GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 30 lis 2010 - 17:49:56

GGK - niestety - czego zresztą należało się spodziewać, skargi nie uwzględnił, a więc w ustawowym terminie musiał ją przesłać do WSA. No i oczywiście na tę okoliczność sporządził "Odpowiedź na skargę". Oto ona:

<<
Wojewódzki Sąd Administracyjny w ...
Skarżący(a):
...

Organ administracji:
Główny Geodeta Kraju ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa


Odpowiedź na skargę

Wnoszę o oddalenie skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia ... 2010 r., nr ..., złożoną osobiście, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Katografii w dniu ... 2010 r., przez Pana/Panią ... zam. ... .


Uzasadnienie

Działając na podstawie przepisów art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, póz. 2027 z późn. zm.) zwaną w dalszej części pgik, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, póz. 1071 z późn. zm.) zwaną w dalszej części kpa, Główny Geodeta Kraju decyzją nr ... z dnia ... 2010 r. na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zwanego w dalszej części Inspektorem, postanowił udzielić Skarżącemu(j) nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w związku z naruszeniem ze swojej winy przepisu art. 42 ust. 3 pgik. Pan/Pani ... działając na podstawie art. 127 § 3 kpa wniósł(a) o ponowne rozpatrzenie sprawy. Główny Geodeta Kraju biorąc pod uwagę zarzuty i wyjaśnienia Skarżącego(j) zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który wpłynął do Urzędu pismem z dnia ... 2010 r., oraz całość zebranych akt sprawy, decyzją z dnia ... 2010 r. nr ... utrzymał w mocy swoją decyzję nr ... z dnia ... 2010 r. w sprawie udzielenia kary nagany z wpisaniem jej do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Organ rozpatrując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wziął pod uwagę wyjaśnienia przedstawione przez Skarżącego(ą), miał na uwadze cel postępowania odwoławczego, jakim jest nie tyle kontrola, co uzupełnienie stanu faktycznego i materiału dowodowego ujawnione w okresie pomiędzy orzekaniem w pierwszej instancji, a ponownym orzekaniem w drugiej instancji. W omawianej sprawie Organ poddając ponownej analizie cały zgromadzony materiał stwierdził, iż nie wystąpiły żadne nowe okoliczności, które miałyby wpływ na końcowe rozstrzygnięcie oraz wymiar kary. Organ administracji umożliwił Skarżącemu(j) udział w postępowaniu administracyjnym, w tym m. in. informował o swoich czynnościach i wyczerpująco wyjaśnił zasadność podjętych przez siebie działań.

Pan/Pani ... w piśmie z dnia ... 2010 r., za którym wniósł(a) Skargę na decyzję Głównego Geodety Kraju nr z dnia ...2010 r., nr ... , dokonał(a) błędnej i subiektywnej interpretacji dyspozycji przytoczonych przez siebie ustaw. Strona skarżąca zarzuciła Organowi pominięcie podania przyczyn, z powodu których odmówił wiarygodności stwierdzonej w "Protokole kontroli Starosty ..." nr .../2003 z dnia ... 2003 r. pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji technicznej, dotyczącej podziału nieruchomości położonej w ..., stanowiącej działkę ewidencyjną nr ..1, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zarejestrowanej pod nr KEM-.../2003. Ponadto zarzucił(a) Organowi naruszenie przepisów prawa procesowego, w szczególności art. 107 § 3 kpa.

Zarzut naruszenia art. 107 § 3 kpa, stanowiącego obowiązek zawarcia w uzasadnieniu decyzji w szczególności "wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, jest niczym nieuzasadniony. Główny Geodeta Kraju prowadząc przedmiotowe postępowanie w uzasadnieniu decyzji z ... 2010 r, wyczerpująco wyjaśnił zasadność podjętych przez siebie działań, wyraźnie podkreślając, że głównym dowodem w sprawie, na którym się oparł jest wykonana przez Skarżącego(ą), przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacja techniczna, zarejestrowana pod nr KEM-.../2003, dotycząca podziału nieruchomości położonej w ... .

