GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 mar 2009 - 11:41:04

Witam.


Geodeta na wyjaśnienia dużo czasu nie potrzebuje - to przecież nie organ administracji, że na napisanie pisma i miesiąc nie wystarcza...

Teraz wyjaśnienia kierowane przez geodetę do WINGiK będą obszerne. Skoro WINGiK-a nie przekonały wyjaśnienia złożone poprzednio, to należało teraz je uszczegółowić. Zresztą, tamto postępowanie zostało jakby zakończone, a teraz mamy do czynienia z "nowym otwarciem".


Zastanawiałem się czy opublikować całość tych wyjaśnień (9 stron), czy też dokonać skrótu. Myślę jednak, że skoro od początku "wrzucałem" do dyskusji pełną treść pism, to i tym razem powinno być tak samo.<<

WNIOSEK

W związku ze wszczęciem przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu (...) (zawiadomienie doręczono w dniu (...)) postępowania wyjaśniającego, wynikającego z art.7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz.2027 zpóźn.zm.), dotyczącego oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi (...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...), w celu rzetelnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy, niniejszym wyjaśniam, a na podstawie art. 75 ust.1, art.77, 78 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z póżn.zm.) uprzejmie proszę o przeprowadzenie dowodów, mających istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, określonych w dalszej części pisma.Uzasadnienie.

Pismem z dnia (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) zawiadomił, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie wyjaśniające wynikające z art7b ust.1 lit a) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące oceny wykonania przeze mnie pracy geodezyjnej polegającej na podziale nieruchomości o numerze ew. działki ..1 położonej we wsi 9...), zgłoszonej pod numerem DER (...) w PODGiK w (...).

Z treści doręczonego zawiadomienia wynika, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na skutek wniesienia skargi przez Panią (...) i jest ponadto uzasadnione ze względu na ilość prowadzonych uprzednio spraw dyscyplinarnych w mojej sprawie.

W zawiadomieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru wzywa do pisemnego ustosunkowania się do stawianych mi zarzutów, określonych w skierowanym do Głównego Geodety Kraju wniosku z dnia (...) znak (...). Podstawą sformułowanych zarzutów jest m.in. &#8222;Opinia Techniczna" z dnia (...), sporządzona przez Wojewódzkie Biuro (...).


I. Zawiadomienia

A. Zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3.

Jednym z głównych zarzutów stawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest to, że zawiadomienie właścicieli działki nr ..3/3 było konieczne, czego nie uczyniłaem(am). W piśmie o wszczęciu postępowania z dnia (...) WINGiK stwierdza, że w celu wykazania należytej staranności postępowania w trakcie pomiarów oraz w celu zabezpieczenia słusznego interesu strony, w tym i osoby skarżącej (art.7 kpa), należało zapewnić jej czynny udział.

W moim przekonaniu zarzut ten jest nieuzasadniony, ponieważ działka ..3/3 nie graniczy bezpośrednio z działką nr ..1, która podlegała podziałowi, a więc właściciele tej działki nie byli stronami w przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu.

Za przedstawionym przez WINGiK zarzutem nie przemawia komentarz Zygmunta Bojara w opracowaniu &#8222;Podziały nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie l ISBN 83-87178-59-4 str.75), gdzie autor jednoznacznie stwierdza, że w przypadku przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania danych wykazanych w katastrze nieruchomości, o czynnościach przyjęcia tych granic powiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach -- osoby władające tymi nieruchomościami. Zarzut ten nie znajduje również potwierdzenia w Instrukcji Technicznej G-5, gdzie w §167 ust.2 enumeratywnie określono osoby, jednostki organizacyjne i organy, które zawiadamia się o miejscu i terminie przyjęcia granic nieruchomości.

Należy zauważyć, iż postępowanie prowadzone przez geodetę w sprawie przyjęcia lub ustalenia granic nieruchomości nie jest postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Nieuprawnionym jest zatem twierdzenie, że w w/w postępowaniu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, jak stanowi to art. 28 kpa. Geodeta nie rozpatruje w prowadzonym postępowaniu naruszeń interesu prawnego każdej osoby, a także nie jest jakimkolwiek organem administracji państwowej, o którym mowa w art. 7 w/w ustawy, a który według Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru został przeze mnie naruszony. W mojej ocenie zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ w świetle z art. 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego geodeta w żadnych przeprowadzanych czynnościach zawodowych nie jest organem, którego dotyczą unormowania wynikające z tej ustawy.

