GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA...
Autor: Adam Wójcik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 29 lis 2010 - 13:38:44

Postanowiłem nie czekać jednak z publikacją kolejnych dokumentóW (chociaż dużo ich mi już nie zostało)... Bo być może komuś się to po prostu przyda... smiling smiley

Bo czyż nie można odnieść wrażenia, że "rąbią nas", a w zasadzie to Was - uprawionych geodetów (mnie to nie dotyczy)- jak w znanej reklamie (AC i OC), a niektórzy tu tylko "grają"... smiling smiley

Ale czy jest sens skarżyć tę decyzję do WSA? Co ma na swoją obronę geodeta?

Moim zdaniem JEST !!! Jak chcecie, to przeczytajcie wniesioną skargę (7 stron), i oceńcie sami:


<<
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w ...

za pośrednictwem:

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
ul. Wspólna 2
00-926 WARSZAWA


S K A R G A

Na podstawie art.50 §1, art.52, art.53 §1, art.54 §1, w związku z art.3 §2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153 poz.1270 z późn. zm.) niniejszym

wnoszę skargę

na decyzję Głównego Geodety Kraju sygn. ..., doręczoną dnia ... 2010r.Uzasadnienie.

Główny Geodeta Kraju decyzją sygn. ..., doręczoną dnia ... 2010r., w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy orzekł o utrzymaniu w mocy wcześniejszej swojej decyzji w przedmiocie nałożenia sankcji w zakresie odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii. Z uzasadnienia decyzji wynika, że sankcja ta została wymierzona na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jako skutek stwierdzenia licznych uchybień w wykonanej przeze mnie w 2003r. dokumentacji technicznej, dotyczącej podziału nieruchomości położonej w m. ... stanowiącej dz.ew. nr ..1, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zarejestrowanej pod nr KEM-.../2003.

W moim przekonaniu skarżona decyzja wydana została oczywiście bezzasadnie. Poprawność wykonanej przeze mnie pracy geodezyjnej została jednoznacznie bowiem stwierdzona w "Protokole kontroli" nr .../2003 z dnia ... 2003r. Organ orzekający, wbrew treści w/w dokumentu urzędowego, swoją decyzję oparł natomiast na nie udowodnionych twierdzeniach zawartych we wniosku o ukaranie oraz na szeregu subiektywnych "opinii" i "ocen". W aktach sprawy nie ma jakiegokolwiek dowodu, w szczególności w postaci dokumentu urzędowego, zeznania świadka, opinii biegłego, czy też protokołu oględzin, który uzasadniłby podważenie w/w kluczowego dowodu w sprawie. Jednocześnie w uzasadnieniu faktycznym wydanej decyzji organ całkowicie pominął podanie przyczyn, z powodu których dowodowi temu odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, jak stanowi to art.107 §3 kpa.

Zgromadzone w aktach sprawy materiały wskazują ponadto na całkowicie błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy, co miało istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art.11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawcą prac geodezyjnych, w tym polegających na podziałach nieruchomości, jest podmiot prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą. Art.12 ustawy stanowi, że wykonawca po wykonaniu prac geodezyjnych jest obowiązany przekazać powstałe materiały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy czym - zgodnie z art.19 ust.1 pkt 1 ustawy - materiały te winny mieć zapewnioną odpowiednią jakość. W tym celu, zgodnie z §9 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), sporządzona dokumentacja podlega obligatoryjnej kontroli w zakresie:
1. przestrzegania zasad wykonywania prac,
2. osiągnięcia wymaganych dokładności,
3. zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
4. zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,
5. spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,
6. kompletności przekazywanych materiałów.

Czynności kontroli dokonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań, upoważnione przez właściwe organy (§ 9 ust.3 Rozporządzenia). Zgodnie z przepisami §10 i 11 Rozporządzenia, pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia klauzulami i wydania materiałów przeznaczonych dla zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik kontroli dokumentowany jest w protokole, a przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje jedynie po ich uprzednim usunięciu. Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca pracy.

Włączenie i pozostawanie w zasobie sporządzonej dokumentacji nie oznacza jednakże automatycznie, że opracowanie takie - pomimo dokonanej obligatoryjnej weryfikacji jego poprawności - nie może zawierać usterek, wad czy nieprawidłowości. Z treści art.7b ust.1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, że wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego posiada realne uprawnienie do dokonywania kontroli zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy. Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy, podmiotem takiej kontroli są urzędy, instytucje i przedsiębiorcy. Prawodawca w wydanym na podstawie art. 9 ustawy Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz.1090), określił sposób, tryb i zakres przeprowadzania takiej kontroli przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

I tak, zgodnie z §9 ust.1 w/w Rozporządzenia, do przeprowadzenia kontroli uprawnia pisemne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej. Natomiast zgodnie z ust. 3 tego paragrafu, kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań. Z wyników kontroli, jak stanowi to §13 ust.1, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarządzającego kontrolę. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Organ zarządzający kontrolę jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w ciągu 14 dni (ust.7).

W przedmiotowej sprawie obligatoryjna kontrola dokumentacji została dokonana przez geodetów uprawnionych - Inspektorów PODGiK w ... - Pana/Panią ..., a następnie Pana/Panią. Z treści protokołu nr .../2003 wynika, że kontrola odbywała się w okresie od ... do ... 2003r., a stwierdzone usterki zostały przeze mnie usunięte, skutkiem czego operat - uznany jako wolny od jakichkolwiek usterek, wad i nieprawidłowości - został włączony do zasobu i zarejestrowany pod nr KEM-.../2003. Należy zaznaczyć, że przedmiotowe opracowanie do chwili obecnej nie zostało wyłączone z zasobu, a także nie został sporządzony jakikolwiek protokół, o którym mowa w §13 ust.1 w/w Rozporządzenia, dokumentujący w sposób formalny stwierdzenie wad i nieprawidłowości w tej dokumentacji.