Zarówno procedura jak i pozytywny wynik kontroli (stwierdzony przez Starostę ... w protokole kontroli nr .../2003 z dnia ... 2003 r. dokument, na który powołuje Skarżący(a) jako "niezasadnie odrzucony dowód") przekazywanej do zasobu dokumentacji w trybie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. nr 78, póz. 837) nie mają w przedmiotowej sprawie znaczenia, gdyż dotyczą innego i prowadzonego przed innym organem postępowania. Podobnie nie mają w przedmiotowej sprawie znaczenia procedura i wynik wszczętego przez Inspektora postępowania ze skargi Pani ... oraz postępowania kontrolnego, wszczętego na podstawie art. 7b ust. l pkt l lit. a pgik, gdyż dotyczą innych i prowadzonych przed innym organem postępowań.

Należy podkreślić, że zarówno w piśmie ... z dnia ... 2010 r. jak i w uzasadnieniu decyzji z dnia ... 2010 r. nr ... Główny Geodeta Kraju poinformował zainteresowanego(ą), iż Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest uprawniony do złożenia wniosku o ukaranie w trybie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - osób posiadających uprawnienia zawodowe, w każdym przypadku naruszenia przez nich ze swojej winy przepisów art. 42 ust. 3 ww. ustawy, niezależnie od wyników kontroli obligatoryjnej, przeprowadzonej w tym przypadku przez Starostę ... zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837) i ewentualnie weryfikowanych w odrębnym trybie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zgodnie z § 11 i § 12 ww. rozporządzenia, jak i rozstrzygnięć innych postępowań.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podał również, iż stosownie do brzmienia art. 78 § 2 kpa, organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania, które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy. Dalej w uzasadnieniu Główny Geodeta Kraju podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o niecelowości przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, jako że w aktach przedmiotowej sprawie znajdują się opinie techniczne w zakresie wykonanych przez skarżącą prac geodezyjnych. Co więcej, wniosek o ukaranie Skarżącego(j) wraz z załączonymi opiniami podpisany jest przez organ uprawniony, który w imieniu wojewody wykonuje zadania przewidziane w pgik dla służby geodezyjnej i kartograficznej i musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, póz. 2498). Wywód powyższy Główny Geodeta Kraju zawarł w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji czym jednocześnie wypełnił dyspozycję zawartą w art. 107§ 3 kpa. Podniesiony przez Pana/Panią ... zarzut uchybienia temu przepisowi nie zasługuje więc na uznanie.

Wymaga w tym miejscu podkreślić, iż przedmiotowe postępowanie, wszczęte w trybie art. 46 ust l i 2, w związku z naruszeniem art. 42 ust.3 pgik miało na celu i zmierzało do ustalenia w sposób jednoznaczny, czy osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii - w tym wypadku Pan/Pani ... - wykonywał(a) swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego w przedmiotowym postępowaniu nie była badana zasadność włączenia dokumentacji geodezyjnej, zaewidencjonowanej pod nr KEM-.../2003, jak wadliwie interpretuje Skarżący(a) podając przykład wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 05-12-2007 r. sygn. II SA/Sz 870/07, a jedynie prawidłowość i staranność wykonywanych przez geodetę uprawnionego czynności zawodowych. Wbrew twierdzeniom Skarżącego(j), przytoczony przez niego(ą) wyrok dotyczy innego stanu faktycznego. Główny Geodeta Kraju podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w decyzjach wydanych w I i II instancji. Organ wydając w sprawie rozstrzygnięcie zarówno w I jak i w II instancji zawarł uzasadnienie określające zarówno stan faktyczny jak i podstawy materialnoprawne.

Zaakcentować należy, iż ustalenia poczynione przez Organ znajdują oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym i dają podstawy do konstatacji, iż działalność zawodowa Skarżącego(j) jest obciążona nieprawidłowościami szczegółowo opisanymi w zaskarżonej decyzji.
Zestawione przez Skarżącego(ą) w dalszej części skargi w punktach zarzuty również należy uznać za nieuzasadnione.

