek. Pomimo wydania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zarządzenia nr 1 z dnia 4 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej O-3 &#8222;Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej'", do jesieni 2003r. w PODGiK w (...) obowiązywały inne ustalenia w zakresie kompletowania operatów, których przestrzegania wymagano od wszystkich geodetów wykonujących opracowania na tym terenie.

W okresie tym, przekazywana do zasobu dokumentacja nie była kompletowana wg załącznika Nr 6 do Instrukcji O-3 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (zasób bazowy, zasób użytkowy, zasób przejściowy), a w opracowanych operatach nie wymagano w szczególności sprawozdań technicznych i wykonanych obliczeń. O problemie rygorystycznego egzekwowania kompletowania dokumentacji przez PODGiK w (...), według standardów ustalanych przez siebie, a nie określonych w Instrukcji O-3, świadczy dobitnie wszczęte, na mój wniosek, postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (w załączeniu kopie pismm do WINGiK z dnia (...) 2003r., (...) 2003r. i rozstrzygnięcia z dnia (...)2004r). Wydaje się, że dopiero interwencja WINGiK wymusiła na Ośrodku kompletowanie operatów wg standardów określonych Instrukcją O-3.


E. Wykazy zmian gruntowych

Z opisaną powyżej praktyką dotyczącą wprowadzania własnych wytycznych/ustaleń przez Ośrodek, wiąże się ściśle problematyka sporządzania wykazów zmian gruntowych.

Ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wymaga przyznania, że w rozpatrywanym okresie w PODGiK w (...) istniały dwie grupy miejscowości, dla których odmiennie sporządzano mapy podziałowe i związane z tym wykazy zmian gruntowych. W pierwszej grupie znajdowały się takie miejscowości jak: (...), (...) i (...), dla których prowadzona przez Ośrodek ewidencja gruntów opracowana była z dokładnością do 1 m.kw. Drugą grupę stanowiły pozostałe obręby gminy, w tym m. (...), gdzie ewidencja gruntów prowadzona była z dokładnością do 1 ara. Dowodem na potwierdzenie zróżnicowanych wymagań dla opracowanych operatów technicznych są wszystkie mapy podziałowe i wykazy zmian gruntowych z omawianego okresu, wykonywane nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich geodetów.

Dla miejscowości (...) mapy i wykazy zmian gruntowych sporządzane były wyłącznie z dokładnością 1 m.kw, natomiast dla pozostałej części gminy mapy zawierały podwójne wykazy powierzchni, tj. z dokładnością do 1 m.kw. oraz do 1 ara, a wykazy zmian gruntowych z dokładnością wyłącznie do 1 ara. W celu zobrazowania tych wymagań Ośrodka, w załączeniu przedstawiam przykładowo wypełniony &#8222;Wykaz zmian gruntowych - Stan nowy", wyjaśniający zasady sporządzania tych wykazów dla obu grup miejscowości.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż niedołączanie do operatów obliczeń, a także sposób sporządzania wykazu zmian gruntowych było standardem, a nie odstępstwem od wymagań, określonych przez PODGiK.


Celem ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, z lat 2002 i 2003, będących w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), który wykaże, iż sformułowane w tym zakresie przez WINGiK zarzuty dotyczą rozwiązań systemowych, a nie jednostkowego działania geodety.

Środki dowodowe:
1. opracowania jednostkowe dla wsi (...) z okresu 2002 - 2003r.;
2. opracowania jednostkowe dla wsi (...) i pozostałych obrębów gminy (...) z okresu 2002-2003r.


Z uwagi na powyższe wnoszę o przeprowadzenie postulowanych dowodów, które w moim przekonaniu mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Jednocześnie, na podstawie art. 73 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie uwierzytelnionych odpisów wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych przez WINGiK w stosunku do mojej osoby (z wyjątkiem postępowania zakończonego decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...)).

Jak wynika z Pana/Pani pisma z dnia (...), przeciwko mnie została wszczęta i prowadzona znaczna liczba postępowań dyscyplinarnych. Informacja ta jest dla mnie zaskakująca i budzi moje zaniepokojenie, gdyż nie posiadam żadnej wiedzy o tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, jakie jest mi znane i w którym byłem(am) stroną, to postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zakończone decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...). W przedmiotowej decyzji Główny Geodeta Kraju orzekł, że zebrane dokumenty, materiały i opinie w sprawie nie wskazywały na naruszenie przeze mnie art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, iż bezspornie powinienem(am) był(a) uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, a w nich nie uczestniczyłem(am), wnioskowane odpisy z akt są mi niezbędne do zapoznania się, kiedy i jakie postępowania dyscyplinarne były przeciwko mnie wszczęte i przeprowadzone, jakie stawiano mi zarzuty, jak je rozpatrzono i ewentualnie, jakimi sankcjami dyscyplinarnymi mnie ukarano, a także w celu podjęcia przeze mnie stosownych czynności prawnych.