W aktach sprawy znajdują się natomiast dwie "Opinie techniczne" sporządzone przez podległe Wojewodzie ... Wojewódzkie Biuro ... w ..., podpisane przez Z-cę Dyrektora Biura oraz opinia Starosty Powiatu ..., podpisana osobiście przez Starostę. Z treści w/w dokumentów nie wynika jednakże, kto personalnie jest autorem zawartych tam twierdzeń i wniosków, a także w jakim trybie, przepisanym prawem, były one sporządzone. Warto tu zauważyć, że zarówno gospodarstwo pomocnicze (jakim jest WB... w ...), jak i organ (Starosta ...), nie są podmiotami o których mowa w art.46 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. które mogą posiadać uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, gdyż uprawnienia te mogą być nadawane wyłącznie osobom fizycznym. Wymienione podmioty nie mogą być jednocześnie zaliczone do kategorii biegłych, o których mowa w art. 75 i następnych ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W tym stanie rzeczy należy uznać, iż opinie sporządzone przez w/w podmioty, ani nie wyczerpują znamion dokumentów urzędowych, ani opinii sporządzonych przez biegłych w rozumieniu przepisów tej ustawy. Z uwagi na powyższe opinie te nie mogą skutecznie podważać treści dokumentów urzędowych.

Organ orzekający dokonując w niniejszej sprawie oceny zgromadzonych dowodów bezzasadnie zatem odmówił wiarygodności dokumentowi urzędowemu w postaci protokołu kontroli nr .../2003, pomimo że został on sporządzony w przepisanej formie przez powołany do tego organ w zakresie jego działania. W szczególności organ orzekający nie przyjął do wiadomości tego, co zostało w tym dokumencie urzędowo stwierdzone, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek dowodu przeciwko jego treści, jak stanowi to art.76 §3 kpa,. Nieuprawnione kwestionowanie poprawności wykonania włączonego do zasobu opracowania geodezyjnego, w mojej ocenie, wykracza poza zakres przedmiotowy postępowania, tj. wynikającego z art.46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 2007-12-05 sygn. II SA/Sz 870/07, rozpatrując podobną sprawę (w której organ prowadzący ewidencję, najpierw przyjął do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszoną przez geodetę pracę uznając, iż odpowiada ona stawianym jej wymogom techniczno - prawnym, a następnie, przystępując do sporządzenia z urzędu aktualizacji ewidencji w oparciu o tą dokumentację, odmówił wprowadzenia zmian do ewidencji ze względu na nieprawidłowości, które wystąpiły przy wykonywaniu przez geodetę operatu) stwierdził, że ocena prawidłowości wykonanych przez geodetę robót geodezyjnych wykracza poza zakres przedmiotowy do którego winna ograniczać się zaskarżona decyzja. Sąd uznał, że badanie zasadności włączenia dokumentacji do zasobu powinno następować w trybie §11 i §12 Rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (...) i podlegać uprzedniej kontroli właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego po złożeniu stosownego wniosku wykonawcy. W moim przekonaniu w/w argumentację Sądu należy w pełni podzielić i zastosować także w przedmiotowej sprawie, gdyż w zakresie postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej geodetów nie mieści się jakakolwiek weryfikacja poprawności włączonej do zasobu dokumentacji technicznej. Kontrola zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy winna bowiem być prowadzona w postępowaniu odrębnym.


Z akt przedmiotowej sprawy wynika, że organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokonały weryfikacji poprawności włączonej do zasobu dokumentacji technicznej, jednakże bez przeprowadzenia formalnej kontroli w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędów (...). Organy wbrew art.11 ustawy przyjęły, że podmiotem kontroli, o której mowa w art. 7b ust.1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być geodeta uprawniony, a nie jak być powinno - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. O błędnej interpretacji obowiązującego prawa świadczy fakt, że Wojewódzki Inspektor pismem z dnia 8 lutego 2008r. zawiadomił o wszczęciu w/w odrębnego postępowania kontrolnego, jednoznacznie powołując jako podstawę prawną art. 7b ust.1 pkt 1 lit a) ustawy, podczas gdy w piśmie do Głównego Geodety Kraju z ... 2010r. sam przyznaje, że czynności kontrolnych wynikających z w/w rozporządzenia nie prowadził.

Dokumenty zgromadzone w aktach sprawy pozwalają pomimo wszystko stwierdzić, że organ wnioskujący o nałożenie sankcji "de facto" przeprowadził wszczęte przez siebie odrębne postępowanie kontrolne, jednakże z rażącym naruszeniem wszystkich obowiązujących reguł jego prowadzenia. O umorzenie w całości tak przeprowadzonego postępowania kontrolnego wnosiłem(am) do Głównego Geodety Kraju we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż ewidentnie naruszona została zasada legalizmu. W szczególności nie jest wiadome kto faktycznie dokonywał czynności kontrolnych, czy osoby te posiadały imienne upoważnienia oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także czy osoby te nie podlegałyby potencjalnemu wyłączeniu z postępowania na podstawie art.24 kpa. Ponadto nie byłem(am) - jako przedsiębiorca - stroną w prowadzonym postępowaniu, nie sporządzono protokołu, o którym mowa w §13 ust.1 w/w Rozporządzenia, przez co pozbawiono mnie praw, o których mowa w ust.3, ust.6, ust.7 tego paragrafu.

Sumując należy stwierdzić, że organ orzekający w prowadzonym postępowaniu bezzasadnie nie uwzględnił zasady, że domniemanie prawne związane z treścią dokumentu urzędowego, jakim jest protokół kontroli nr .../2003, płynące z art.76 §1 kpa ma ten skutek, że stwierdzenia zawarte w takim dokumencie nie wymagają ich udowodnienia. Jednocześnie, wobec braku obalenia treści w/w protokołu kontroli dowodem na przeciwieństwo, w szczególności brakiem "Protokołu kontroli" sporządzonego w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie kontroli urzędów (...), należy uznać że organ nie udowodnił, iż włączona do zasobu geodezyjnego dokumentacja została wykonana wadliwie, co było jedyną podstawą wydania przedmiotowej decyzji.


