GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 mar 2009 - 11:41:04

Witam.


Geodeta na wyjaśnienia dużo czasu nie potrzebuje - to przecież nie organ administracji, że na napisanie pisma i miesiąc nie wystarcza...

Teraz wyjaśnienia kierowane przez geodetę do WINGiK będą obszerne. Skoro WINGiK-a nie przekonały wyjaśnienia złożone poprzednio, to należało teraz je uszczegółowić. Zresztą, tamto postępowanie zostało jakby zakończone, a teraz mamy do czynienia z "nowym otwarciem".


Zastanawiałem się czy opublikować całość tych wyjaśnień (9 stron), czy też dokonać skrótu. Myślę jednak, że skoro od początku "wrzucałem" do dyskusji pełną treść pism, to i tym razem powinno być tak samo.<<

WNIOSEK

W związku ze wszczęciem przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu (...) (zawiadomienie doręczono w dniu (...)) postępowania wyjaśniającego, wynikającego z art.7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 zpóźn.zm.), dotyczącego oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi (...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...), w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, niniejszym wyjaśniam, a na podstawie art. 75 ust.1, art.77, 78 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z póżn.zm.) uprzejmie proszę o przeprowadzenie dowodów, mających istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, określonych w dalszej części pisma.Uzasadnienie.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) zawiadomił, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające wynikające z art7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi 9...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...).

Z treści doręczonego zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia skargi przez Panią (...) i jest ponadto uzasadnione ze względu na ilość prowadzonych uprzednio spraw dyscyplinarnych w mojej sprawie.

W zawiadomieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru wzywa do pisemnego ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów, określonych w skierowanym do Głównego Geodety Kraju wniosku z dnia (...) znak (...). Podstawą sformułowanych zarzutów jest m.in. &#8222;Opinia Techniczna" z dnia (...), sporządzona przez Wojewódzkie Biuro (...).


I. Zawiadomienia

A. Zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest to, że zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3 było konieczne, czego nie uczyniłaem(am). W piśmie o wszczęciu postępowania z dnia (...) WINGiK stwierdza, że w celu wykazania należytej staranności postępowania w trakcie pomiarów oraz w celu zabezpieczenia słusznego interesu strony, w tym i osoby skarżącej (art.7 kpa), należało zapewnić jej czynny udział.

W moim przekonaniu zarzut ten jest nieuzasadniony, ponieważ działka ..3/3 nie graniczy bezpośrednio z działką nr ..1, która podlegała podziałowi, a więc właściciele tej działki nie byli stronami w przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu.

Za przedstawionym przez WINGiK zarzutem nie przemawia komentarz Zygmunta Bojara w opracowaniu &#8222;Podziały nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie l ISBN 83-87178-59-4 str.75), gdzie autor jednoznacznie stwierdza, że w przypadku przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości, o czynnościach przyjęcia tych granic powiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach -- osoby władające tymi nieruchomościami. Zarzut ten nie znajduje również potwierdzenia w Instrukcji Technicznej G-5, gdzie w §167 ust.2 enumeratywnie określono osoby, jednostki organizacyjne i organy, które zawiadamia się o miejscu i terminie przyjęcia granic nieruchomości.

Należy zauważyć, iż postępowanie prowadzone przez geodetę w sprawie przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości nie jest postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Nieuprawnionym jest zatem twierdzenie, że w w/w postępowaniu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, jak stanowi to art. 28 kpa. Geodeta nie rozpatruje w prowadzonym postępowaniu naruszeń interesu prawnego każdej osoby, a także nie jest jakimkolwiek organem administracji państwowej, o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, a który według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru został przeze mnie naruszony. W mojej ocenie zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ w świetle z art. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego geodeta w żadnych przeprowadzanych czynnościach zawodowych nie jest organem, którego dotyczą unormowania wynikające z tej ustawy.