Pragnę przy tym poinformować, iż interesu prawnego Skarżącej nie dopatrzyło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Wójta Gminy (...), orzekającej o zatwierdzeniu przedmiotowego podziału. W decyzji sygn. (...) z dnia (...) (kopia w załączeniu) Kolegium ostatecznie odmówiło wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na brak po stronie wnioskodawczyni legitymacji strony. Kolegium uznało, że w aktualnym stanie prawnym, Pani (...) może wskazać jedynie na swój interes faktyczny w tej sprawie, a ochrona posiadania może być dochodzona przez nią wyłącznie przed sądami powszechnymi.

W mojej ocenie, podzielenie stanowiska WINGiK nie jest możliwe także dlatego, gdyż wówczas:

1. geodeta realizując pracę geodezyjną, która zgodnie z art.12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega zgłoszeniu, jest nieuprawniony do przyjmowania lub ustalania granic pomiędzy nieruchomościami, które nie sąsiadują bezpośrednio z nieruchomością podlegającą podziałowi, gdyż nieruchomości sąsiednie nie są przedmiotem zgłoszenia;

2. właściciel nieruchomości, która nie sąsiaduje bezpośrednio z dzieloną nieruchomością, miałby uprawnienie do podpisywania sporządzanego przez geodetę protokołu z przyjęcia granic lub protokołu granicznego, w szczególności osoba ta mogłaby kwestionować przebieg granicy pomiędzy działkami, z którymi nie graniczy;

3. osobami, które powinno się powiadamiać o czynnościach przyjęcia przebiegu, a szczególnie o czynnościach ustalenia granic, powinni być np. wszyscy właściciele nieruchomości położonych w obszarze określonym przez linie pomiarowe określone w szkicach polowych, gdyż według WINGiK, wykonywane czynności mogłyby rzutować na ich interes prawny.


Jednocześnie należy nadmienić, iż właściciel nieruchomości kwestionujący przebieg granicy ma prawo, w każdym czasie, złożyć wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w trybie art.30 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na przyjęte stanowisko przez WINGiK, które w moim przekonaniu jest błędne, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego mającego na celu stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie, wobec wyżej przywołanych argumentów, właściciele działki 723/3 nie byli stronami postępowania.

Środki dowodowe:
1. ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 30 póz. 163 z późn.zm.);
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543);
3. §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z1998r.Nr25poz.130);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)
5. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. (...).

B. Zamieszczanie podstawy prawnej w zawiadomieniach.

Obowiązujące w 2002 i 2003r, tj. w okresie wykonywania przeze mnie analizowanego operatu technicznego, przepisy §6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr25 poz.130), a także art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie nakładały na geodetę obowiązku podawania w zawiadomieniach o przyjęciu granic podstawy prawnej dotyczącej wykonywanej czynności.

Cytowane wyżej przepisy obligowały geodetę np. do doręczenia wezwania stronom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem, w zawiadomieniach należało poinformować strony o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, natomiast nie zobowiązywały geodety do zamieszczania w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności, co bezzasadnie zarzuca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Warto nadmienić, że problematyki treści zawiadomień nie reguluje Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1999r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 póz.453).

W moim przekonaniu podawanie podstawy prawnej nie było obligatoryjne, zarówno przy czynnościach przyjęcia, jak też ustalania granic nieruchomości. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska WINGiK zwłaszcza, że nie przywołał żadnego konkretnego przepisu prawa, który jakoby został naruszony, a który zobowiązywałby geodetę do zamieszczania na zawiadomieniach podstawy prawnej przy wykonywaniu tych czynności.C. Brak dowodów zawiadomienia.

W sporządzonej &#8222;Opinii Technicznej" z dnia (...) w pkt 3 lit c) Wojewódzkie Biuro (...), jako wady i usterki sporządzonego przeze mnie opracowania wskazuje, że w operacie brak jest dowodu, że właściciele działki ..2/2 zostali zawiadomieni o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i czy zawiadomienia zostały doręczone we właściwym terminie.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 Instrukcji technicznej O-3, zwrotne poświadczenia odbioru zawiadomień powinny były zostać dołączone do zasobu.