Analiza całości akt sprawy dowodzi ponadto, że stan faktyczny w przedmiotowej sprawie został ustalony oczywiście błędnie. Organ orzekający oparł się wyłącznie na ocenach innych podmiotów, ignorując przy tym zgromadzone dowody, a także odrzucając wszystkie zgłoszone przeze mnie wnioski dowodowe, bez merytorycznego wyjaśnienia.1. Zawiadomienie stron postępowania.

Organ błędnie założył, że w procedurze przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi mają zastosowanie przepisy Kpa, w szczególności jakoby geodeta określając strony prowadzonego przez siebie postępowania miał obowiązek badania interesu prawnego osób trzecich. Należy zauważyć, że organ nie wskazał jakiegokolwiek konkretnego przepisu prawa, który zobowiązuje geodetę do zawiadamiania właścicieli nieruchomości położonych w dalszym sąsiedztwie. Warto jednocześnie podkreślić, że w przedmiotowym postępowaniu zostali przeze mnie prawidłowo zawiadomieni wszyscy właściciele nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi.

Całkowicie bezpodstawny jest także zarzut, jakoby istniał obowiązek zamieszczenia w wysyłanych zawiadomieniach podstawy prawnej wykonywanych czynności. Analiza mającego tu zastosowanie art.32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykazuje, że nie jest to obligatoryjny element treści zawiadomienia.


2. Granice wg stanu prawnego.

Przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy organ administracji nie uwzględnił bezspornego faktu, że nieruchomość podlegająca podziałowi, podobnie jak inne nieruchomości w tej miejscowości, w tym sąsiednia dz. ew. ..3 (przed podziałem), były objęte uwłaszczeniami z 1971r. I tak, zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz.250), uwłaszczenie następowało z mocy samego prawa, w granicach zgodnych ze stanem samoistnego posiadania w dniu 4 listopada 1971r. Akt Własności Ziemi nr .../73, obejmujący działkę nr ..1, sporządzony został w oparciu o dane pomiarowe dotyczące przebiegu granic nieruchomości, ujawnione w operacie ewidencji gruntów KEM-.../65. Dane te zostały przeze mnie następnie przyjęte przy określeniu przebiegu południowej granicy działki nr ..1. Z udostępnionych przez PODGiK materiałów nie wynikało przy tym jakoby granica ta zmieniła swój dotychczasowy przebieg, np. w wyniku zasiedzenia przygranicznego pasa gruntu, czy też została odmiennie ustalona w wyniku przeprowadzonego uprzednio rozgraniczenia. O zasadzie traktowania granic nieruchomości będących podstawą uwłaszczeń, jako określonych według stanu prawnego, wypowiedział się Sąd Najwyższy w Postanowieniu Sygn. akt III CZP 51/09 z dnia 19 sierpnia 2009r.

W niniejszej sprawie organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej błędnie przyjęły za pewnik, jakoby dotychczasowa granica określona według stanu prawnego mogła zostać skutecznie zmieniona stanem użytkowania przez tzw. "Skarżącą", ujawnionym w trakcie postępowania podziałowego z roku 1986 (co zresztą wcale nie zostało udowodnione), a całkowicie błędnie wykonany operat podziałowy z 1986r. (co wprost przyznano w jednej z "Opinii technicznych") skutkować mógł zmianą dotychczasowego zasięgu własności nieruchomości sąsiednich. Organy bezzasadnie stanęły na stanowisku, że założenie księgi wieczystej skutkuje bezwzględną ochroną rękojmi wiarygodności danych wykazanych w dziale pierwszym tej księgi.

Całkowicie chybionym jest zatem kluczowy zarzut, jakoby podczas wykonywania przedmiotowego podziału doszło do odmiennego ustalenia przebiegu tzw. "spornej" granicy nieruchomości, zamiast przyjęcia jej według stanu prawnego. Organy administracji, jedynie z sobie znanych powodów, w całości odrzuciły zgłoszone w tej kwestii wszystkie moje wnioski dowodowe, arbitralnie uznając wyższość swoich racji nad zgłaszanymi merytorycznymi argumentami.


3. Spór graniczny.

Twierdzenia organów, jakoby podczas wykonywania przeze mnie przedmiotowego podziału istniał spór graniczny, bądź też, że swoim działaniem doprowadziłam do powstania takiego sporu, są oczywiście bezzasadne. Z uwagi na to, że prawodawca nie definiuje pojęcia "sporu granicznego", definicję tę warto zaczerpnąć z książki Pana Dariusza Felcenlobena "Rozgraniczenia nieruchomości" (Wydawnictwo Gall, wydanie I, Październik 2008r., str.92-93):

"Za spór graniczny (w rozumieniu możliwości prowadzenia postępowania administracyjnego w tym trybie) uznać można zatem przypadki:

- związane ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy stanem wynikającym ze zgromadzonych dokumentów a stanem faktycznym na gruncie, gdy choć jedna ze stron postępowania kwestionuje przebieg granicy,
- wskazania przez jedną stronę postępowania rozgraniczeniowego pod nieobecność drugiej takiego przebiegu granicy, który odbiegałaby od stanu faktycznego na gruncie,
- braku zgodnego wskazania przebiegu granic nieruchomości na gruncie podczas rozprawy granicznej,
- gdy istnieją sprzeczne dokumenty określające granice przylegających nieruchomości, a brak jest jednej ze stron.

Za spór graniczy nie można uznać natomiast:
- przypadki, dla których istnieją dane pozwalające na ustalenie przebiegu granic nieruchomości, choć ich przebieg nie został formalnie zatwierdzony w postępowaniu administracyjnym czy sądowym i jest on zgodny ze stanem faktycznym w terenie, a pomimo to jedna ze stron postępowania kwestionuje wskazane granice nieruchomości,
- próby dokonywania korekty przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste, lecz pozostają własnością tej samej osoby fizycznej czy prawnej,
- spór pomiędzy stroną a prowadzącym rozprawę - geodeta nie jest bowiem stroną postępowania."

Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że żadna ze stron nie kwestionowała wykonywanych przeze mnie czynności na gruncie. Za spór graniczny organy uznały natomiast wyłącznie niezadowolenie tzw. "Skarżącej", co w żadnym razie nie wyczerpuje znamion sporu granicznego.


4. Ustalenie granic.

W mojej ocenie, po ponownym dokonaniu analizy całości akt sprawy, dla określenia prawidłowego przebiegu tzw. "spornej" granicy, nie zachodziła potrzeba dokonywania jej ustalenia, gdyż istniały wystarczające dane źródłowe pozwalające na przyjęcie tej granicy według stanu prawnego, co zostało przeze mnie uczynione.

Argument organu, że na rozpatrywanym terenie założona w 1965 roku ewidencja gruntów nie umożliwia jednoznacznego określenia granic poszczególnych nieruchomości, co do zasady, należy uznać za słuszny. Jednakże w przedmiotowej sprawie organ z jedynie sobie znanych powodów nie uwzględnił faktu, że przebieg jakoby "spornej" linii granicznej - na dzień wykonywania przedmiotowego podziału - został jednak precyzyjnie i jednoznacznie określony. Linia graniczna z jednej strony oparta została bowiem na istniejącym od 1965r. do dnia dzisiejszego budynku (narożniku tego budynku), a z drugiej - na określonym w późniejszym okresie w innym postępowaniu punkcie granicznym, którego poprawności położenia nikt nie kwestionuje. Linia ta jest spójna z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów z 1965r., tj. z danymi źródłowymi będącymi podstawą określenia zasięgu własności dla potrzeb uwłaszczeń. Za całkowicie chybione należy uznać zatem wszystkie argumenty organów, jakoby punkty graniczne położone na tej linii naruszały zasięg własności nieruchomości sąsiednich, a w szczególności jakoby były położone na terenie nieruchomości "Skarżącej".

Z mapy ewidencyjnej w sposób oczywisty wynika, że dzieloną nieruchomość (dz. ..1) i nieruchomość należącą do "Skarżącej" (dz. ..3/3) rozdziela działka nr ..3/4. Zatem przedmiotem ewentualnego rozgraniczenia, z wniosku właściciela dzielonej nieruchomości, nie mogła być granica określająca nieruchomość "Skarżącej", a co za tym idzie - z oczywistych względów - osoba ta nie byłaby stroną takiego postępowania rozgraniczeniowego, co usiłował błędnie sugerować organ administracji. Należy jednocześnie zauważyć, że właściciel działki ..1 nie był zainteresowany, gdyż nie miał interesu faktycznego, do wnioskowania o ustalenie granicy nieruchomości z którą nie graniczył.

Organ orzekający nie uwzględnił także bezspornej okoliczności, iż inspektorzy ośrodka dokumentacji, podczas dokonywania obligatoryjnej kontroli dokumentacji wnioskowanej o przyjęcie do zasobu, opierając się na tych samych danych źródłowych, także nie uznali za konieczne aby w przedmiotowej sprawie niezbędnym było przeprowadzanie rozgraniczenia. Zatem twierdzenie organu, jakoby dla określenia tzw. "spornej" granicy dokonanie rozgraniczenia było oczywiste i konieczne, a nie doszło do niego wyłącznie z mojej winy, jest całkowicie nieuprawnione.5. Wykaz zmian gruntowych.

Z akt sprawy wynika, że zarówno na "Mapie z projektowanym podziałem", szkicu polowym (str. ... zasobu), a także w rozliczeniu powierzchni nowo wydzielonych działek (str. ... zasobu) powierzchnie tych działek określone zostały z dokładnością do 1 m.kw. i do 1 ara, podczas gdy w "Wykazie zmian gruntowych" - wyłącznie z dokładnością do 1 ara. Złożony przeze mnie wniosek z dnia ... 2008r. mający na celu stwierdzenie, że było to rozwiązanie systemowe, a nie celowe i błędne działanie geodety, nie został uwzględniony. Jako dowód potwierdzający, że był to jednak wymóg systemowy, poniżej przedstawiam listę kilkunastu innych, wykonanych przeze mnie prac geodezyjnych w ..., włączonych w omawianym okresie do zasobu, w których rozliczenie powierzchni działek w "Wykazach zmian gruntowych" dokonane zostało według tych samych zasad:

1. KEM-.../2002, dot. podziału dz. nr ... ;

(...)

15. KEM-.../2000, dot. podziału dz. nr .../1.

Według mojej wiedzy, do zasobu przyjęto także setki opracowań wykonanych według w/w zasad przez innych geodetów. Przykład ten wprost dowodzi, że ustalony przez organ w tym zakresie stan faktyczny rozmija się całkowicie ze stanem rzeczywistym.W moim przekonaniu w przedmiotowej sprawie doszło do ewidentnego naruszenia zasad postępowania administracyjnego, a także do całkowicie błędnego ustalenia stanu faktycznego, co miało istotny i bezpośredni wpływ na wydane rozstrzygnięcie. W szczególności stwierdzanie wad, usterek i nieprawidłowości w przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej, wykracza poza zakres przedmiotowy postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej, wynikającego z art.46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie bowiem z wolą ustawodawcy, zgodność wykonanych prac geodezyjnych z przepisami prawa winna być badana przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w odrębnym, przewidzianym do tego celu, postępowaniu kontrolnym, o którym mowa w art.9 w/w ustawy.

Podsumowując niniejszą skargę uprzejmie proszę o jej uwzględnienie.Z poważaniem
Załączniki:
1. odpis Skargi.
>>


I co? Argumenty są zasadne, czy macie zupełnie odmienne zdanie? No i co zrobił GGK? Może skorzystał z przepisu art.54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?