Pragnę przy tym poinformować, iż interesu prawnego Skarżącej nie dopatrzyło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy (...), orzekającej o zatwierdzeniu przedmiotowego podziału. W decyzji sygn. (...) z dnia (...) (kopia w załączeniu) Kolegium ostatecznie odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na brak po stronie wnioskodawczyni legitymacji strony. Kolegium uznało, że w aktualnym stanie prawnym, Pani (...) może wskazać jedynie na swój interes faktyczny w tej sprawie, a ochrona posiadania może być dochodzona przez nią wyłącznie przed sądami powszechnymi.

W mojej ocenie, podzielenie stanowiska WINGiK nie jest możliwe także dlatego, gdyż wówczas:

1. geodeta realizując pracę geodezyjną, która zgodnie z art.12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega zgłoszeniu, jest nieuprawniony do przyjmowania lub ustalania granic pomiędzy nieruchomościami, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością podlegającą podziałowi, gdyż nieruchomości sąsiednie nie są przedmiotem zgłoszenia;

2. właściciel nieruchomości, która nie sąsiaduje bezpośrednio z dzieloną nieruchomością, miałby uprawnienie do podpisywania sporządzanego przez geodetę protokołu z przyjęcia granic lub protokołu granicznego, w szczególności osoba ta mogłaby kwestionować przebieg granicy pomiędzy działkami, z którymi nie graniczy;

3. osobami, które powinno się powiadamiać o czynnościach przyjęcia przebiegu, a szczególnie o czynnościach ustalenia granic, powinni być np. wszyscy właściciele nieruchomości położonych w obszarze określonym przez linie pomiarowe określone w szkicach polowych, gdyż według WINGiK, wykonywane czynności mogłyby rzutować na ich interes prawny.


Jednocześnie należy nadmienić, iż właściciel nieruchomości kwestionujący przebieg granicy ma prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie art.30 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na przyjęte stanowisko przez WINGiK, które w moim przekonaniu jest błędne, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego mającego na celu stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie, wobec wyżej przywołanych argumentów, właściciele działki 723/3 nie byli stronami postępowania.

Środki dowodowe:
1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 póz. 163 z późn.zm.);
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543);
3. §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z1998r.Nr25poz.130);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)
5. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. (...).

B. Zamieszczanie podstawy prawnej w zawiadomieniach.

Obowiązujące w 2002 i 2003r, tj. w okresie wykonywania przeze mnie analizowanego operatu technicznego, przepisy §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr25 poz.130), a także art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie nakładały na geodetę obowiązku podawania w zawiadomieniach o przyjęciu granic podstawy prawnej dotyczącej wykonywanej czynności.

Cytowane wyżej przepisy obligowały geodetę np. do doręczenia wezwania stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, w zawiadomieniach należało poinformować strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, natomiast nie zobowiązywały geodety do zamieszczania w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności, co bezzasadnie zarzuca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Warto nadmienić, że problematyki treści zawiadomień nie reguluje Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 póz.453).

W moim przekonaniu podawanie podstawy prawnej nie było obligatoryjne, zarówno przy czynnościach przyjęcia, jak też ustalania granic nieruchomości. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska WINGiK zwłaszcza, że nie przywołał żadnego konkretnego przepisu prawa, który jakoby został naruszony, a który zobowiązywałby geodetę do zamieszczania na zawiadomieniach podstawy prawnej przy wykonywaniu tych czynności.C. Brak dowodów zawiadomienia.

W sporządzonej &#8222;Opinii Technicznej" z dnia (...) w pkt 3 lit c) Wojewódzkie Biuro (...), jako wady i usterki sporządzonego przeze mnie opracowania wskazuje, że w operacie brak jest dowodu, że właściciele działki ..2/2 zostali zawiadomieni o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i czy zawiadomienia zostały doręczone we właściwym terminie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Instrukcji technicznej O-3, zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień powinny były zostać dołączone do zasobu.