Brak podstawy prawnej w zawiadomieniach o czynnościach przyjęcia przebiegu granic (brak informacji o przyjętym trybie postępowania) wraz z wykazanymi brakami w protokole granicznym znajdującym się w operacie technicznym przyjętym do zasobu pod numerem KEM-.../2003 świadczą, że sporządzony przez Pana/Panią ... w ramach czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka ..1 protokół graniczny jest dokumentem sporządzonym bez podstawy prawnej. Wykonawca dokumentacji nie przeprowadził czynności przyjęcia granic nieruchomości do podziału i nie sporządził protokołu z przeprowadzenia tych czynności, do których był zobowiązany zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, póz. 130).

Pan/Pani ... stwierdzając niezgodność granicy opisanej w operacie jednostkowym KEM-.../86 (ujawnionej na mapie do założenia księgi wieczystej KW ...) z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów kontynuował(a) prace dokonując czynności ustalenia granic działki ...1 w ramach bieżącego opracowania - sporządzając protokół graniczny (wymagany w trybie rozgraniczenia nieruchomości) bez uwzględnienia obowiązujących wówczas przy ustalaniu granic nieruchomości, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, póz. 163 z późn. zm.) w zakresie regulującym sprawy rozgraniczania nieruchomości oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, póz. 453). Należy tutaj podkreślić, że w związku ze stwierdzeniem niezgodności granicy opisanej w operacie jednostkowym KEM-.../86 z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów, o czynnościach ustalenia granic działki ..1 konieczne było zawiadomienie właścicieli działki ..3/3, czego Skarżący(a) nie uczynił(a). Natomiast "przyjęcie tej granicy według stanu prawnego" na podstawie "wystarczających danych źródłowych" opartych na dokumentach uwłaszczeniowych, jak opisuje w skardze Pan/Pani ..., wymagało przeprowadzenia w odrębnym trybie rozgraniczenia nieruchomości, mającego na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, o którym mowa w rozdziale 6 pgik.

Dodatkowo wymienienie w ostatnim punkcie skargi 15 opracowań geodezyjnych, sporządzonych przez Skarżącego(ą), przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomimo nie wykazania w części obejmującej "stan nowy" w wykazach zmian danych ewidencyjnych powierzchni nowych działek projektowanych z dokładnością zapisu do l m , świadczy o systematycznym i świadomym naruszaniu przepisów zawartych w § 61, § 62 i § 85 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, póz. 454) i nie wykonywaniu przez Pana/Panią ... swoich zadań z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.Załączniki:
1. odpis odpowiedzi na skargę,
2. oryginał zaskarżonej decyzji,
3. oryginał dowodu doręczenia ww. decyzji,
4. pozostałe akta sprawy.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. ... Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (bez załączników),
3. a/a
>>

Jak wynika z "Rozdzielnika", geodeta kopii tego dokumentu nie otrzymał... Znaczy się od GGK... Odpis "Odpowiedzi na skargę" został doręczony stronie przez WSA. Oprócz tego odpis "Zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu"... Czyli jedyne 200 zł na konto WSA ... smiling smiley Ale nic to... W zawiadomieniu o dokonaniu wpisu sądowego można przecież wnioskować o zwrot kosztów postępowania, oczywiście w przypadku gdy Sad uwzględni skargę... smiling smiley


Ale wracając do w/w pisma. Pozwolę sobie skomentować kilka stwierdzeń, np.:

>>Zarówno procedura jak i pozytywny wynik kontroli (stwierdzony przez Starostę ... w protokole kontroli nr .../2003 (...) dokument,
>>na który powołuje Skarżący(a) jako "niezasadnie odrzucony dowód") przekazywanej do zasobu dokumentacji (...)
>>nie mają w przedmiotowej sprawie znaczenia, gdyż dotyczą innego i prowadzonego przed innym organem postępowania.
>>Podobnie nie mają w przedmiotowej sprawie znaczenia procedura i wynik wszczętego przez Inspektora postępowania
>>ze skargi Pani ... oraz postępowania kontrolnego, wszczętego na podstawie art. 7b ust. l pkt l lit. a pgik,
>>gdyż dotyczą innych i prowadzonych przed innym organem postępowań.