W moim przekonaniu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną braku tych dokumentów w operacie, przyjętym do zasobu w 2003r., mogło być ich zagubienie przez PODGiK w (...). Na to, że dokumenty te były załączone do operatu, wskazuje sam fakt przyjęcia operatu do zasobu.O prawidłowym zawiadomieniu tych właścicieli świadczy także ich stawiennictwo w wyznaczonym terminie na gruncie i podpisanie sporządzonego przeze mnie protokołu.

Uważam ten zarzut za nieuzasadniony, ponieważ Wojewódzkie Biuro (...) w sporządzonej &#8222;Opinii technicznej" nie udowodniło, że zwrotne poświadczenia odbioru nie zostały przeze mnie do operatu dołączone w 2003r, ani że z mojej winy obecnie brakuje tych dokumentów w zasobie.
II. Opracowanie KEM-(...)/86.

Sporządzona &#8222;Opinia Techniczna" w pkt 2 stwierdza, że operat techniczny KEM-(...)/86 z dnia (...) został wykonany w całości nieprawidłowo. Ustalenie to w pełni podzielam.

W moim przekonaniu wadliwość w/w operatu, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinna była być ujawniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...) zarówno na etapie kontroli przy przyjmowaniu operatu do zasobu, jak również podczas dokonywania zmiany danych dzielonej działki nr ..3 w ewidencji gruntów. Pozostawanie w zasobie w całości wadliwie wykonanego operatu, wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy tego stanu rzeczy.


A. Ustalenie granicy

Nie podzielam stanowiska Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 2 sporządzonej opinii, jakoby wykonawca przedmiotowego operatu ustalił granicę pomiędzy dzieloną działką nr ..3 a działkami ..1 i ..2. W moim przekonaniu warunkiem bezwzględnie koniecznym do stwierdzenia, że doszło do ustalenia granicy, jest istnienie dokumentów potwierdzających ten fakt.

Bezspornym jest, że w/w opracowanie geodezyjne nie zostało wykonane w trybie rozgraniczenia nieruchomości, o którym mowa w obowiązującym wówczas Dekrecie z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości. Dowodem jest tego jest fakt, że w przedmiotowym operacie nie ma decyzji o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w art.4 ust.2, jak również orzeczenia władzy mierniczej, o którym mowa w art.8 ust.1 i art.11 w/w dekretu. Ponadto w dokumentacji nie istnieją ani protokół graniczny, ani akt ugody, których sporządzenie było wymagane w świetle odpowiednio art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.7 ust1-3 w/w dekretu. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż czynności geodety wykonane przy opracowaniu przedmiotowego operatu, w żadnym przypadku nie mogą być uznane za czynności ustalenia granic, o których mowa w art.6 ust.1 i 2 dekretu. Ponadto, wobec nieistnienia protokołu, kwestionowana przez Skarżącą granica nie została też ustalona bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, ale w rygorach wynikających z art.5 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.6 ust.1 i 2 w/w dekretu.

Wykonane przez geodetę w 1986r. czynności przy opracowaniu operatu KEM-(...)/86 nie można także uznać, jako ustalenie granic w trybie przepisów obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, a także wydanych na jej podstawie, przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości. Zarówno przepisy art. 10 ust. 1-5 tej ustawy, jak przepisy Rozdziału 3 &#8222;Podział nieruchomości nieobjętych skoncentrowanym budownictwem jednorodzinnym" w/w rozporządzenia, nie dawały wykonawcy uprawnienia do ustalenia przebiegu granic dzielonej nieruchomości bez sporządzenia protokołu granicznego.

W przedmiotowym operacie nie znajdują się ponadto jakiekolwiek inne dokumenty świadczące o fakcie przeprowadzania procedury ustalenia granicy, chociażby np. zawiadomienia stron postępowania,
co dawałoby uzasadnione przypuszczenie, iż do ustalenia granicy faktycznie doszło, natomiast brakuje dokumentu, który to potwierdza.