W moim przekonaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną braku tych dokumentów w operacie, przyjętym do zasobu w 2003r., mogło być ich zagubienie przez PODGiK w (...). Na to, że dokumenty te były załączone do operatu, wskazuje sam fakt przyjęcia operatu do zasobu.O prawidłowym zawiadomieniu tych właścicieli świadczy także ich stawiennictwo w wyznaczonym terminie na gruncie i podpisanie sporządzonego przeze mnie protokołu.

Uważam ten zarzut za nieuzasadniony, ponieważ Wojewódzkie Biuro (...) w sporządzonej &#8222;Opinii technicznej" nie udowodniło, że zwrotne poświadczenia odbioru nie zostały przeze mnie do operatu dołączone w 2003r, ani że z mojej winy obecnie brakuje tych dokumentów w zasobie.
II. Opracowanie KEM-(...)/86.

Sporządzona &#8222;Opinia Techniczna" w pkt 2 stwierdza, że operat techniczny KEM-(...)/86 z dnia (...) został wykonany w całości nieprawidłowo. Ustalenie to w pełni podzielam.

W moim przekonaniu wadliwość w/w operatu, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna była być ujawniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...) zarówno na etapie kontroli przy przyjmowaniu operatu do zasobu, jak również podczas dokonywania zmiany danych dzielonej działki nr ..3 w ewidencji gruntów. Pozostawanie w zasobie w całości wadliwie wykonanego operatu, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy tego stanu rzeczy.


A. Ustalenie granicy

Nie podzielam stanowiska Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 2 sporządzonej opinii, jakoby wykonawca przedmiotowego operatu ustalił granicę pomiędzy dzieloną działką nr ..3 a działkami ..1 i ..2. W moim przekonaniu warunkiem bezwzględnie koniecznym do stwierdzenia, że doszło do ustalenia granicy, jest istnienie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Bezspornym jest, że w/w opracowanie geodezyjne nie zostało wykonane w trybie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa w obowiązującym wówczas Dekrecie z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości. Dowodem jest tego jest fakt, że w przedmiotowym operacie nie ma decyzji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w art.4 ust.2, jak również orzeczenia władzy mierniczej, o którym mowa w art.8 ust.1 i art.11 w/w dekretu. Ponadto w dokumentacji nie istnieją ani protokół graniczny, ani akt ugody, których sporządzenie było wymagane w świetle odpowiednio art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.7 ust1-3 w/w dekretu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż czynności geodety wykonane przy opracowaniu przedmiotowego operatu, w żadnym przypadku nie mogą być uznane za czynności ustalenia granic, o których mowa w art.6 ust.1 i 2 dekretu. Ponadto, wobec nieistnienia protokołu, kwestionowana przez Skarżącą granica nie została też ustalona bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, ale w rygorach wynikających z art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.6 ust.1 i 2 w/w dekretu.

Wykonane przez geodetę w 1986r. czynności przy opracowaniu operatu KEM-(...)/86 nie można także uznać, jako ustalenie granic w trybie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, a także wydanych na jej podstawie, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. Zarówno przepisy art. 10 ust. 1-5 tej ustawy, jak przepisy Rozdziału 3 &#8222;Podział nieruchomości nieobjętych skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym" w/w rozporządzenia, nie dawały wykonawcy uprawnienia do ustalenia przebiegu granic dzielonej nieruchomości bez sporządzenia protokołu granicznego.

W przedmiotowym operacie nie znajdują się ponadto jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o fakcie przeprowadzania procedury ustalenia granicy, chociażby np. zawiadomienia stron postępowania,
co dawałoby uzasadnione przypuszczenie, iż do ustalenia granicy faktycznie doszło, natomiast brakuje dokumentu, który to potwierdza.