Czyżby? Nikt przecież oficjalnego dokumentu urzędowego jakim jest "Protokół kontroli nr .../2003" formalnie nie zakwestionował. Prywatne oceny WINGiK-a i GGK mnie w zasadzie nie interesują. Nawet na "chłopski rozum" coś tu nie jest w porządku... Zwłaszcza, że nie powstał jakikolwiek protokół z kontroli urzędu czy przedsiębiorcy. Uważam, że GGK w tym aspekcie po prostu się myli. Zobaczymy, co na tę kwestię odpowie WSA?


>> Wykonawca dokumentacji nie przeprowadził czynności przyjęcia granic nieruchomości do podziału i nie sporządził protokołu z przeprowadzenia tych czynności (...)

To dobitny przykład "rzetelnego" ustalenia przez organ stanu faktycznego sprawy... Geodeta wyjaśnił przecież w swoim piśmie, że protokół taki powstał (podpisały go nawet strony), że znajduje się w jego prywatnym archiwum i dlaczego tak się stało... Ponadto warto było sobie zadać trochę trudu, aby odróżnić czynności od protokołu... To tak jakby ktoś twierdził, że organ decyzji nie wydał, bo na urzędowym piśmie nie napisano "Decyzja"... smiling smiley>>Natomiast "przyjęcie tej granicy według stanu prawnego" na podstawie "wystarczających danych źródłowych" opartych na dokumentach
>> uwłaszczeniowych, jak opisuje w skardze Pan/Pani ..., wymagało przeprowadzenia w odrębnym trybie rozgraniczenia nieruchomości,
>>mającego na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, o którym mowa w rozdziale 6 pgik.

Tak, tak... Babci... Po to strona wnosiła o powołanie biegłego, aby w końcu ktoś organowi wytłumaczył w czym tu jest jego merytoryczny błąd myślowy. Bo tych dwóch geodetów z Departamentu Nadzoru (NIK w słynnym raporcie ujawnił, że pracowało tam raptem dwóch geodetów z uprawnieniami) chyba nie "skumało" tematu. Przykro że tak to odczuwam, ale "krew mnie zalewa", że jak widzę, że sprawą zajmują się niekompetentne osoby. Bo gdyby były kompetentne, to rzeczowo i skutecznie przedstawiłyby swoje racje, popierając je zapisami obowiązującego prawa. Organ jakby nie zauważa, że postępowanie administracyjne polega na dowodzenie, a nie opiniowaniu...

>>wymienienie w ostatnim punkcie skargi 15 opracowań geodezyjnych, sporządzonych przez Skarżącego(ą), przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomimo nie wykazania w części obejmującej "stan nowy" w wykazach zmian danych ewidencyjnych powierzchni nowych działek projektowanych z dokładnością zapisu do l m , świadczy o systematycznym i świadomym naruszaniu przepisów (...)

To świadczy zupełnie o czymś innym... Mianowicie o tym, że takie wymagania postawił ośrodek dokumentacji, a wszyscy geodeci tak robili. Jeżeli ten aspekt sprawy to własna wina geodety, to to chyba kpina... I to ma być rzetelnie ustalony stan faktyczny sprawy? Poza tym, skoro organ tak chce tych 4 miejsc po przecinku, to przecież w operacie one były: na mapie, na szkicach, wszędzie... tylko nie na "wykazie zmian gruntowych"... Bo tak niby wymyślił sobie geodeta - samobójca... smiling smileyStarczy... Teraz czas na to, aby sprawę rozstrzygnął organ niezależny ani od WINGiK, ani od GGK, czyli WSA. Jestem pewien, że Sad dostrzeże w tej sprawie nieprawidłowe działanie organu i "wrzuci do kosza" wydaną decyzję...

Kiedy rozprawa? Nie uwierzycie... Sąd wyznaczył rozprawę w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia skargi przez geodetę (półtora miesiąca po przesłaniu "Odpowiedzi na skargę" i wezwaniu do uiszczenia wpisu)... Szok... smiling smiley Obecność nieobowiązkowa... Jechać na rozprawę?