Analizując treść pkt 2 &#8222;Opinii technicznej", odnoszącego się do wykonania i skutków wynikających z wykonania w/w operatu, nie sposób uznać za udowodnione, co sugeruje WB(...), że skutkiem prawnym wykonania tego operatu było ustalenie spornej granicy. Użyte w opinii określenie, że &#8222;wykonawca pomierzył prawdopodobnie stan użytkowania na gruncie, przyjął ten stan jako stan własności, ustalając tym samym granice bez zawiadomienia i zgody stron zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości sąsiednich" jest przypuszczeniem i domysłem, a nie faktem, który został udowodniony. Kontrowersyjne w tym określeniu i nie udowodnione, ponieważ nie wynika to z dokumentów znajdujących się w przedmiotowym operacie, jest także uznanie za fakt, iż pomierzone wówczas ogrodzenie znajdujące się na działce ..1, stanowiło granice użytkowania przez właścicieli działki ..3. Równie prawdopodobne jest założenie, że granice użytkowania tych osób powinno stanowić ogrodzenie znajdujące się na działce ..3, które analogicznie jak poprzednie nie odzwierciedlało faktycznych granic użytkowania.

Biorąc pod uwagę jednoznacznie wyrażoną w tym zakresie opinię przez Wojewódzkie Biuro (...), z którą w sposób oczywisty zgodzić się nie można, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, mający stwierdzić, że wobec nieistnienia w operacie jednostkowym KEM-(...)/86 jakichkolwiek dokumentów świadczących o ustaleniu granicy pomiędzy działkami ..3, a działkami nr ..1 i ..2, przedmiotowa granica w tym postępowaniu nie została ustalona, a nie jak bezzasadnie przyjęli WINGiK i WB(...) - że została ustalona niewłaściwie lub niezgodnie z Instrukcją Techniczną G-4 i obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/86;
2. mapa ewidencyjna;
3. Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczaniu nieruchomości (Dz. U.z 1946r. Nr 53 póz. 298);
4. Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości (Dz.U. z 1948r. Nr 55póz. 439);
5. Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz.32);
6. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r. w sprawie ewidencji gruntów;
7. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntem! i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z1985r.Nr22poz.99);
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
B. Przyjęcie granicy.

W mojej ocenie, szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy pozwala stwierdzić, że w postępowaniu przeprowadzonym przez geodetę w 1986r. przedmiotowa granica nie została przyjęta.

Zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 1986r. (gdzie protokół z tej czynności nie był sporządzany), jak i w okresie późniejszym (z czynności obligatoryjnie sporządza się protokół), przyjęcie granic w swojej istocie sprowadzało się wówczas i obecnie sprowadza, do zagwarantowania zgodności określanych granic z danymi ewidencyjnymi. Przyjęcie granicy zarówno w stanie prawnym obowiązującym wówczas nie mogło skutkować, jak i obecnie nie skutkuje, zmianą granic nieruchomości. Ponieważ w 1986r. przyjęcie granic przedmiotowych nieruchomości mogło odbyć się bez zawiadamiania stron i bez sporządzania protokołu, wykluczonym jest, aby czynność ta mogła zmienić stany własności nieruchomości sąsiednich.

Ponieważ z przedmiotowego operatu wynika, że określona tam granica w istotny sposób odbiega od danych ewidencyjnych - współrzędne punktów granicznych f i g, stanowiących granicę pomiędzy działkami ..1, ..2 i ..3, różnią się odpowiednio o około 10m. i 7m. w stosunku do danych ewidencyjnych, a zatem nie można uznać, iż przedmiotowa granica została przyjęta. W moim przekonaniu nie można też przedmiotowego postępowania uznać, jako przyjęcie granic wykonane błędnie, ponieważ &#8222;błąd" ten nie polegał np. na dokonaniu niewłaściwych lub niedokładnych obliczeń przy potwierdzaniu stanu ujawnionego w danych ewidencyjnych. Sposób określenia granicy ma znamiona zamiaru zmiany stanu własności, co z uwagi na występowanie istotnych rozbieżności z danymi ewidencyjnymi, nie mogło odbyć się w trybie przyjęcia granic.
III. Operat techniczny KEM-(...)/2003.

A. Przyjęcie granicy pomiędzy działkami ..1, ..2/2 i ..3/4.

Istotnym dla ustalenia stanu faktycznego sprawy jest rozstrzygnięcie, czy w wykonanym przeze mnie opracowaniu KEM-(...)/2003 spoma granica pomiędzy działkami ..1 i ..2/2 a działką ..3/4 została przyjęta, czy też granica ta została przeze mnie ustalona.

