GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka?
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 07 sie 2011 - 15:51:47

Witam.

Dla zainteresowanych - o ile jeszcze ktoś tą sprawą się interesuje - poniżej przedstawiam treść uzasadnienia wyroku WSA:

<<
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m. in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, póz. 1269, ze zm.) oraz art. 3 § 1 p.p.s.a., sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego.

Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane przepisy, uznał iż zaskarżona decyzja Głównego Geodety Kraju z dnia ... marca 2011 r. narusza prawo w stopniu kwalifikującym ją do wyeliminowania z obrotu prawnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.

Zaskarżona decyzja została wydana w następstwie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa/1755/10, którym uchylono decyzję GGK z dnia ... lipca 2010 r. utrzymującą w mocy, na zasadzie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., decyzję własną tegoż organu z dnia ... czerwca 2010 r. o udzieleniu (...) - posiadającemu(ej) świadectwo uprawnień zawodowych nr ..., kary nagany z wpisaniem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Zgodnie z art. 153 p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność były przedmiotem zaskarżenia.

Postanowienia art. 153 p.p.s.a. oznaczają, że orzeczenie sądu administracyjnego wywiera skutki wykraczające poza zakres postępowania sadowoadministracyjnego, w którym zostało wydane, oraz poza zakres postępowania administracyjnego, w którym została wydana zaskarżona decyzja. Zasięgiem jego oddziaływania objęte zostaje przeszłe postępowanie administracyjne w sprawie. O ile jednak oddziaływanie orzeczenia sądu na zakończone postępowanie administracyjne wiąże się z reguły z samą sentencją orzeczenia, o tyle zasada związania organu ponownie rozpoznającego sprawę wiąże się z pewnymi elementami uzasadnienia wyroku sądu, bowiem mimo użycia w art. 153 p.p.s.a. określenia "orzeczenie", chodzi w nim nie o sentencję, lecz o uzasadnienie orzeczenia.

Przez pojęcie "ocena prawna" rozumie się wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym przypadku w związku z rozpoznawaną sprawą Ocena prawna dotyczyć może zarówno samej wykładni prawa materialnego i procesowego, jak i braku wyjaśnienia w kontrolowanym postępowaniu administracyjnym istotnych okoliczności stanu faktycznego (v. wyrok NSA z dnia 29 lipca 1999 r., IV SA 1177/97, LEX nr 47301). Niezastosowanie się przez organ administracji przy ponownym wydaniu decyzji do oceny prawnej wyrażonej przez Sąd w wyroku narusza zasadę związania organu oceną prawną i oznacza, ze podjęty akt lub czynność są wadliwe (v. postanowienia NSA: z 16 lutego 1998 r., IV SA 975/97, LEX nr 43847 oraz z dnia 25 maja 2001 r., V S 355/01, LEX nr 57181).

Art. 153 p.p.s.a. zawiera postanowienie o wiążącym charakterze "wskazań co do dalszego postępowania" jako drugiego - obok oceny prawnej - elementu wiążącego uzasadnienia orzeczenia sądu administracyjnego. Między oceną prawną a wskazaniami co do dalszego postępowania zachodzi ścisły, immanentny związek. Wskazania stanowią bowiem konsekwencję oceny prawnej, zwłaszcza (chociaż nie wyłącznie) oceny przebiegu postępowania w postaci materiału procesowego zebranego w danej sprawie. Ich celem jest zapobieżenie w przyszłości błędom stwierdzonym przez sąd administracyjny w trakcie kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia, nie zaś aprioryczne rozstrzygnięcie problemów związanych z treścią przyszłego rozstrzygnięcia organu ponownie rozpoznającego sprawę (v. T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005, s. 476).

Przenosząc powyższe uwagi na stan sprawy stwierdzić należy, zaskarżona decyzja narusza art. 153 p.p.s.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu sprawy, w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. Sąd wskazał m.in., iż wydanie decyzji z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety na podstawie art. 46 p.g.k., w związku ze sporządzonym przez tego geodetę opracowaniem, które zostało skontrolowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest możliwe tylko po uprzednim jednoznacznym podważeniu przeprowadzonej uprzednio kontroli w sposób i na zasadach dowodowych adekwatnych do urzędowego charakteru tej kontroli i związanych z nią domniemań co do prawidłowości sporządzonego opracowania.