JECHAĆ!!! Bo od razu będzie wiadomo, jaka jest decyzja Sądu, bo można coś jeszcze "dojaśnić", odpowiedzieć na ew. pytania, złożyć wnioski dowodowe...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2010-11-30 17:53 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33390 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6112 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6106 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4863 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3645 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3966 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3594 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3355 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3734 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2770 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2718 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3324 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3300 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2936 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3008 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2852 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2553 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2296 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2925 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2400 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2962 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2149 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2701 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2265 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2150 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2647 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2261 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2039 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3112 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1843 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2208 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1931 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1925 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3309 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1980 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2111 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1750 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1868 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1885 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1829 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1764 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1810 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2300 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1951 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1660 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2483 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2823 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2032 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1791 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1871 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1764 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2007 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2165 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2160 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1821 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1732 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1871 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2841 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2151 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2335 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2716 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2640 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2890 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3109 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1735 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2806 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1587 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2575 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2708 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1802 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2097 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1832 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2537 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1792 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2378 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1873 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2431 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2054 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2153 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2429 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1748 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1709 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2026 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1773 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1860 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2153 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1697 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1749 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2334 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1674 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1982 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1836 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2218 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2036 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1879 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2503 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2021 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2416 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1792 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1700 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2284 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1618 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1761 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1493 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2293 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1616 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1730 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1735 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2067 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1785 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2235 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2014 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1772 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2153 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1689 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1624 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1802 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1893 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2073 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2072 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2020 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1791 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2007 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1966 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1696 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1456 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1603 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1964 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2053 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1709 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1753 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2344 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2686 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1456 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1959 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1722 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1822 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1665 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2002 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1652 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2088 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2603 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1606 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1823 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2305 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1570 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1644 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2146 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1746 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1735 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1680 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1696 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1605 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1844 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1811 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1698 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1822 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 2017 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1853 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1722 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1845 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1813 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2194 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1860 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1780 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1742 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1680 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2063 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2864 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1877 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2303 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1628 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1576 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1660 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1895 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1527 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1661 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1498 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1893 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1655 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1731 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2307 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1623 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1506 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1827 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1800 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1539 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1707 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2112 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1754 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1851 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1550 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1506 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1479 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1851 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1602 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1729 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1583 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1624 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1749 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1473 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1831 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1942 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1935 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1909 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1540 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1542 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1419 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1612 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1596 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1424 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1671 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1515 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1570 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1405 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1456 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1523 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1614 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1478 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1390 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1492 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1428 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1468 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1676 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1743 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1562 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1440 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1405 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1445 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1350 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1389 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1303 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1342 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1362 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1278 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1299 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1405 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1314 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1334 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1319 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1526 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1567 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1377 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1403 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1445 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1472 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 2014 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1368 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1390 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1351 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1344 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1363 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1425 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1405 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1486 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1470 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1312 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1319 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1344 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1287 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1461 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1449 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1338 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1449 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1436 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1464 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1557 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1459 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1759 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1645 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1391 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1457 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1500 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1494 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1265 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1504 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1475 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1428 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1347 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1203 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1190 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1354 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1275 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1384 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1311 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1315 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1372 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1730 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1566 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1573 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1361 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1370 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1277 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1317 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1314 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1376 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1338 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1249 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1278 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1327 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1248 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1316 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1327 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1253 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1427 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1526 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1362 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1380 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1303 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1416 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1634 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1268 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1193 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1264 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1184 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1493 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1562 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1409 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1323 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1298 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1329 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1377 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1244 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1152 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1236 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1222 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1168 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1201 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1116 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1127 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1233 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1435 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1192 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1262 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1297 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1267 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1232 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1196 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1023 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1214 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1192 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1150 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1260 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1439 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1157 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1163 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1224 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1270 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1181 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1082 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1085 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1405 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1301 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1145 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1216 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1195 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1341 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1222 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1103 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1017 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1142 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1263 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1124 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1296 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1091 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1083 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1121 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1279 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1239 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1160 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1330 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1245 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1461 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1287 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1421 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1116 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1247 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1217 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1252 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1107 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 935 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1179 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1066 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1072 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1152 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1151 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1103 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1149 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1281 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1159 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1136 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1202 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1128 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1126 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1181 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1024 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1054 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1169 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1159 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1254 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1061 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 891 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1167 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1126 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1747 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1446 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1571 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1204 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1006 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1049 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1108 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1137 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1202 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1346 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1774 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.