W mojej ocenie, granica ta w przeprowadzonym postępowaniu w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości została przyjęta, zgodnie z archiwalnymi dokumentami źródłowymi. Przyjęcie tej granicy było możliwe i dopuszczalne, z uwagi na istnienie wiarygodnego szkicu polowego nr 12, czytelnych miar opisanych na tym szkicu, jednoznacznie określonego początku (opartego o narożnik budynku istniejącego od kilkudziesięciu lat) i końca linii pomiarowej (oznaczonego na szkicu polowym nr 12 pkt jako nr 166, którego współrzędne zostały określone i w 1997r. przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), wykonanych przeze mnie pomiarów uzupełniających w terenie, w szczególności budynku, o który oparto linię pomiarową.

Generalnie można zgodzić się ze stanowiskiem Wojewódzkiego Biura (...) wyrażonego w pkt 1 &#8222;Opinii technicznej", iż dane zawarte na szkicu polowym oraz zarysie pomiarowym nie dają możliwości jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych poszczególnych działek. Jednakże, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednej strony z punktem jednoznacznie określonym, którego współrzędne zostały w 1997r. przyjęte do zasobu (punkt oznaczony na szkicu jako nr 166), i z drugiej strony narożnikiem budynku, którego położenie w terenie od kilkudziesięciu lat nie uległo zmianie. W moim przekonaniu tak określone dane ewidencyjne są jednoznaczne i nie byb uzasadnionego powodu ani podstaw do ich kwestionowania, ani do przeprowadzania procedury ustalenia tej granicy. Warto przy tym nadmienić, iż w danych udostępnionych przez Ośrodek nie było żadnej informacji, że współrzędne punktu oznaczonego na szkicu jako nr 166, przyjęte do zasobu w1997r., nie spełniają wymagań dokładnościowych, lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględniane przy wykonywaniu innych podziałów.

Wykonane przeze mnie w tym zakresie czynności wyczerpują znamiona procedury przyjęcia granicy, a nie jej ustalenia. Dowodem potwierdzającym powyższe twierdzenie jest spójność obliczonych przeze mnie współrzędnych punktów granicznych bicz danymi wykazanymi w operatach ewidencyjnych. Przyjęcie kwestionowanej granicy, a nie jak błędnie to określa WINGiK - jej ustalenie, potwierdza zapis w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym z dnia (...), w którym stwierdzam, że &#8222;Na odcinku b-c granicę ustaloną zgodnie z danymi z op. ewid. gruntów KEM-(...)/65 zastabilizowano kołkami i rurkami metalowymi.". Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotowa granica, wykazana w danych ewidencyjnych, w prowadzonym postępowaniu została przeze mnie zaakceptowana i określona zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów KEM-(...)/65, wyrazem czego było zastabilizowanie jej na gruncie.

Z uwagi na spójne stanowisko zajęte przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) oraz Wojewódzkie Biuro (...), stwierdzające jakobym w ramach wykonywanego opracowania dokonał(a) ustalenia granicy kwestionowanej przez Skarżącą, wnoszę o przeprowadzenie dowodu polegającego na wydaniu opinii przez biegłego, która stwierdzić powinna, że zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, granica na odcinku b-c została przyjęta, zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, a nie jak bezzasadnie zarzuca WINGiK i WB(...) - ustalona.

Środki dowodowe:
1. opracowanie geodezyjne KEM-(...)/2003, w tym protokół graniczny z (...);
2. operat ewidencyjny KEM-(...)/65;
3. Szkic polowy nr 12 z 1962r;
4. pomiary uzupełniające w terenie.
B. Przyjęcie/ ustalenie pozostałych granic.

Odrębną grupą zarzutów formułowanych przez WINGiK, stanowią zarzuty dotyczące przyjęcia/ustalenia pozostałych granic dzielonej przeze mnie w 2002 i 2003r. dz. nr ew. ..1.