Analizując treść pkt 2 &#8222;Opinii technicznej", odnoszącego się do wykonania i skutków wynikających z wykonania w/w operatu, nie sposób uznać za udowodnione, co sugeruje WB(...), że skutkiem prawnym wykonania tego operatu było ustalenie spornej granicy. Użyte w opinii określenie, że &#8222;wykonawca pomierzył prawdopodobnie stan użytkowania na gruncie, przyjął ten stan jako stan własności, ustalając tym samym granice bez zawiadomienia i zgody stron zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich" jest przypuszczeniem i domysłem, a nie faktem, który został udowodniony. Kontrowersyjne w tym określeniu i nie udowodnione, ponieważ nie wynika to z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym operacie, jest także uznanie za fakt, iż pomierzone wówczas ogrodzenie znajdujące się na działce ..1, stanowiło granice użytkowania przez właścicieli działki ..3. Równie prawdopodobne jest założenie, że granice użytkowania tych osób powinno stanowić ogrodzenie znajdujące się na działce ..3, które analogicznie jak poprzednie nie odzwierciedlało faktycznych granic użytkowania.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie wyrażoną w tym zakresie opinię przez Wojewódzkie Biuro (...), z którą w sposób oczywisty zgodzić się nie można, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, mający stwierdzić, że wobec nieistnienia w operacie jednostkowym KEM-(...)/86 jakichkolwiek dokumentów świadczących o ustaleniu granicy pomiędzy działkami ..3, a działkami nr ..1 i ..2, przedmiotowa granica w tym postępowaniu nie została ustalona, a nie jak bezzasadnie przyjęli WINGiK i WB(...) - że została ustalona niewłaściwie lub niezgodnie z Instrukcją Techniczną G-4 i obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/86;
2. mapa ewidencyjna;
3. Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1946r. Nr 53 póz. 298);
4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości (Dz.U. z 1948r. Nr 55póz. 439);
5. Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz.32);
6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r. w sprawie ewidencji gruntów;
7. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntem! i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1985r.Nr22poz.99);
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
B. Przyjęcie granicy.

W mojej ocenie, szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy pozwala stwierdzić, że w postępowaniu przeprowadzonym przez geodetę w 1986r. przedmiotowa granica nie została przyjęta.

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 1986r. (gdzie protokół z tej czynności nie był sporządzany), jak i w okresie późniejszym (z czynności obligatoryjnie sporządza się protokół), przyjęcie granic w swojej istocie sprowadzało się wówczas i obecnie sprowadza, do zagwarantowania zgodności określanych granic z danymi ewidencyjnymi. Przyjęcie granicy zarówno w stanie prawnym obowiązującym wówczas nie mogło skutkować, jak i obecnie nie skutkuje, zmianą granic nieruchomości. Ponieważ w 1986r. przyjęcie granic przedmiotowych nieruchomości mogło odbyć się bez zawiadamiania stron i bez sporządzania protokołu, wykluczonym jest, aby czynność ta mogła zmienić stany własności nieruchomości sąsiednich.

Ponieważ z przedmiotowego operatu wynika, że określona tam granica w istotny sposób odbiega od danych ewidencyjnych - współrzędne punktów granicznych f i g, stanowiących granicę pomiędzy działkami ..1, ..2 i ..3, różnią się odpowiednio o około 10m. i 7m. w stosunku do danych ewidencyjnych, a zatem nie można uznać, iż przedmiotowa granica została przyjęta. W moim przekonaniu nie można też przedmiotowego postępowania uznać, jako przyjęcie granic wykonane błędnie, ponieważ &#8222;błąd" ten nie polegał np. na dokonaniu niewłaściwych lub niedokładnych obliczeń przy potwierdzaniu stanu ujawnionego w danych ewidencyjnych. Sposób określenia granicy ma znamiona zamiaru zmiany stanu własności, co z uwagi na występowanie istotnych rozbieżności z danymi ewidencyjnymi, nie mogło odbyć się w trybie przyjęcia granic.
III. Operat techniczny KEM-(...)/2003.

A. Przyjęcie granicy pomiędzy działkami ..1, ..2/2 i ..3/4.

Istotnym dla ustalenia stanu faktycznego sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w wykonanym przeze mnie opracowaniu KEM-(...)/2003 spoma granica pomiędzy działkami ..1 i ..2/2 a działką ..3/4 została przyjęta, czy też granica ta została przeze mnie ustalona.

