GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 16 gru 2010 - 15:27:18

Witam.

Ja już wcześniej wsponmiałem decyzja GGK została przez WSA uchylona... Ale jak się okazuje z uzasadnienia wyroku Sąd zarzucił GGK naruszenie nie tylko art.7 i 77 kpa, ale także art. 76 §3 i 107 §3 kpa, o co zresztą w Skardze do WSA geodeta wnosił... Czyli okazało się, że do uchylenia decyzji wystarczyły same kwestie prodeduralne, bo Sąd ani w jednym zdaniu uzasadnienia nie zajął się kwestiami merytorycznymi...

A co było źle z tą procedurą? Sami przeczytajcie... Zastrzegam jedynie od razu, że wyrok jest jeszcze nieprawomocny... smiling smiley


<<
Wojewódzki Sąd Administracyjny w (...) zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja narusza art. 7, art. 76 §3, art. 77 §1 i art. 107 §3 kpa w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Organ orzekający słusznie wskazał na przysługiwanie (...) Wojewódzkiego Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ustawowego uprawnienia do wnioskowania o ukaranie uprawnionego geodety w trybie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przysługiwanie takiego uprawnienia nie jest jednak wystarczającym argumentem - jak potraktowano to w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji - do uznania, iż procedura i kończący ją protokół kontroli dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach §7 - §12 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, póz. 837), nie ma znaczenia dla dopuszczalności dokonywania
kolejnej oceny takiej dokumentacji na potrzeby postępowania dyscyplinarnego wobec geodety, który ją sporządził. Wręcz przeciwnie - co podkreślono w skardze - przyjęcie opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po uprzednim poddaniu go kontroli przez osoby uprawnione i sporządzeniu na tę okoliczność stosownego protokołu na podstawie §11 powołanego rozporządzenia oznacza, iż jakkolwiek możliwa jest ponowna ocena tego opracowania geodezyjnego na potrzeby postępowania dyscyplinarnego, to jednak w uzasadnieniu decyzji wydanej w ramach takiego postępowania organ orzekający zobowiązany jest wykazać, iż uprzednia kontrola i sporządzony protokół nie są prawidłowe. Sporządzony uprzednio protokół kontroli oraz następcze przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią bowiem urzędowy dowód stwierdzonych w tych dokumentach okoliczności - w rozumieniu art. 76 ust. 1 kpa - dlatego ich podważenie wymaga przeprowadzenia przeciwdowodu.

W rozpatrywanej sprawie, sporządzona w 2003 r. przez skarżącego(ą) dokumentacja podziałowa - na tle której wydano zaskarżoną decyzję - była przedmiotem kontroli zakończonej protokołem z dnia ... 2003 r. nr ... i następnie dokumentacja ta została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr KEM-.../2003. Przyjęcie to oznacza, iż dokumentacja ta odpowiada wymogom określonym w §9 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., w tym zatem przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności oraz zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji.

O ile więc organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne wobec skarżącego(j) mógł podważyć - wynikające z przyjęcia sporządzonego przez niego(ą) opracowania do zasobu - domniemanie jego prawidłowości, to jednak nie dał temu wyrazu w zaskarżonej decyzji. Wskazał jedynie na istnienie w aktach sprawy opinii technicznych sporządzonych przez Wojewódzkie Biuro (...) w (...). Z tak lakonicznego wskazania nie wynika jednak, jaki charakter posiadają te opinie, a w szczególności czy mogą (i z czego to wynika) stanowić przeciwdowód w rozumieniu art. 76 §3 kpa, podważający protokół kontroli, w którym nie zarzucono takich wadliwości, jakie wskazano w tych opiniach, i czy mogą podważać również domniemania wynikające z §9 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. związane z przyjęciem opracowania skarżącej do zasobu.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli więc według art. 12 tej ustawy wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany po ich wykonaniu przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to procedura określona w §7-§12 powołanego rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. stanowi formę urzędowej kontroli wykonanej pracy przez geodetę w kontekście spełnienia wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie decyzji z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety na podstawie art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku ze sporządzonym przez tego geodetę opracowaniem, które zostało skontrolowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zatem możliwe tylko po uprzednim jednoznacznym podważeniu przeprowadzonej uprzednio kontroli w sposób i na zasadach dowodowych adekwatnych do urzędowego charakteru tej kontroli i związanych z nią domniemań co do prawidłowości sporządzonego opracowania.

Z akt sprawy wynika, iż pomimo sformułowanych przez organ orzekający ocen wobec opracowania podziałowego z 2003 r., opracowanie to nadal należy do zasobu, jako obowiązujące, dlatego słusznie w skardze zarzucono, iż negatywna ocena tego opracowania musi najpierw znaleźć wyraz w podjęciu wobec niego stosownych działań kontrolnych w przepisanej do tego procedurze i formie, aby następnie można było wydać właściwe rozstrzygnięcie z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety. Obecnie bowiem powstała sytuacja, w której na potrzeby postępowania dyscyplinarnego opracowanie podziałowe skarżącego(j) z 2003 r. uznane zostało za nieprawidłowe, jednakże opracowanie to nadal pozostaje w zasobie ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi przy wykonywaniu kolejnych prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących terenu objętego tym opracowaniem.