<<
§3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
>>

Bo jeżeli nie, to ma zastosowanie ten przepis z art.54 w/w ustawy:

<<
§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
>>


Pozdrawiam, Adam Wójcik.Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2010-11-29 13:48 przez Adam Wójcik.Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 32438 Adam Wójcik 2009-03-08 12:14
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5920 Maciuś 2009-03-08 15:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 5642 Adam Wójcik 2009-03-08 15:13
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 4644 Adam Wójcik 2009-03-08 20:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3462 Rych-Tak 2009-03-08 21:21
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3617 Adam Wójcik 2009-03-08 23:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3442 mypal 2009-03-08 23:17
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3082 Staszek 2009-03-08 23:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3246 Rych-Tak 2009-03-09 09:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2572 pasiasia 2009-03-09 09:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2529 Adam Wójcik 2009-03-09 10:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2797 Rych-Tak 2009-03-09 10:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 3111 Adam Wójcik 2009-03-09 11:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2747 Adam Wójcik 2009-03-09 12:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2801 Rych-Tak 2009-03-09 13:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2547 Adam Wójcik 2009-03-09 14:20
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2372 Rych-Tak 2009-03-09 14:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2195 Adam Wójcik 2009-03-09 17:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2730 Rych-Tak 2009-03-09 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2200 Maciuś 2009-03-09 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2428 Adam Wójcik 2009-03-09 21:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2013 Rych-Tak 2009-03-09 21:39
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2574 Adam Wójcik 2009-03-10 07:09
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2059 Rych-Tak 2009-03-10 11:36
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2038 Adam Wójcik 2009-03-10 12:32
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2091 Rych-Tak 2009-03-10 12:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2092 geokuba 2009-03-10 11:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1891 Rych-Tak 2009-03-10 12:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2623 Adam Wójcik 2009-03-10 12:38
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1727 Rych-Tak 2009-03-10 13:23
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2083 Adam Wójcik 2009-03-10 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1778 Rych-Tak 2009-03-10 15:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1754 Adam Wójcik 2009-03-10 20:52
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2973 Adam Wójcik 2009-03-11 11:41
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1799 Arpad 2009-03-11 13:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1958 Adam Wójcik 2009-03-11 15:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1589 Rych-Tak 2009-03-11 13:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1693 Adam Wójcik 2009-03-11 15:16
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1729 Adam Wójcik 2009-03-11 17:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1646 Rych-Tak 2009-03-11 17:56
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1612 Adam Wójcik 2009-03-11 18:17
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1615 Rych-Tak 2009-03-11 18:45
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2123 Adam Wójcik 2009-03-11 19:04
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1765 Maciuś 2009-03-11 19:26
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1496 Rych-Tak 2009-03-11 19:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2141 MarcinL 2009-03-12 10:30
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2625 Adam Wójcik 2009-03-12 11:43
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1840 Rych-Tak 2009-03-12 11:57
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1675 Adam Wójcik 2009-03-12 12:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1746 Rych-Tak 2009-03-12 13:01
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1607 jm 2009-03-12 14:08
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1823 Adam Wójcik 2009-03-12 14:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1998 jm 2009-03-12 15:35
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2034 Adam Wójcik 2009-03-12 16:58
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1670 Rych-Tak 2009-03-13 18:00
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1500 Adam Wójcik 2009-03-13 15:40
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1711 Rych-Tak 2009-03-13 16:27
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2698 Adam Wójcik 2009-03-13 17:25
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1982 Adam Wójcik 2009-03-13 19:18
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1954 Maciuś 2009-03-13 19:37
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2184 Adam Wójcik 2009-03-14 07:02
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2448 Rych-Tak 2009-03-13 20:46
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2356 Adam Wójcik 2009-03-14 07:12
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2633 Adam Wójcik 2009-03-14 15:49
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1607 Adam Wójcik 2009-03-16 16:48
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2217 pasiasia 2009-03-17 08:06
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1471 MarcinL 2009-03-17 08:22
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2407 Adam Wójcik 2009-03-17 13:59
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2385 Adam Wójcik 2009-03-18 08:31
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1641 eljotpi 2009-03-18 08:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1966 Rych-Tak 2009-03-18 09:14
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1656 Adam Wójcik 2009-03-18 10:07
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 2120 MarcinL 2009-03-18 14:55
  Re: Quiz nr 1 - WINGiK-a podejście drugie... 1659 eljotpi 2009-03-18 14:59
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2244 Adam Wójcik 2009-03-18 16:14
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1761 eljotpi 2009-03-18 17:04
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2299 Adam Wójcik 2009-03-18 18:55
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 1925 Rych-Tak 2009-03-18 17:16
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2022 Adam Wójcik 2009-03-18 19:00
  Re: Quiz nr 1 - do trzech razy sztuka ? 2249 jm 2009-03-18 20:42
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1587 Arpad 2009-03-19 09:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1568 mat60 2009-03-19 10:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1854 Adam Wójcik 2009-03-19 11:34
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1605 MarcinL 2009-03-19 11:43
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1568 Arpad 2009-03-19 12:57
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1999 Adam Wójcik 2009-03-19 21:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1537 Rych-Tak 2009-03-19 22:22
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1571 eljotpi 2009-03-20 07:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2033 Arpad 2009-03-20 08:59
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1540 eljotpi 2009-03-20 09:50
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1814 Adam Wójcik 2009-03-20 15:54
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1676 eljotpi 2009-03-20 20:37
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 2082 Rych-Tak 2009-03-20 21:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1881 Adam Wójcik 2010-11-27 08:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1696 Verbatim 2010-11-27 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1971 Adam Wójcik 2010-11-27 11:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1873 Adam Wójcik 2010-11-27 11:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1852 Verbatim 2010-11-27 12:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1615 Adam Wójcik 2010-11-27 12:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1564 equino 2010-11-27 13:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 2105 Adam Wójcik 2010-11-27 13:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1447 eljotpi 2010-11-27 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1611 Adam Wójcik 2010-11-27 15:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli WINGiK kontratakuje ... 1332 equino 2010-11-27 15:06