Analiza sporządzonego przeze mnie operatu jednostkowego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż tryb wykonywanego przeze mnie podziału nieruchomości był zgodny z §6 ust.2-3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzania i rodzajów dokumentacji wymaganych w tym postępowaniu. Zgodnie z w/w przepisami rozporządzenia zawiadomiłem(am) zainteresowane strony o czynnościach przyjęcia granic dzielonej nieruchomości, dowodem czego są zawiadomienia wysłane do stron postępowania. W terminie określonym w zawiadomieniach, tj. w dniu (...) zainteresowane strony stawiły się na gruncie. Po przedstawieniu przeze mnie przebiegu granic zgodnie z danymi ewidencyjnymi, zainteresowane strony zdecydowały o dokonaniu nieznacznych korekt przebiegu granic w stosunku do danych ewidencyjnych, wyrazem czego było złożenie zgodnych oświadczeń stron w sporządzonym przeze mnie protokole granicznym. W szczególności zgodzono się na przebieg granic po istniejących ogrodzeniach, które zostały następnie przeze mnie pomierzone, a uzyskane współrzędne wykorzystane do ustalenia przebiegu granicy. Z uwagi na powyższe niezrozumiały jest zarzut sformułowany przez Wojewódzkie Biuro (...), że ustaliłam granice działki ..1 w ramach bieżącego opracowania sugerujący, jakoby w procedurze dokonywania podziału nieruchomości ustalenie granic tej nieruchomości było niedopuszczalne.


C. Sposób wykonania obliczeń.

Analiza sporządzonego przeze mnie opracowania geodezyjnego KEM-(...)/2003 wskazuje, iż kwestionowana przez Skarżącą granica pomiędzy działkami nr ..1, ..2/2 a działką ..3/4, określona została współrzędnymi punktów granicznych nr b i c tego opracowania. Współrzędne te zostały obliczone przeze mnie poprawnie, zgodnie z danymi ewidencyjnymi, w szczególności wyliczone punkty graniczne bezspornie leżą na jednoznacznie określonej na szkicu pomiarówce, z zachowaniem czołówek opisanych na w/w szkicu. Nie można zatem zgodzić się z zarzutem dotyczącym sposobu obliczenia współrzędnych punktów zwłaszcza, że WINGiK nie przywołuje żadnego przepisu prawa, który został naruszony, a który obligowałby wykonawcę do obliczenia tych punktów takim, a nie innym sposobem obliczenia współrzędnych.
Dwa zarzuty stawiane przez WINGiK, które wymagają odrębnej analizy, to niedołączenie do sporządzonego przeze mnie operatu obliczeń oraz sposób wykonania wykazu zmian gruntowych. Wnoszę, aby w przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uwzględnił istotne, systemowe, aspekty towarzyszące wykonywaniu opracowań geodezyjnych w PODGiK w (...) w rozpatrywanym okresie.


D. Brak dołączonych obliczeń do operatu technicznego.

W mojej ocenie, dla rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy istotnym jest uwzględnienie wprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym tzw. &#8222;obrębowego" kompletowania dokumentacji, wymaganego w omawianym okresie przez PODGiK w (...).

Sposób ten polegał na tym, iż do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączano jedynie niektóre dokumenty, określone przez Ośrodek. Pomimo wydania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zarządzenia nr 1 z dnia 4 lutego 1992r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej O-3 &#8222;Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej'", do jesieni 2003r. w PODGiK w (...) obowiązywały inne ustalenia w zakresie kompletowania operatów, których przestrzegania wymagano od wszystkich geodetów wykonujących opracowania na tym terenie.

W okresie tym, przekazywana do zasobu dokumentacja nie była kompletowana wg załącznika Nr 6 do Instrukcji O-3 Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (zasób bazowy, zasób użytkowy, zasób przejściowy), a w opracowanych operatach nie wymagano w szczególności sprawozdań technicznych i wykonanych obliczeń. O problemie rygorystycznego egzekwowania kompletowania dokumentacji przez PODGiK w (...), według standardów ustalanych przez siebie, a nie określonych w Instrukcji O-3, świadczy dobitnie wszczęte, na mój wniosek, postępowanie przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (w załączeniu kopie pismm do WINGiK z dnia (...) 2003r., (...) 2003r. i rozstrzygnięcia z dnia (...)2004r). Wydaje się, że dopiero interwencja WINGiK wymusiła na Ośrodku kompletowanie operatów wg standardów określonych Instrukcją O-3.