W postępowaniu zakończonym zaskarżoną decyzją nie wyjaśniono zatem w sposób określony w art. 7 i art. 77 §1 kpa, i w konsekwencji z naruszeniem art. 107 §3 kpa, w uzasadnieniu tej decyzji nie ustosunkowano się do mocy dowodowej procedury kontrolnej opracowania podziałowego skarżącego(j) wykonanego w 2003 r., która to procedura poprzedzała przyjęcie tego opracowania do zasobu. Zważywszy zaś na urzędowy charakter tej procedury, zaskarżona decyzja w tym zakresie narusza również art. 76 §3 kpa. Wskazane naruszenia mogły przy tym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, skoro bez skutecznego przeprowadzenia przeciwdowodu w rozumieniu art. 76 §3 kpa wobec procedury i dokumentów przyjęcia opracowania podziałowego skarżącego(j) z 2003 r. do zasobu, przyjęcie to skutkuje domniemaniem prawidłowości tego opracowania.

Uwzględniając, iż w rozpatrywanej sprawie dwukrotnie orzeka ten sam organ administracji, za uzasadnione należało uznać uchylenie jedynie zaskarżonej decyzji, aby w procedurze ponownego rozpatrzenia sprawy organ ten uzupełnił postępowanie i wydał nowe rozstrzygnięcie bez wskazanych wyżej naruszeń prawa.

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie zarzuty skarżącego(j) dotyczące sposobu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ponieważ organ ten - w związku z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - jedynie wnioskuje o nałożenie kary dyscyplinarnej, o której orzeka Główny Geodeta Kraju. Skoro zaś kara orzekana jest w drodze decyzji, to znaczy, że postępowanie o jej wydanie wszczynane jest dopiero przez Głównego Geodetę Kraju.
Jakkolwiek więc, przed złożeniem wniosku, wojewódzki inspektor powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające służące ustaleniu zasadności wnioskowania o nałożenie kary dyscyplinarnej na uprawnionego geodetę, o tyle samo postępowanie o wydanie w tym przedmiocie decyzji wszczyna Główny Geodeta Kraju, i dopiero w tym postępowaniu dokonuje się oceny wszystkich dowodów i dokumentów, i w miarę potrzeby uzupełnia się to postępowanie o kolejne dowody i dokumenty dla zachowania wymogów określonych w art. 7 i w art. 77 §1 kpa, aby w wydanej decyzji - podejmując stosowne rozstrzygnięcie - uzasadnić je z odniesieniem się do wszystkich zarzutów i wniosków zgłaszanych przez stronę postępowania.

Zarzut skarżącego(j) dotyczący zaniechania przez organ orzekający powołania biegłego na obecnym etapie postępowania o jest tyle niezasadny, iż dopiero po uzupełnieniu przez organ orzekający postępowania w sposób wyżej wskazany okaże się - czemu organ będzie musiał dać stosowny wyraz - czy będzie konieczne powoływanie biegłego.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 145 §1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270, ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, organ orzekający ustali, czy sporządzone dotychczas opinie techniczne spełniają prawne wymogi podważenia - w trybie art. 76 §3 kpa - oceny opracowania podziałowego skarżącego(j) z 2003 r. wynikającej z okoliczności przyjęcia tego opracowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stosownej procedurze kontrolnej, dając temu stosowny wyraz w nowym rozstrzygnięciu.
>>


A więc WSA podzielił argumenty podnoszone przez geodetę... Powtórzę tu kilka stwierdzeń Sądu, które w mojej ocenie robią rewolucję w dotychczasowej praktyce stosowanej przez WINGiK-a i GGK:

1. Sporządzony uprzednio protokół kontroli oraz następcze przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią bowiem urzędowy dowód stwierdzonych w tych dokumentach okoliczności - w rozumieniu art. 76 ust. 1 kpa - dlatego ich podważenie wymaga przeprowadzenia przeciwdowodu.

2. (...) procedura określona w §7-§12 powołanego rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. stanowi formę urzędowej kontroli wykonanej pracy przez geodetę w kontekście spełnienia wymagań określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Wydanie decyzji z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety na podstawie art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku ze sporządzonym przez tego geodetę opracowaniem, które zostało skontrolowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest zatem możliwe tylko po uprzednim jednoznacznym podważeniu przeprowadzonej uprzednio kontroli w sposób i na zasadach dowodowych adekwatnych do urzędowego charakteru tej kontroli i związanych z nią domniemań co do prawidłowości sporządzonego opracowania.