Z uwagi na zamieszkiwanie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od (...), uprzejmie proszę o przesłanie w/w dokumentów pocztą.


Z poważaniem
>>

Uff... jak ktoś doczytał do tego miejsca, to podziwiam...

Tym razem nie będę opatrywał tego pisma komentarzem. Poczekam na Wasze opinie.Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-03-11 13:11 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33319 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6088 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6076 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4836 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3623 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3940 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3566 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3327 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3709 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2744 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2694 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3293 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3266 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2907 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2994 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2819 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2529 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2278 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2899 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2371 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2934 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2121 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2679 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2241 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2132 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2621 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2231 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2014 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3091 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1820 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2182 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1913 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1898 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3281 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1954 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2080 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1720 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1842 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1861 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1798 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1736 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1788 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2259 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1926 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1632 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2458 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2776 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2003 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1769 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1848 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1740 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1962 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2139 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2138 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1791 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1716 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1849 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2813 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2125 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2284 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2695 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2605 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2864 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3072 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1712 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2774 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1560 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2553 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2682 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1778 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2070 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1813 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2520 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1767 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2351 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1852 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2404 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2029 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2128 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2404 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1728 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1676 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1997 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1750 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1831 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2129 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1670 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1720 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2307 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1652 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1959 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1811 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2196 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2010 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1852 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2477 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1998 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2386 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1769 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1673 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2259 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1593 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1743 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1468 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2262 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1597 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1704 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1711 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2041 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1758 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2209 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1991 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1746 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2133 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1664 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1603 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1777 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1871 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2045 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2051 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2000 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1771 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1985 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1944 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1672 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1430 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1576 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1941 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2035 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1685 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1731 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2316 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2664 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1430 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1930 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1701 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1798 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1643 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1979 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1630 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2061 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2575 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1580 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1797 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2280 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1550 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1626 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2120 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1714 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1707 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1659 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1672 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1580 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1818 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1791 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1679 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1796 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1993 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1826 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1689 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1804 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1776 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2170 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1836 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1760 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1716 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1655 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2039 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2836 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1856 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2279 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1606 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1548 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1635 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1871 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1501 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1638 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1482 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1865 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1631 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1709 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2281 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1599 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1480 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1799 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1775 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1515 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1686 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2082 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1731 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1830 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1524 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1480 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1456 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1829 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1580 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1705 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1551 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1603 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1724 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1453 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1807 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1911 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1907 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1887 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1519 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1518 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1394 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1588 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1569 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1399 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1646 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1490 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1545 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1384 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1427 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1497 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1592 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1455 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1361 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1468 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1407 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1454 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1650 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1723 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1534 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1422 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1382 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1420 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1327 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1364 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1278 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1316 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1338 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1251 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1273 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1385 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1291 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1313 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1295 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1502 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1543 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1358 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1379 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1417 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1449 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1984 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1350 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1365 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1326 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1327 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1341 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1400 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1385 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1459 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1451 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1286 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1292 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1317 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1263 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1437 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1419 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1315 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1424 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1413 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1440 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1533 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1436 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1738 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1620 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1365 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1431 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1477 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1471 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1240 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1483 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1450 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1404 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1320 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1183 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1170 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1326 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1248 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1360 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1285 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1289 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1352 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1703 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1537 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1551 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1339 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1352 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1254 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1296 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1291 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1354 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1314 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1224 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1257 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1306 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1227 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1294 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1298 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1237 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1403 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1500 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1336 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1357 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1273 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1395 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1610 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1244 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1177 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1238 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1161 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1465 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1538 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1387 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1299 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1274 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1286 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1358 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1218 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1123 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1220 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1196 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1133 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1180 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1091 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1103 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1206 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1405 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1171 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1234 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1275 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1244 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1207 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1169 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 994 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1188 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1161 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1133 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1230 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1416 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1133 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1143 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1200 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1245 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1153 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1056 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1062 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1380 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1275 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1121 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1199 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1170 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1320 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1199 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1077 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1000 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1119 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1239 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1101 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1266 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1065 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1063 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1095 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1254 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1225 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1139 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1304 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1222 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1436 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1259 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1397 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1098 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1227 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1196 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1225 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1083 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 921 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1157 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1042 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1052 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1120 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1128 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1076 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1120 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1267 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1133 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1114 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1175 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1099 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1102 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1157 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1001 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1034 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1148 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1136 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1232 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1040 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 867 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1137 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1093 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1709 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1417 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1549 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1181 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 981 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1024 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1087 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1113 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1175 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1328 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1755 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.