W mojej ocenie, granica ta w przeprowadzonym postępowaniu w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości została przyjęta, zgodnie z archiwalnymi dokumentami źródłowymi. Przyjęcie tej granicy było możliwe i dopuszczalne, z uwagi na istnienie wiarygodnego szkicu polowego nr 12, czytelnych miar opisanych na tym szkicu, jednoznacznie określonego początku (opartego o narożnik budynku istniejącego od kilkudziesięciu lat) i końca linii pomiarowej (oznaczonego na szkicu polowym nr 12 pkt jako nr 166, którego współrzędne zostały określone i w 1997r. przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), wykonanych przeze mnie pomiarów uzupełniających w terenie, w szczególności budynku, o który oparto linię pomiarową.

Generalnie można zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 1 &#8222;Opinii technicznej", iż dane zawarte na szkicu polowym oraz zarysie pomiarowym nie dają możliwości jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych poszczególnych działek. Jednakże, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednej strony z punktem jednoznacznie określonym, którego współrzędne zostały w 1997r. przyjęte do zasobu (punkt oznaczony na szkicu jako nr 166), i z drugiej strony narożnikiem budynku, którego położenie w terenie od kilkudziesięciu lat nie uległo zmianie. W moim przekonaniu tak określone dane ewidencyjne są jednoznaczne i nie byb uzasadnionego powodu ani podstaw do ich kwestionowania, ani do przeprowadzania procedury ustalenia tej granicy. Warto przy tym nadmienić, iż w danych udostępnionych przez Ośrodek nie było żadnej informacji, że współrzędne punktu oznaczonego na szkicu jako nr 166, przyjęte do zasobu w1997r., nie spełniają wymagań dokładnościowych, lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględniane przy wykonywaniu innych podziałów.

Wykonane przeze mnie w tym zakresie czynności wyczerpują znamiona procedury przyjęcia granicy, a nie jej ustalenia. Dowodem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest spójność obliczonych przeze mnie współrzędnych punktów granicznych bicz danymi wykazanymi w operatach ewidencyjnych. Przyjęcie kwestionowanej granicy, a nie jak błędnie to określa WINGiK - jej ustalenie, potwierdza zapis w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym z dnia (...), w którym stwierdzam, że &#8222;Na odcinku b-c granicę ustaloną zgodnie z danymi z op. ewid. gruntów KEM-(...)/65 zastabilizowano kołkami i rurkami metalowymi.". Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowa granica, wykazana w danych ewidencyjnych, w prowadzonym postępowaniu została przeze mnie zaakceptowana i określona zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów KEM-(...)/65, wyrazem czego było zastabilizowanie jej na gruncie.

Z uwagi na spójne stanowisko zajęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) oraz Wojewódzkie Biuro (...), stwierdzające jakobym w ramach wykonywanego opracowania dokonał(a) ustalenia granicy kwestionowanej przez Skarżącą, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, która stwierdzić powinna, że zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, granica na odcinku b-c została przyjęta, zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, a nie jak bezzasadnie zarzuca WINGiK i WB(...) - ustalona.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/2003, w tym protokół graniczny z (...);
2. operat ewidencyjny KEM-(...)/65;
3. Szkic polowy nr 12 z 1962r;
4. pomiary uzupełniające w terenie.
B. Przyjęcie/ ustalenie pozostałych granic.

Odrębną grupą zarzutów formułowanych przez WINGiK, stanowią zarzuty dotyczące przyjęcia/ustalenia pozostałych granic dzielonej przeze mnie w 2002 i 2003r. dz. nr ew. ..1.