Ja te stwierdzenia Sądu odczytuję jednoznacznie: dopóki organ w przepisanej do tego procedurze i formie (procedurze kontroli, o której mowa w art.9 ustawy PGiK) nie wykaże wadliwości operatu przyjętego do zasobu, to zarzuty dotyczące nieprawidłowości takiego operatu pozostają wyłącznie w sferze prywatnych opinii i ocen, nie dających się obronić przed WSA...

I bardzo dobrze... Brawo WSA. Bo takie podejście do problemu ma swój sens i logikę. Zwłaszcza, że organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mają prawne narzędzie do kontroli (a więc i do stwierdzania wad) przyjętych do zasobu operatów.

No cóż do tego można dodać... Może jedynie to - dedykację dla GGK: [www.youtube.com]

Pozdrawiam, Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33318 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6086 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6075 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4834 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3621 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3936 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3564 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3325 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3709 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2742 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2693 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3293 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3263 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2905 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2994 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2817 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2527 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2278 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2896 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2369 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2933 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2120 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2678 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2232 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2131 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2621 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2229 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2013 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3089 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1819 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2181 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1912 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1897 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3279 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1953 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2080 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1717 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1841 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1860 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1797 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1736 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1785 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2257 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1924 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1630 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2456 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2773 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2002 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1767 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1847 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1739 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1961 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2138 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2137 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1789 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1713 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1847 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2812 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2123 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2282 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2693 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2602 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2863 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3071 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1709 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2771 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1559 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2552 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2681 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1776 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2069 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1812 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2519 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1766 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2347 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1851 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2403 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2028 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2126 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2402 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1725 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1675 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1996 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1748 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1830 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2127 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1669 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1718 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2303 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1650 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1959 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1808 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2194 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2009 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1850 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2476 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1995 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2385 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1766 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1672 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2257 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1592 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1741 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1466 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2259 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1595 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1702 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1709 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2038 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1757 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2206 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1989 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1744 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2130 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1661 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1602 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1775 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1869 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2044 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2047 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1999 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1770 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1985 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1943 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1670 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1429 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1575 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1937 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2033 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1683 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1730 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2314 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2662 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1429 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1928 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1698 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1796 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1641 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1979 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1630 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2059 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2571 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1579 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1797 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2278 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1549 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1626 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2119 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1713 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1705 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1658 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1668 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1579 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1817 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1790 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1678 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1794 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1991 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1825 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1685 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1800 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1775 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2167 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1834 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1760 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1714 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1653 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2037 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2832 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1853 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2278 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1605 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1546 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1634 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1869 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1501 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1637 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1479 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1861 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1630 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1708 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2279 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1597 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1477 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1798 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1774 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1514 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1685 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2081 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1729 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1827 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1522 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1479 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1453 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1826 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1578 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1704 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1548 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1601 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1723 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1453 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1805 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1910 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1905 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1886 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1516 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1518 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1393 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1586 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1567 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1397 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1644 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1488 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1544 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1382 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1425 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1496 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1589 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1453 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1360 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1468 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1406 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1452 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1647 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1722 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1532 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1422 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1381 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1418 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1327 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1361 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1277 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1314 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1336 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1251 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1272 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1382 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1288 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1311 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1291 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1501 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1542 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1357 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1378 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1416 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1446 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1981 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1349 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1363 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1325 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1326 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1340 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1399 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1383 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1458 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1449 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1284 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1292 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1316 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1261 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1436 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1418 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1313 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1424 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1412 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1437 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1532 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1435 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1736 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1617 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1363 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1427 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1475 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1469 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1238 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1482 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1448 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1401 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1319 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1182 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1169 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1324 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1247 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1355 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1283 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1287 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1349 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1701 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1537 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1549 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1337 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1352 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1253 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1294 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1287 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1352 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1312 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1223 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1255 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1305 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1225 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1293 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1296 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1236 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1402 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1498 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1335 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1355 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1271 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1394 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1608 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1242 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1175 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1237 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1160 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1464 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1537 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1385 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1297 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1274 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1285 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1356 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1216 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1122 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1219 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1193 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1132 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1180 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1089 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1102 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1204 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1403 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1169 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1230 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1273 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1240 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1205 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1169 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 993 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1186 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1160 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1132 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1228 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1413 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1132 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1142 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1199 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1245 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1152 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1055 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1060 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1379 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1273 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1119 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1198 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1168 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1319 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1199 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1076 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 999 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1118 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1235 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1099 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1265 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1065 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1062 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1253 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1223 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1138 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1302 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1222 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1432 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1258 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1395 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1098 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1226 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1195 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1222 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1080 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 920 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1157 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1041 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1050 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1118 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1127 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1073 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1118 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1266 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1131 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1109 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1173 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1098 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1102 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1157 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 998 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1033 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1146 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1133 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1230 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1039 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 866 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1134 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1093 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1707 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1414 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1547 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1178 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 979 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1022 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1085 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1111 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1172 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1326 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1754 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.