E. Wykazy zmian gruntowych

Z opisaną powyżej praktyką dotyczącą wprowadzania własnych wytycznych/ustaleń przez Ośrodek, wiąże się ściśle problematyka sporządzania wykazów zmian gruntowych.

Ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wymaga przyznania, że w rozpatrywanym okresie w PODGiK w (...) istniały dwie grupy miejscowości, dla których odmiennie sporządzano mapy podziałowe i związane z tym wykazy zmian gruntowych. W pierwszej grupie znajdowały się takie miejscowości jak: (...), (...) i (...), dla których prowadzona przez Ośrodek ewidencja gruntów opracowana była z dokładnością do 1 m.kw. Drugą grupę stanowiły pozostałe obręby gminy, w tym m. (...), gdzie ewidencja gruntów prowadzona była z dokładnością do 1 ara. Dowodem na potwierdzenie zróżnicowanych wymagań dla opracowanych operatów technicznych są wszystkie mapy podziałowe i wykazy zmian gruntowych z omawianego okresu, wykonywane nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkich geodetów.

Dla miejscowości (...) mapy i wykazy zmian gruntowych sporządzane były wyłącznie z dokładnością 1 m.kw, natomiast dla pozostałej części gminy mapy zawierały podwójne wykazy powierzchni, tj. z dokładnością do 1 m.kw. oraz do 1 ara, a wykazy zmian gruntowych z dokładnością wyłącznie do 1 ara. W celu zobrazowania tych wymagań Ośrodka, w załączeniu przedstawiam przykładowo wypełniony &#8222;Wykaz zmian gruntowych - Stan nowy", wyjaśniający zasady sporządzania tych wykazów dla obu grup miejscowości.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż niedołączanie do operatów obliczeń, a także sposób sporządzania wykazu zmian gruntowych było standardem, a nie odstępstwem od wymagań, określonych przez PODGiK.


Celem ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie, wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, z lat 2002 i 2003, będących w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), który wykaże, iż sformułowane w tym zakresie przez WINGiK zarzuty dotyczą rozwiązań systemowych, a nie jednostkowego działania geodety.

Środki dowodowe:
1. opracowania jednostkowe dla wsi (...) z okresu 2002 - 2003r.;
2. opracowania jednostkowe dla wsi (...) i pozostałych obrębów gminy (...) z okresu 2002-2003r.


Z uwagi na powyższe wnoszę o przeprowadzenie postulowanych dowodów, które w moim przekonaniu mają istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.


Jednocześnie, na podstawie art. 73 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wnoszę o wydanie uwierzytelnionych odpisów wszelkich dokumentów dotyczących wszystkich postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych przez WINGiK w stosunku do mojej osoby (z wyjątkiem postępowania zakończonego decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...)).

Jak wynika z Pana/Pani pisma z dnia (...), przeciwko mnie została wszczęta i prowadzona znaczna liczba postępowań dyscyplinarnych. Informacja ta jest dla mnie zaskakująca i budzi moje zaniepokojenie, gdyż nie posiadam żadnej wiedzy o tych postępowaniach. Jedynym postępowaniem, jakie jest mi znane i w którym byłem(am) stroną, to postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zakończone decyzją Głównego Geodety Kraju nr (...) z dnia (...). W przedmiotowej decyzji Główny Geodeta Kraju orzekł, że zebrane dokumenty, materiały i opinie w sprawie nie wskazywały na naruszenie przeze mnie art.42 ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z uwagi na to, iż bezspornie powinienem(am) był(a) uczestniczyć w tych postępowaniach jako strona, a w nich nie uczestniczyłem(am), wnioskowane odpisy z akt są mi niezbędne do zapoznania się, kiedy i jakie postępowania dyscyplinarne były przeciwko mnie wszczęte i przeprowadzone, jakie stawiano mi zarzuty, jak je rozpatrzono i ewentualnie, jakimi sankcjami dyscyplinarnymi mnie ukarano, a także w celu podjęcia przeze mnie stosownych czynności prawnych.

Z uwagi na zamieszkiwanie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od (...), uprzejmie proszę o przesłanie w/w dokumentów pocztą.


Z poważaniem
>>

Uff... jak ktoś doczytał do tego miejsca, to podziwiam...