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 2139 Adam Wójcik 2010-11-27 15:28
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1451 eljotpi 2010-11-27 15:57
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1553 Adam Wójcik 2010-11-27 16:00
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1566 Verbatim 2010-11-27 16:24
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1888 eljotpi 2010-11-27 16:29
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1608 Adam Wójcik 2010-11-28 10:27
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1848 stardust 2010-11-27 21:45
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1870 equino 2010-11-27 17:03
  Re: Quiz nr 1 - żarty się skończyły, do gry wkracza GGK... 1600 GEOjanusz 2010-11-28 10:59
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1988 Adam Wójcik 2010-11-28 10:36
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1550 equino 2010-11-28 11:48
  Re: Quiz nr 1 - i się narobiło czyli decyzja GGK... 1453 Adam Wójcik 2010-11-28 15:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1576 Verbatim 2010-11-28 12:11
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1728 eljotpi 2010-11-28 19:22
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1891 Adam Wójcik 2010-11-28 15:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1895 Verbatim 2010-11-28 16:39
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1862 Adam Wójcik 2010-11-28 16:53
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1618 equino 2010-11-28 17:35
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1878 Adam Wójcik 2010-11-28 18:11
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1822 MarcinL 2010-11-29 15:43
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1561 eljotpi 2010-11-30 09:42
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1295 Adam Wójcik 2010-11-30 11:18
  Re: Quiz nr 1 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy... 1471 eljotpi 2010-11-30 12:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1706 Adam Wójcik 2010-11-28 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1882 equino 2010-11-28 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1585 Verbatim 2010-11-28 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1591 eljotpi 2010-11-28 20:43
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1922 jm 2010-11-28 21:13
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 2072 eljotpi 2010-11-28 23:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1311 stardust 2010-11-28 23:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1647 eljotpi 2010-11-28 23:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1515 jm 2010-11-29 00:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1583 MarcinL 2010-11-30 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1544 equino 2010-11-30 15:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1885 MarcinL 2010-11-30 15:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli jak GGK ponownie rozpatruje sprawę... 1502 Rych-Tak 2010-11-30 15:19
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1940 Adam Wójcik 2010-11-29 13:38
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2401 Adam Wójcik 2010-11-30 17:49
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1464 eljotpi 2010-11-30 19:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1602 Adam Wójcik 2010-11-30 19:45
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 2156 eljotpi 2010-11-30 20:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1467 Adam Wójcik 2010-11-30 20:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1497 Rych-Tak 2010-11-30 21:27
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1996 equino 2010-11-30 21:55
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1527 eljotpi 2010-12-01 08:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1575 Adam Wójcik 2010-12-01 10:46
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1524 eljotpi 2010-12-01 11:10
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1558 Adam Wójcik 2010-12-01 13:04
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1433 eljotpi 2010-12-01 14:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga do WSA... 1693 Adam Wójcik 2010-12-01 16:41
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1677 Adam Wójcik 2010-12-16 15:27
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1539 Rych-Tak 2010-12-16 17:15
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1588 zwierz84 2010-12-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - a WSA na to do GGK: nie bądź taki szybli Bill... 1805 MarcinL 2010-12-19 21:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1720 Adam Wójcik 2011-02-05 15:53
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1538 Adam Wójcik 2011-05-23 16:55
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1681 Adam Wójcik 2011-05-02 20:12
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1672 MarcinL 2011-05-02 23:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2040 Adam Wójcik 2011-05-03 09:20
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1680 Adam Wójcik 2011-05-23 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1559 eljotpi 2011-05-23 19:21
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1566 Rych-Tak 2011-05-23 20:35
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1535 eljotpi 2011-05-25 09:36
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 1899 Adam Wójcik 2011-05-24 17:37
  Re: Quiz nr 1 - Podejście drugie GGK... 2375 Andrzej Słupkowski 2011-05-25 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1742 Adam Wójcik 2011-06-30 19:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1868 Adam Wójcik 2011-08-07 15:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1458 AMM 2011-08-07 21:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1409 ariel0-0 2011-08-07 23:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1524 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 00:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1576 zwierz84 2011-08-08 15:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1395 eljotpi 2011-08-08 16:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1485 Adam Wójcik 2011-08-08 17:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1338 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 17:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1755 Adam Wójcik 2011-08-08 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1493 Andrzej Słupkowski 2011-08-08 23:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1587 Adam Wójcik 2011-10-30 07:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 2090 haski 2011-10-30 19:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1438 Adam Wójcik 2012-02-04 16:11
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1383 haski 2012-02-05 15:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1644 Adam Wójcik 2012-02-05 16:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1683 Rych-Tak 2012-02-05 16:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1412 MarcinL 2012-02-06 09:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1583 Andrzej Słupkowski 2012-02-06 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli znowu do trzech razy sztuka? 1582 Adam Wójcik 2012-02-06 19:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1567 Adam Wójcik 2012-03-24 10:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1739 geokuba 2012-03-26 08:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1377 Adam Wójcik 2012-06-07 14:12
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1352 stardust 2012-06-07 14:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1320 Adam Wójcik 2012-06-07 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1676 MarcinL 2012-06-07 21:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1422 Adam Wójcik 2012-06-15 14:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1579 Andrzej Słupkowski 2012-06-15 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1385 Adam Wójcik 2012-06-16 18:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1492 Adam Wójcik 2012-06-16 19:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1592 Ula Z. 2012-06-16 20:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1345 Ula Z. 2012-06-16 20:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1672 Rych-Tak 2012-06-16 20:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1762 Ula Z. 2012-06-16 20:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1587 Andrzej Słupkowski 2012-06-16 23:36
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1743 Adam Wójcik 2012-06-17 07:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli szukanie paragrafu... 1374 Andrzej Słupkowski 2012-06-17 20:16
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1418 Adam Wójcik 2012-08-26 19:17
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1292 Rych-Tak 2012-08-26 19:38