Analiza sporządzonego przeze mnie operatu jednostkowego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż tryb wykonywanego przeze mnie podziału nieruchomości był zgodny z §6 ust.2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu. Zgodnie z w/w przepisami rozporządzenia zawiadomiłem(am) zainteresowane strony o czynnościach przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, dowodem czego są zawiadomienia wysłane do stron postępowania. W terminie określonym w zawiadomieniach, tj. w dniu (...) zainteresowane strony stawiły się na gruncie. Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu granic zgodnie z danymi ewidencyjnymi, zainteresowane strony zdecydowały o dokonaniu nieznacznych korekt przebiegu granic w stosunku do danych ewidencyjnych, wyrazem czego było złożenie zgodnych oświadczeń stron w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym. W szczególności zgodzono się na przebieg granic po istniejących ogrodzeniach, które zostały następnie przeze mnie pomierzone, a uzyskane współrzędne wykorzystane do ustalenia przebiegu granicy. Z uwagi na powyższe niezrozumiały jest zarzut sformułowany przez Wojewódzkie Biuro (...), że ustaliłam granice działki ..1 w ramach bieżącego opracowania sugerujący, jakoby w procedurze dokonywania podziału nieruchomości ustalenie granic tej nieruchomości było niedopuszczalne.


C. Sposób wykonania obliczeń.

Analiza sporządzonego przeze mnie opracowania geodezyjnego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż kwestionowana przez Skarżącą granica pomiędzy działkami nr ..1, ..2/2 a działką ..3/4, określona została współrzędnymi punktów granicznych nr b i c tego opracowania. Współrzędne te zostały obliczone przeze mnie poprawnie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi, w szczególności wyliczone punkty graniczne bezspornie leżą na jednoznacznie określonej na szkicu pomiarówce, z zachowaniem czołówek opisanych na w/w szkicu. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem dotyczącym sposobu obliczenia współrzędnych punktów zwłaszcza, że WINGiK nie przywołuje żadnego przepisu prawa, który został naruszony, a który obligowałby wykonawcę do obliczenia tych punktów takim, a nie innym sposobem obliczenia współrzędnych.
Dwa zarzuty stawiane przez WINGiK, które wymagają odrębnej analizy, to niedołączenie do sporządzonego przeze mnie operatu obliczeń oraz sposób wykonania wykazu zmian gruntowych. Wnoszę, aby w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uwzględnił istotne, systemowe, aspekty towarzyszące wykonywaniu opracowań geodezyjnych w PODGiK w (...) w rozpatrywanym okresie.


D. Brak dołączonych obliczeń do operatu technicznego.

W mojej ocenie, dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy istotnym jest uwzględnienie wprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym tzw. &#8222;obrębowego" kompletowania dokumentacji, wymaganego w omawianym okresie przez PODGiK w (...).

Sposób ten polegał na tym, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączano jedynie niektóre dokumenty, określone przez Ośrodek. Pomimo wydania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zarządzenia nr 1 z dnia 4 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej O-3 &#8222;Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej'", do jesieni 2003r. w PODGiK w (...) obowiązywały inne ustalenia w zakresie kompletowania operatów, których przestrzegania wymagano od wszystkich geodetów wykonujących opracowania na tym terenie.

W okresie tym, przekazywana do zasobu dokumentacja nie była kompletowana wg załącznika Nr 6 do Instrukcji O-3 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (zasób bazowy, zasób użytkowy, zasób przejściowy), a w opracowanych operatach nie wymagano w szczególności sprawozdań technicznych i wykonanych obliczeń. O problemie rygorystycznego egzekwowania kompletowania dokumentacji przez PODGiK w (...), według standardów ustalanych przez siebie, a nie określonych w Instrukcji O-3, świadczy dobitnie wszczęte, na mój wniosek, postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (w załączeniu kopie pismm do WINGiK z dnia (...) 2003r., (...) 2003r. i rozstrzygnięcia z dnia (...)2004r). Wydaje się, że dopiero interwencja WINGiK wymusiła na Ośrodku kompletowanie operatów wg standardów określonych Instrukcją O-3.


E. Wykazy zmian gruntowych

Z opisaną powyżej praktyką dotyczącą wprowadzania własnych wytycznych/ustaleń przez Ośrodek, wiąże się ściśle problematyka sporządzania wykazów zmian gruntowych.

Ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wymaga przyznania, że w rozpatrywanym okresie w PODGiK w (...) istniały dwie grupy miejscowości, dla których odmiennie sporządzano mapy podziałowe i związane z tym wykazy zmian gruntowych. W pierwszej grupie znajdowały się takie miejscowości jak: (...), (...) i (...), dla których prowadzona przez Ośrodek ewidencja gruntów opracowana była z dokładnością do 1 m.kw. Drugą grupę stanowiły pozostałe obręby gminy, w tym m. (...), gdzie ewidencja gruntów prowadzona była z dokładnością do 1 ara. Dowodem na potwierdzenie zróżnicowanych wymagań dla opracowanych operatów technicznych są wszystkie mapy podziałowe i wykazy zmian gruntowych z omawianego okresu, wykonywane nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich geodetów.

Dla miejscowości (...) mapy i wykazy zmian gruntowych sporządzane były wyłącznie z dokładnością 1 m.kw, natomiast dla pozostałej części gminy mapy zawierały podwójne wykazy powierzchni, tj. z dokładnością do 1 m.kw. oraz do 1 ara, a wykazy zmian gruntowych z dokładnością wyłącznie do 1 ara. W celu zobrazowania tych wymagań Ośrodka, w załączeniu przedstawiam przykładowo wypełniony &#8222;Wykaz zmian gruntowych - Stan nowy", wyjaśniający zasady sporządzania tych wykazów dla obu grup miejscowości.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż niedołączanie do operatów obliczeń, a także sposób sporządzania wykazu zmian gruntowych było standardem, a nie odstępstwem od wymagań, określonych przez PODGiK.


Celem ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, z lat 2002 i 2003, będących w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), który wykaże, iż sformułowane w tym zakresie przez WINGiK zarzuty dotyczą rozwiązań systemowych, a nie jednostkowego działania geodety.

Środki dowodowe:
1. opracowania jednostkowe dla wsi (...) z okresu 2002 - 2003r.;
2. opracowania jednostkowe dla wsi (...) i pozostałych obrębów gminy (...) z okresu 2002-2003r.


Z uwagi na powyższe wnoszę o przeprowadzenie postulowanych dowodów, które w moim przekonaniu mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Jednocześnie, na podstawie art. 73 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie uwierzytelnionych odpisów wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych przez WINGiK w stosunku do mojej osoby (z wyjątkiem postępowania zakończonego decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...)).

Jak wynika z Pana/Pani pisma z dnia (...), przeciwko mnie została wszczęta i prowadzona znaczna liczba postępowań dyscyplinarnych. Informacja ta jest dla mnie zaskakująca i budzi moje zaniepokojenie, gdyż nie posiadam żadnej wiedzy o tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, jakie jest mi znane i w którym byłem(am) stroną, to postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zakończone decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...). W przedmiotowej decyzji Główny Geodeta Kraju orzekł, że zebrane dokumenty, materiały i opinie w sprawie nie wskazywały na naruszenie przeze mnie art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, iż bezspornie powinienem(am) był(a) uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, a w nich nie uczestniczyłem(am), wnioskowane odpisy z akt są mi niezbędne do zapoznania się, kiedy i jakie postępowania dyscyplinarne były przeciwko mnie wszczęte i przeprowadzone, jakie stawiano mi zarzuty, jak je rozpatrzono i ewentualnie, jakimi sankcjami dyscyplinarnymi mnie ukarano, a także w celu podjęcia przeze mnie stosownych czynności prawnych.

Z uwagi na zamieszkiwanie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od (...), uprzejmie proszę o przesłanie w/w dokumentów pocztą.


Z poważaniem
>>

Uff... jak ktoś doczytał do tego miejsca, to podziwiam...