Tym razem nie będę opatrywał tego pisma komentarzem. Poczekam na Wasze opinie.Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2009-03-11 13:11 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 32919 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5977 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5930 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4698 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3504 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3673 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3475 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3193 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3504 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2614 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2570 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3092 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3159 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2788 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2889 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2727 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2412 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2224 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2776 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2248 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2731 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2052 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2615 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2160 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2075 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2442 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2129 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1935 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2936 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1757 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2117 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1825 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1788 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3161 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1840 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1996 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1625 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1734 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1766 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1693 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1651 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1681 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2164 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1809 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1531 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2352 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2666 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1884 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1707 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1779 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1642 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1864 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2042 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2069 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1705 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1561 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1754 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2732 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2025 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2003 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2463 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2490 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2697 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2919 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1629 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2513 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1495 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2449 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2591 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1683 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2002 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1699 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2416 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1683 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2266 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1783 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2330 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1956 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2046 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2294 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1627 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1598 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1895 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1646 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1611 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2037 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1579 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1611 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2192 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1575 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1856 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1719 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2124 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1923 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1739 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2278 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1913 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2135 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1699 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1601 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2145 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1490 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1659 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1373 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2187 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1494 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1597 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1604 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1928 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1651 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2083 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1913 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1639 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2032 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1589 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1492 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1669 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1776 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1932 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1936 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1906 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1667 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1919 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1863 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1601 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1337 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1501 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1789 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1925 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1606 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1632 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2214 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2382 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1357 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1814 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1565 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1629 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1580 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1908 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1541 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1984 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2434 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1505 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1634 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2200 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1493 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1539 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2046 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1569 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1620 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1565 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1601 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1474 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1727 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1716 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1599 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1631 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1850 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1751 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1579 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1719 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1696 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2081 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1722 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1600 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1607 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1569 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1937 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2675 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1780 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2127 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1501 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1448 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1567 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1743 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1434 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1527 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1380 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1792 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1532 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1632 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2133 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1484 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1405 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1689 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1709 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1448 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1625 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1844 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1611 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1758 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1421 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1387 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1361 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1709 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1466 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1613 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1429 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1534 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1625 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1380 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1703 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1797 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1836 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1785 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1407 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1439 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1317 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1483 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1451 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1337 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1543 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1385 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1472 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1323 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1318 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1392 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1499 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1373 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1255 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1390 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1321 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1365 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1559 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1634 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1423 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1336 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1280 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1341 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1229 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1252 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1172 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1203 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1259 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1175 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1168 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1280 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1213 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1216 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1221 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1372 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1440 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1288 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1296 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1308 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1339 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1910 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1252 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1294 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1222 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1238 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1267 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1332 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1288 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1349 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1372 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1207 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1216 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1220 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1158 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1343 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1328 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1231 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1359 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1298 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1339 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1381 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1362 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1635 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1513 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1214 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1285 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1406 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1371 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1154 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1398 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1377 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1328 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1256 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1092 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1101 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1222 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1174 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1246 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1211 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1176 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1219 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1454 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1467 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1425 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1260 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1265 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1182 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1198 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1186 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1288 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1226 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1142 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1153 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1203 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1152 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1198 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1224 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1158 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1328 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1387 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1227 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1274 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1192 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1279 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1494 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1179 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1094 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1136 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1083 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1350 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1438 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1282 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1223 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1196 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1218 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1263 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1157 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1013 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1131 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1117 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1063 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1106 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 983 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1029 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1101 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1284 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1036 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1184 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1167 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1108 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1095 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 924 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1112 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1087 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1052 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1121 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1301 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1033 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1041 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1104 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1169 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1072 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 982 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 985 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1277 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1147 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1047 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1049 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1040 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1115 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1112 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1016 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 890 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1004 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1161 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1027 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1154 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 990 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 966 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 989 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1141 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1130 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1054 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1207 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1149 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1362 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1182 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1307 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1006 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1152 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1086 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1112 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1010 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 864 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1048 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 967 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 978 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1005 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1055 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 985 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1043 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1182 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1022 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1021 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1062 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1017 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 991 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1072 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 893 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 953 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1048 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1050 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1117 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 969 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 754 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1062 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1018 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1511 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1256 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1453 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1117 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 889 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 909 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1010 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1008 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1061 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1242 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1651 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.