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1444 Adam Wójcik 2012-08-26 19:54
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1408 Adam Wójcik 2012-08-28 19:12
  Re: Quiz nr 1 - Finito, czy sprawa dopiero teraz się rozkręca? 1304 jarecki 2012-08-28 23:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1502 Adam Wójcik 2012-09-04 14:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1354 Andrzej Słupkowski 2012-09-06 17:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1446 Adam Wójcik 2012-11-15 18:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1294 maxpor 2012-11-15 19:26
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1287 Ula Z. 2012-11-15 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1351 Ula Z. 2012-11-15 20:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1451 Adam Wójcik 2012-11-16 06:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1332 equino 2012-11-16 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1211 maxpor 2012-11-16 10:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1360 kolar1 2012-11-16 18:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1278 k.batura 2012-11-16 20:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1319 eljotpi 2012-11-17 10:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli kompromitacji ciąg dalszy... 1518 Night 2013-03-10 23:05
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1590 Rych-Tak 2012-11-16 00:02
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1377 Staszek 2012-11-19 18:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1297 Adam Wójcik 2013-03-19 13:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1241 stardust 2013-03-19 15:30
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1309 Night 2013-03-19 17:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1191 Adam Wójcik 2013-03-19 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1211 equino 2013-03-19 18:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1131 Adam Wójcik 2013-03-19 21:14
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1158 endru 2013-03-19 21:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1219 equino 2013-03-19 21:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1144 Adam Wójcik 2013-03-19 21:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1127 equino 2013-03-19 21:45
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1242 Adam Wójcik 2013-03-19 22:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1174 equino 2013-03-19 22:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1181 Night 2013-03-19 22:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Never ending story"... 1195 equino 2013-03-19 21:26
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1322 Ku6i 2013-03-19 17:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1397 Adam Wójcik 2013-05-17 11:57
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1261 maxpor 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1255 Night 2013-05-17 12:04
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1268 AMM 2013-05-17 12:11
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1303 eljotpi 2013-05-17 12:32
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1869 Adam Wójcik 2013-05-17 13:05
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1214 Night 2013-05-17 15:15
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1262 equino 2013-05-17 17:39
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1181 falkon 2013-05-17 18:19
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1198 Adam Wójcik 2013-05-18 06:12
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1227 oskar wilde 2013-05-17 17:45
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1298 Verbatim 2013-05-17 21:25
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1250 irekle 2013-05-18 09:26
  Re: Quiz nr 1 - no i co dalej? 1307 Adam Wójcik 2013-05-18 11:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1335 Adam Wójcik 2013-07-13 14:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1174 equino 2013-07-13 15:22
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1191 Night 2013-07-13 15:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1185 Harpagon 2013-07-13 16:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1124 Verbatim 2013-07-13 18:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1278 equino 2013-07-17 07:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1288 Adam Wójcik 2013-07-18 17:06
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1194 equino 2013-07-18 18:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1325 Adam Wójcik 2013-07-18 19:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1258 Adam Wójcik 2013-07-21 17:42
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1166 Adam Wójcik 2013-07-23 12:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli kończ Waść, wstydu oszczędź... 1340 Night 2013-07-23 13:14
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1323 Adam Wójcik 2013-07-28 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1411 Andrzej Słupkowski 2013-07-28 19:15
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1474 Adam Wójcik 2013-07-29 06:36
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1193 carlos 2013-07-29 10:03
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1239 Harpagon 2013-07-29 17:01
  Re: Quiz nr 1 - czyżby zwrot akcji? 1366 Adam Wójcik 2013-08-14 21:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1336 Adam Wójcik 2013-09-14 13:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1117 Verbatim 2013-09-14 15:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1358 Adam Wójcik 2013-09-14 17:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1337 equino 2013-09-15 09:17
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1286 equino 2013-09-19 10:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1212 Adam Wójcik 2013-09-21 07:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1050 Harpagon 2013-09-21 08:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1064 Adam Wójcik 2013-09-21 08:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1181 Verbatim 2013-09-21 09:15
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1142 Adam Wójcik 2013-09-21 11:04
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1204 eljotpi 2013-09-21 14:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1180 Verbatim 2013-09-22 09:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1137 Adam Wójcik 2013-09-22 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1177 Verbatim 2013-09-22 12:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1412 Adam Wójcik 2013-09-22 14:07
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1375 Andrzej Słupkowski 2013-09-23 01:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1388 Adam Wójcik 2013-09-27 14:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1204 Night 2013-09-27 22:31
  Re: Quiz nr 1 - czyli rybki, a może jednak akwarium? 1226 Andrzej Słupkowski 2013-09-30 10:09
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1161 Adam Wójcik 2013-10-04 13:27
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1151 equino 2013-10-04 14:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1146 sigsauer 2013-10-04 16:54
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1261 Adam Wójcik 2013-10-04 17:00
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1185 sigsauer 2013-10-04 17:30
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1110 bergamon 2013-10-04 21:25
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1111 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:14
  Re: Quiz nr 1 - GGK "nabrał wody w usta", czyli co dalej robić? 1094 Andrzej Słupkowski 2013-10-05 02:50
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1134 Adam Wójcik 2013-10-06 15:59
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1158 Verbatim 2013-10-06 17:09
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1197 Andrzej Słupkowski 2013-10-07 00:17
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1116 equino 2013-10-07 07:25
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1293 Adam Wójcik 2013-10-07 15:00
  Re: Quiz nr 1 - Czyli niech każdy robi swoje... 1347 Adam Wójcik 2013-11-08 17:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1187 AGB 2013-11-14 21:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1233 Adam Wójcik 2013-11-23 16:16
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1164 Harpagon 2013-11-23 16:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1236 Adam Wójcik 2013-11-23 17:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1276 Rych-Tak 2013-11-23 19:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1150 Adam Wójcik 2013-11-24 10:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1054 Ula Z. 2013-11-24 19:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1095 Andrzej Słupkowski 2013-11-24 23:47