Tym razem nie będę opatrywał tego pisma komentarzem. Poczekam na Wasze opinie.Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-03-11 13:11 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33089 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6032 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5997 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4760 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3569 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3823 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3496 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3254 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3591 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2674 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2629 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3186 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3193 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2841 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2941 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2764 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2471 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2247 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2829 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2294 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2848 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2074 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2637 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2182 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2095 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2574 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2178 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1975 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3016 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1777 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2135 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1871 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1820 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3223 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1896 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2044 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1651 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1794 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1807 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1745 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1677 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1732 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2186 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1867 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1570 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2404 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2720 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1942 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1722 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1796 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1685 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1917 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2087 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2086 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1744 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1640 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1810 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2759 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2075 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2114 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2533 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2545 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2812 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2987 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1652 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2646 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1512 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2503 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2646 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1726 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2021 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1757 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2476 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1711 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2284 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1804 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2352 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1977 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2073 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2351 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1678 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1619 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1948 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1706 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1698 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2058 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1605 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1665 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2238 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1599 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1909 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1761 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2152 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1963 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1794 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2385 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1932 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2281 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1724 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1624 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2197 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1543 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1709 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1426 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2214 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1550 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1649 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1654 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1989 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1703 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2143 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1941 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1695 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2086 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1622 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1548 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1723 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1835 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1987 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1986 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1951 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1723 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1940 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1909 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1619 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1382 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1523 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1860 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1979 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1627 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1683 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2244 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2515 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1382 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1874 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1644 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1710 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1596 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1926 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1589 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2014 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2458 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1545 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1717 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2225 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1512 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1592 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2073 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1627 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1650 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1611 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1622 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1529 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1768 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1762 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1644 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1695 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1905 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1774 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1635 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1735 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1724 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2106 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1775 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1656 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1651 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1606 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1988 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2715 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1807 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2209 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1560 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1477 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1588 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1802 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1455 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1579 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1432 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1827 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1582 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1673 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2195 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1539 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1427 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1749 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1728 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1470 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1641 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1917 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1667 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1778 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1471 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1432 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1408 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1754 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1519 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1660 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1487 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1551 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1672 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1421 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1752 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1848 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1854 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1838 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1450 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1463 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1340 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1535 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1512 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1356 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1592 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1436 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1495 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1345 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1367 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1442 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1548 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1417 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1309 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1416 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1371 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1418 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1602 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1681 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1476 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1385 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1332 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1362 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1281 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1309 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1226 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1257 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1291 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1200 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1216 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1331 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1246 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1264 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1241 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1442 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1491 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1305 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1336 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1361 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1357 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1937 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1304 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1311 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1271 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1290 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1306 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1352 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1331 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1407 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1415 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1234 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1236 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1263 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1209 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1377 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1369 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1269 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1376 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1355 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1379 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1436 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1396 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1699 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1567 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1246 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1346 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1432 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1417 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1194 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1447 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1407 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1359 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1275 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1134 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1124 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1273 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1194 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1299 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1229 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1233 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1270 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1570 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1485 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1483 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1293 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1315 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1202 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1249 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1238 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1307 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1267 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1169 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1204 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1255 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1173 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1243 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1248 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1198 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1352 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1441 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1282 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1313 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1219 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1337 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1547 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1197 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1141 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1189 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1107 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1409 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1486 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1335 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1257 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1238 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1235 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1315 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1174 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1071 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1181 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1151 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1090 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1130 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1037 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1050 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1152 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1338 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1116 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1126 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1233 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1197 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1156 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1127 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 959 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1130 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1105 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1096 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1174 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1360 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1083 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1149 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1208 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1100 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1009 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1008 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1327 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1212 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1075 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1102 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1069 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1231 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1150 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1035 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 945 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1061 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1184 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1059 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1209 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1027 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1015 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1040 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1198 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1178 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1102 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1256 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1185 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1396 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1204 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1350 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1059 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1174 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1139 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1168 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1041 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 881 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1101 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 988 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1001 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1064 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1075 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1014 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1067 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1229 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1074 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1047 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1122 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1043 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1051 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1122 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 944 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 995 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1101 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1098 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1174 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 993 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 811 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1081 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1040 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1566 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1339 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1497 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1137 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 930 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 966 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1028 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1060 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1118 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1291 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1710 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.