Dalej Sąd stwierdził, iż pomimo sformułowanych przez organ orzekający ocen wobec opracowania podziałowego nr .../2003 opracowanie to nadal należy do zasobu jako obowiązujące. Podzielając zarzuty podniesione w skardze Sąd wskazał przy tym, iż negatywna ocena ww. opracowania musi najpierw znaleźć wyraz w podjęciu wobec niego stosownych działań kontrolnych w przepisanej do tego procedurze i formie, aby następnie można było wydać właściwe rozstrzygnięcie z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety. Obecnie bowiem powstała sytuacja, w której na potrzeby postępowania dyscyplinarnego opracowanie podziałowe skarżącego(j) z 2003 r. uznane zostało za nieprawidłowe, jednakże opracowanie to nadal pozostaje w zasobie ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi przy wykonywaniu kolejnych prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących terenu objętego tym opracowaniem.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, aby organ orzekający odniósł się w jakikolwiek sposób do ww. kwestii. W szczególności nie wypowiedział się co do tego, czy wobec opracowania podziałowego skarżącego(j) z 2003 r., przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr .../2003, podjęto stosowne działania kontrolne w przepisanej do tego formie i procedurze oraz czy w następstwie tych działań, opracowanie to nadal należy do zasobu jako obowiązujące, czy też nie. Brak jest również informacji na ten temat w aktach administracyjnych sprawy.

Jak wskazano w uzasadnieniu przedmiotowego wyroku, ww. kwestie wymagają uprzedniego wyjaśnienia, aby "następnie można było wydać właściwe rozstrzygnięcie z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety". Zaniechanie organu orzekającego w tym zakresie powoduje, zdaniem Sądu, iż zaskarżona decyzja została wydana co najmniej przedwcześnie i jako taka narusza art. 7 i 77 § 1 k. p. a. w zw. z art. 153 p. p. s. a. Uzasadnione są zatem zarzuty skargi w odnośnym zakresie.

Wobec stwierdzonych naruszeń, zdaniem Sądu, na obecnym etapie postępowania przedwczesne było ustosunkowanie się do pozostałych zarzutów podniesionych w skardze.

Mając na względzie wszystko powyższe Sąd, na podstawie art. 153 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p. p. s. a., orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji wydano w oparciu o art. 152 p. p. s. a. -jak pkt 2 sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i 205 § 1 p. p. s. a. - jak w pkt 3 sentencji wyroku.

Orzekając w sprawie ponownie, Główny Geodeta Kraju będzie miał na względzie ocenę prawną i wskazania do dalszego postępowania zawarte w uzasadnieniu niniejszego wyroku.
>>


Parokrotnie czytałem to orzeczenie... I w sumie Sąd ma 100% racji... GGK bowiem w wydanej decyzji nie wyjaśnił, czy:

1. w stosunku do operatu z 2003r. podjęto "stosowne działania kontrolne w przepisanej do tego formie i procedurze"?
2. opracowanie to nadal należy do zasobu jako obowiązujące, czy też nie?

A są to kluczowe pytania w przypadku gdy nakłada się sankcję z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodety... Wydaje się bowiem oczywistym, że stwierdzenie wadliwości opracowania winno odbywać się w procedurze "adekwatnej" do procedury kontroli operatu na etapie jego przyjmowania do zasobu. Oczywistym wydaje się też, że operat wadliwy nie powinien być częścią państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego...

Ale czas na kolejne pytania quizowe... Czy zatem Waszym zdaniem Główny Geodeta Kraju, ponownie rozpatrując sprawę:

1. konsekwentnie (po raz trzeci) podtrzyma swoją pierwszą decyzję o nałożeniu sankcji na geodetę uprawnionego?
2. wniesie kasację do NSA, ponieważ uważa że przedmiotowy wyrok WSA narusza prawo i winien być wyeliminowany z obrotu prawnego?
3. uchyli (z bólem) swoją decyzję przyznając, że brak jest podstaw do ukarania geodety?
4. zawiesi postępowanie i nakaże WINGiK-owi przeprowadzić, albo sam przeprowadzi, tym razem "legalną" kontrolę mającą na celu wykazanie wadliwości dokumentacji sporządonej przez geodetę, a następnie - na tej podstawie - rozstrzygnie sprawę?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 1 raz/y. Ostatnio 2011-08-07 16:00 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 33450 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6139 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 6133 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4921 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3671 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3995 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3622 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3386 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3765 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2800 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2743 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3358 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3332 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2964 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3030 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2906 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2581 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2320 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2956 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2430 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3007 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2177 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2727 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2290 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2179 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2675 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2296 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2070 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3151 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1870 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2236 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1959 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1954 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3340 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2013 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2139 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1779 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1898 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1912 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1854 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1786 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1839 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2329 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1977 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1685 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2508 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2855 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2054 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1818 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1896 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1788 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2037 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2201 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2185 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1848 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1761 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1898 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2876 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2181 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2364 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2743 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2669 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2914 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 3135 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1767 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2833 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1617 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2606 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2739 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1830 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2126 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1860 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2563 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1821 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2407 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1899 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2459 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2081 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2180 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2459 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1775 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1741 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2058 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1805 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1885 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2185 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1720 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1776 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2374 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1702 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2012 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1862 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2247 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2064 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1909 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2528 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2046 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2448 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1822 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1726 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2310 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1651 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1785 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1520 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2328 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1640 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1759 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1763 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2096 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1817 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2262 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2045 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1803 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 2181 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1719 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1651 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1836 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1920 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2105 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2098 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2050 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1817 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 2039 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1992 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1726 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1482 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1636 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1989 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2083 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1742 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1781 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2374 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2717 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1482 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1993 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1751 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1852 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1690 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2025 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1677 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2111 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2633 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1632 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1852 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2340 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1595 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1668 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2180 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1774 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1764 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1705 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1727 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1628 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1869 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1838 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1724 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1855 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 2048 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1885 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1757 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1871 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1840 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2223 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1887 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1804 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1771 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1708 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2092 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2891 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1903 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2329 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1654 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1602 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1688 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1917 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1557 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1689 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1527 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1934 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1685 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1759 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2342 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1653 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1533 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1850 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1828 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1565 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1736 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2135 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1775 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1876 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1579 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1532 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1506 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1880 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1631 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1758 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1616 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1652 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1775 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1498 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1857 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1970 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1963 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1934 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1569 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1569 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1447 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1640 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1629 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1450 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1704 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1549 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1599 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1435 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1485 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1567 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1640 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1511 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1414 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1518 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1459 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1495 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1707 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1766 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1590 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1464 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1435 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1473 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1379 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1418 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1334 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1371 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1392 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1308 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1325 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1431 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1345 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1360 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1348 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1553 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1593 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1411 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1432 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1477 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1499 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 2040 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1395 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1416 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1372 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1370 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1394 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1454 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1434 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1506 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1497 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1341 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1340 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1369 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1312 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1485 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1477 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1366 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1481 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1466 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1494 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1588 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1485 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1786 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1675 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1420 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1487 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1529 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1525 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1291 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1529 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1503 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1458 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1374 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1225 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1214 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1383 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1304 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1414 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1344 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1347 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1397 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1761 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1592 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1604 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1389 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1396 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1308 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1343 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1344 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1407 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1365 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1288 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1306 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1355 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1274 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1348 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1357 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1277 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1455 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1549 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1392 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1404 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1334 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1442 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1664 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1294 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1220 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1289 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1221 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1537 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1590 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1436 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1345 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1330 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1359 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1404 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1273 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1185 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1259 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1250 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1195 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1229 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1142 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1154 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1264 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1467 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1220 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1293 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1328 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1296 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1261 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1226 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1047 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1241 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1226 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1180 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1289 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1469 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1185 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1185 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1251 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1295 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1203 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1108 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1114 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1433 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1328 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1175 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1248 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1224 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1368 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1248 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1129 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1043 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1167 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1291 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1161 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1326 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1120 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1111 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1151 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1309 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1269 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1185 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1361 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1270 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1492 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1318 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1448 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1144 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1270 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1241 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1280 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1132 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 962 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1211 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1092 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1101 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1211 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1184 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1136 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1177 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1325 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1192 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1165 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1233 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1157 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1154 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1208 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1051 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1086 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1197 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1195 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1283 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1088 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 916 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1195 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1153 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1775 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1474 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1600 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1238 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1034 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1075 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1136 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1170 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1231 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1372 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1801 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.