  Re: Quiz nr 1 - czyli 'The Show Must Go On'... 1050 Harpagon 2013-11-24 23:52
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1310 Adam Wójcik 2013-11-25 14:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1396 Ula Z. 2013-11-25 16:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1242 Harpagon 2013-12-23 16:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1182 Adam Wójcik 2014-01-01 12:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1160 Harpagon 2014-01-01 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli podejdźmy do sprawy w sposób zasadniczy i formalny... 1192 Adam Wójcik 2014-01-28 13:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1220 Rych-Tak 2014-01-29 12:24
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1128 Rych-Tak 2014-02-17 19:23
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 973 Rych-Tak 2014-03-18 20:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1094 Adam Wójcik 2014-02-09 11:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1077 Rych-Tak 2014-02-09 11:37
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1031 Adam Wójcik 2014-02-09 11:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1068 Rych-Tak 2014-02-09 11:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 950 Adam Wójcik 2014-02-09 12:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 999 Jan Korn 2014-02-09 16:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1066 Rych-Tak 2014-02-09 20:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1192 Adam Wójcik 2014-02-10 13:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1078 Adam Wójcik 2014-02-13 16:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 984 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 18:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1142 equino 2014-02-13 18:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1127 Ula Z. 2014-02-13 19:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1072 Andrzej Słupkowski 2014-02-13 20:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1057 Adam Wójcik 2014-02-13 22:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 883 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 09:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1082 Adam Wójcik 2014-02-14 11:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1050 Adam Wójcik 2014-02-14 13:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1009 Adam Wójcik 2014-02-14 14:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1080 Rych-Tak 2014-02-14 18:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1256 Andrzej Słupkowski 2014-02-14 18:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 994 Adam Wójcik 2014-02-15 07:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 999 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 11:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1071 Adam Wójcik 2014-02-15 11:41
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1133 Andrzej Słupkowski 2014-02-15 17:46
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1057 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 03:53
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 944 Adam Wójcik 2014-02-16 06:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 961 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 13:27
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1055 Andrzej Słupkowski 2014-02-16 18:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1107 Adam Wójcik 2014-02-17 06:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1018 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 09:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1011 Adam Wójcik 2014-02-17 15:29
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1005 Andrzej Słupkowski 2014-02-17 16:57
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1072 Adam Wójcik 2014-03-04 16:59
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1088 Adam Wójcik 2014-03-04 18:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 981 maxpor 2014-03-04 19:21
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 856 Verbatim 2014-03-04 21:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 968 maxpor 2014-04-23 17:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1134 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 09:51
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 992 trom 2014-03-18 22:01
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1111 Adam Wójcik 2014-03-30 11:02
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 950 eljotpi 2014-03-31 15:55
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 924 Adam Wójcik 2014-03-31 16:32
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 954 eljotpi 2014-04-01 08:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1103 Adam Wójcik 2014-04-01 11:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1091 Rych-Tak 2014-03-05 09:10
  Re: Quiz nr 1 - czyli "Sztanca" dla WSA, czy może jednak "zagwozdka"? 1015 Andrzej Słupkowski 2014-03-05 21:01
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1166 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 22:40
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1108 Rych-Tak 2014-02-09 22:56
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1322 Rych-Tak 2014-02-09 23:30
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1159 Andrzej Słupkowski 2014-02-09 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 1268 Adam Wójcik 2014-02-16 12:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli "drewniane" gody... 967 Harpagon 2014-03-18 21:20
  Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1118 Adam Wójcik 2014-04-23 16:03
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1052 eljotpi 2014-04-24 14:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1076 Rych-Tak 2014-04-24 19:40
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 973 Adam Wójcik 2014-04-25 16:50
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 832 Rych-Tak 2014-04-25 17:34
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1013 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 934 Adam Wójcik 2014-04-26 08:48
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 941 Andrzej Słupkowski 2014-04-30 17:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 969 Adam Wójcik 2014-05-11 19:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1027 Rych-Tak 2014-05-11 23:54
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 967 Rych-Tak 2014-05-20 07:33
  Re: Quiz nr 1 - czyli pies ich j... 1005 Andrzej Słupkowski 2014-04-25 18:06
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1141 Stanley 2014-05-02 19:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 984 Adam Wójcik 2014-05-20 10:23
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 989 Ula Z. 2014-05-20 11:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1025 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 11:58
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 986 eljotpi 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 952 Rych-Tak 2014-05-20 15:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1039 Adam Wójcik 2014-05-20 16:08
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 855 Andrzej Słupkowski 2014-05-20 12:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 915 Adam Wójcik 2014-05-20 12:25
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1010 Andrzej Słupkowski 2014-05-21 01:09
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1012 Adam Wójcik 2014-05-22 20:20
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1075 Adam Wójcik 2014-05-20 13:49
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 931 Adam Wójcik 2014-06-23 14:00
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 717 Harpagon 2014-06-23 18:38
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1044 Adam Wójcik 2014-06-24 06:44
  Re: Quiz nr 1 - czyli paragraf 22 ... 1002 Adam Wójcik 2014-07-06 15:00
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1293 geodeta19 2014-05-22 21:52
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1222 Adam Wójcik 2014-05-26 17:18
  Re: Quiz nr 1 - skarga na czynności geodety ... 1420 Harpagon 2014-05-26 21:28
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1081 Adam Wójcik 2014-07-29 17:56
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 857 maxpor 2014-07-29 21:05
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 870 stardust 2014-07-29 21:24
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 972 stardust 2014-07-29 21:35
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 969 bergamon 2014-07-29 23:39
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1025 Adam Wójcik 2014-07-30 07:18
  Re: Quiz nr 1 - czyli ... i kamieni kupa... 1194 Andrzej Słupkowski 2014-07-30 13:41
  Quiz nr 1 - czyli nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka... 1612 Adam Wójcik 2014-08-23 07:52


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.